Terug naar het overzicht

Zuiderveen Assendelft

Fietsen langs een bijzonder gebied in ontwikkeling
zuiderveen

FOTO Martijn Struijf

Aan de zuidkant is dit veenweidegebied te verkennen via een fietspad op de dijk. Dat geeft ook een goed zicht op de Groote Braak midden in het gebied. Het is een restant van een dijkdoorbraak uit de tijd dat het IJ nog groot en woest was.

Met het Innovatieprogramma Veen probeert Landschap Nood-Holland samen met agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken de bodemdaling in het veenweidegebied tegen te gaan. Met een praktische aanpak, gestoeld op een economische basis voor de landbouw, vinden experimenten plaats met nieuwe typen van bedrijfsvoering. Hier liggen sinds 2017 de proefvelden van dit onderzoeksprogramma. In het westelijke deel zijn in totaal 12 hectare aan teeltvakken voor de natte gewassen azolla (of kroosvaren), veenmos en lisdodde ingericht. Het weiland ten oosten van De Braak is ingericht met drukdrains, waarmee de beheerder het grondwaterpeil kan sturen, los van de waterstand in de omringende sloten. De proeflocatie dient ook als demonstratieveld, waar belangstellenden met eigen ogen kunnen zien wat de resultaten zijn van de vernatting van de bodem en de teeltproductie van de nieuwe gewassen. Lees hier alles over dit programma. 

Vogelmagneet

De natte proefvlakken trekken volop vogels aan. Het eerste jaar broedden er kleine plevieren, scholeksters en kluten in het gebied. In de trekperiode verblijven er tientallen watersnippen en ook wel bokjes in de moerasvlakken.

Bron: Landschap Noord-Holland.