Kennisbank

Publicaties

Welkom bij de publicaties van Stichting Oer-IJ. De artikelen zijn gerubriceerd in verschillende categorieën. U kunt ook zoeken op tags.

Algemene voorwaarden voor deelname aan excursies
Oer-IJ | Gepubliceerd: 1 januari 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN EXCURSIES

Eindrapportage Pilotproject Festung IJmuiden
MOOI Noord Holland in pdracht van RCE | Gepubliceerd: 24 juni 2024

In opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft MOOI Noord-Holland onderzoek gedaan naar hoe de resten van de Atlantikwall geïnventariseerd, gewaardeerd, geborgd en ontwikkeld kunnen worden. De verdedigingslinie die de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog aanlegde, is zeer bepalend geweest voor het Nederlandse kustlandschap, zowel in het landelijk gebied als in de natuurgebieden en voor plaatsen als IJmuiden, Bergen aan Zee en Den Helder. Het pilotgebied betrof Festung IJmuiden, maar de methodiek voor het vastleggen, waarderen en ontwikkelen van de militaire verdedigingslinie is ook op andere delen van de Atlantikwall toepasbaar.

Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap - inhoudspagina
Leon Klein Schiphorst, Kees Loogman | Gepubliceerd: 21 maart 2024

inhoudspagina van het boek 'Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap'


Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap - voorwoord
Leon Klein Schiphorst, Kees Loogman | Gepubliceerd: 21 maart 2024

Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap

Voorwoord

Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap - informatiebronnen voor de website
Leon Klein Schiphorst, Kees Loogman | Gepubliceerd: 21 maart 2024

Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap

De auteurs van dit boek maakten gebruik van diverse bronnen. De meeste ervan staan vermeld in het boek (hoofdstuk ‘Informatiebronnen). Wilt u zich vérder verdiepen in de natuur van het Oer-IJ gebied, dan kunt u ook van de onderstaande bronnen gebruikmaken.

Verrassende natuur van het Oer-IJ landschap - Sponsors
Jos Teeuwisse, Leon Klein Schiphorst, Kees Loogman, Gerard Hogervorst | Gepubliceerd: 7 mei 2024

Een overzicht van instellingen en organisaties die de uitgave van het boek financieel mogelijk hebben gemaakt.

Water in actie
Vewin, Unie van Waterschappen | Gepubliceerd: 1 februari 2024

Waterschappen en drinkwaterbedrijven spelen een cruciale rol in ons waterrijke land. Dagelijks werken waterschappen aan sterke dijken en schoon water, terwijl drinkwaterbedrijven continu ruim 8 miljoen huishoudens en bedrijven van water voorzien. Maar de uitdagingen worden steeds groter. Waterschappen en drinkwaterbedrijven lopen tegen grenzen aan. Daarom is het nu tijd voor water in actie!

Nota omgevingskwaliteit gemeente Castricum
gemeente Castricum | Gepubliceerd: 1 september 2023

In deze editie wordt – in de geest van de Omgevingswet – meer de nadruk gelegd op de omschrijving van de samenhang dan op regels die op voorhand de vrijheid  afbakenen. Dat betekent dat er meer ruimte is voor maatwerk; meer ‘ja, mits’, en minder ‘nee, tenzij’. Tegenover de mogelijk grotere vrijheid voor de planvorming staat voor de initiatiefnemer wel het huiswerk om zich de context van de omgeving eigen te maken, en de nota geeft daarvoor meer informatie. De omgeving wordt meer integraal belicht, met een sterker accent oplandsc hap en erfgoed. De voormalige ‘welstandsnota’ heet nu dan ook ‘nota omgevingskwaliteit’

Nota omgevingskwaliteit gemeente Uitgeest
gemeente Uitgeest | Gepubliceerd: 1 mei 2023

In deze editie wordt – in de geest van de Omgevingswet – meer de nadruk gelegd op de omschrijving van de samenhang dan op regels die op voorhand de vrijheid afbakenen. Dat betekent dat er meer ruimte is voor maatwerk waarbij ‘ja mits’ het uitgangspunt is. Tegenover de mogelijk grotere vrijheid voor de planvorming staat voor de initiatiefnemer wel het huiswerk om zich de context van de omgeving eigen te maken, en de nota geeft daarvoor meer informatie.

De omgeving wordt meer integraal belicht, met een sterker accent op landschap en erfgoed. Ook zijn er duurzaamheidsaspecten opgenomen. De voormalige ‘welstandsnota’ heet nu dan ook ‘nota omgevingskwaliteit’. 

Jaarverslag Stichting Oer-IJ 2023
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 7 maart 2024

Jaarverslag Stichting Oer-IJ 2023

OERIJ IN DUITS
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 11 december 2023

OER IJ TEKST IN DUITS VOOR QR CODE INFOPUNT HOUTDROOGLOODS ERFGOEDPARK UITGEEST

OERIJ IN ENGELS
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 11 december 2023

OER IJ TEKST IN ENGELS VOOR QR CODE INFOPUNT HOUTDROOGLOODS ERFGOEDPARK UITGEEST

CORNELIS IN DUITS
STICHTING CORNELIS CORNELISZOON VAN UITGEEST | Gepubliceerd: 11 december 2023

CORNELIS TEKST IN DUITS VOOR QR CODE INFOPUNT HOUTDROOGLOODS ERFGOEDPARK UITGEEST

CORNELIS IN ENGELS
STICHTING CORNELIS CORNELISZOON VAN UITGEEST | Gepubliceerd: 11 december 2023

CORNELIS TEKST IN ENGELS VOOR QR CODE INFOPUNT HOUTDROOGLOODS ERFGOEDPARK UITGEEST

middeleeuwse burcht of kasteel onder de grond in Uitgeest
Noorhollands DAgblad | Gepubliceerd: 23 februari 2024

Uit het NHD van 23 februari 2024

Een praktische verkenning naar een Nederlandse groennorm
Een vergelijking van tien bestaande groennormen en financiele doorrekening van de drie best beoordeelde normen | Gepubliceerd: 15 januari 2024

Als we een groennorm instellen wat kost het dan om alle buurten in Nederland te laten voldoen aan een groennorm. Gemotiveerd door deze vragen, en volgens de opdracht ontvangen van de vier partijen; ANWB, Natuur & Milieu, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland hebben wij een praktische verkenning gedaan naar een goede Nederlandse groennorm. Het is nadrukkelijk een praktische verkenning gebaseerd op onze praktijkervaring, kennis van gemeenten, provincies en ontwikkelaars, expert judgement en de inzichten uit de Groene Stad Challenge.

Ontwikkelperspectief Nordzeekanaalgebied
NZKG | Gepubliceerd: 19 december 2023

Het Noordzeekanaalgebied staat voor veel uitdagingen tegelijk. Daarom werken Rijk, regio en partners samen vanuit 1 gezamenlijke koers. De komende decennia is het Noordzeekanaalgebied van nationaal belang voor het realiseren van forse opgaven. Thema’s als energietransitie, circulaire economie, woningbouw, sterke haven- en industriegebieden én een gezondere leefomgeving komen aan bod in het Ontwikkelperspectief. Ook klimaatadaptatie, versterking van landschap en ecologie zijn belangrijke thema’s. 

Doen wat moet én kan
Ecoligische autoriteit | Gepubliceerd: 26 januari 2024

In dit advies kijkt de Ecologische Autoriteit vanuit haar taakstelling naar het functioneren van de natuurdoelanalyse (NDA) als instrument. Het advies is gebaseerd op de eerste 70 getoetste NDA’s, veldbezoeken aan deze gebieden en opgetekende observaties tijdens gesprekken met vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, provincies, beheerders, waterbeheerders, kennisinstellingen, diverse maatschappelijke en agrarische organisaties en eigen deskundigen. Dit advies van de Ecologische Autoriteit gaat, op basis van de reeds beoordeelde NDA’s, juist nadrukkelijk in op de huidige stand van zaken in de Nederlandse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en de te nemen, urgent noodzakelijke maatregelen

klik hier voor meer informatie

Publicatiebalans per 31 december 2022
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 5 maart 2023

Publicatiebalans per 31 december 2022

Jaarplan en begroting 2023
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 5 maart 2023

Jaarplan en begroting 2023

Publicatiebalans per 31 december 2022
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 6 maart 2023

Publicatiebalans per 31 december 2022

Jaarverslag Stichting Oer-IJ 2022
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 14 maart 2023

Jaarverslag Stichting Oer-IJ 2022

Jaarplan en begroting 2023, Stichting Oer-IJ
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 20 maart 2023

Jaarplan en begroting 2023, Stichting Oer-IJ. Een overzicht van alles activiteiten.

Statuten Stichting Oer-IJ
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 27 april 2023

Statuten Stichting Oer-IJ

Natuurlijk Noord-Holland in 2050
Negen terrein beherende organisaties | Gepubliceerd: 26 juni 2023

Negen terrein beherende organisaties hebben gedeputeerde Esther Rommel een manifest aangeboden met maatregelen die nodig zijn om een gezonde en duurzame natuur te realiseren in 2050. De keuzes die nu worden gemaakt zullen tot ver in de toekomst bepalen hoe ons landschap en onze natuur er uit zien, aldus de samenstellers.

Het provinciebestuur wordt opgeroepen meer te doen om de natuur in Noord-Holland te versterken en om extra te investeren in recreatievoorzieningen. Het document genaamd ‘Natuurlijk Noord-Holland in 2050’ is een samenwerking van het Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland en Staatsbosbeheer.

Samen werken aan omgevingskwaliteit in landelijk gebied
(IM)Pactnetwerk Nationale Dialoog Bouwcultuur | Gepubliceerd: 1 juni 2023

Op verzoek van de ministeries van LNV, BZK en IenW heeft het (IM)Pactnetwerk Nationale Dialoog

Bouwcultuur onderzocht hoe het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) kan sturen op een transitie

van het landelijk gebied met behoud en waar mogelijk verbetering van omgevingskwaliteit. De opgaven en

de ruimteclaims in het landelijk gebied zijn groot en divers. Toekomstbestendige ontwikkeling van het

landelijk gebied vraagt om duidelijke doelen en regie op basis van een gezamenlijk perspectief. De

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt daarvoor een basis en het NPLG geeft daar verder uitwerking aan.

De Hooge Weide meest succesvolle weidevogelgebied van heel Noord-Holland
Friso Bos (NHD) | Gepubliceerd: 20 juli 2023

Onderzoekers van het agrarisch magazine Foodlog concluderen dat het gebied van de stichting De Hooge Weide het meest succesvolle weidevogelgebied van heel Noord-Holland is. „We wisten dat we het goed deden, maar dat het zó goed is komt als een verrassing”, glundert Frans ten Berge van de stichting.


Paleolandschap en archeologie van het PWN duingebied bij Castricum
© Deltares, 2010 P.C. Vos (Deltares) R.A. van Eerden (Provincie Noord-Holland) J. de Koning (Hollandia) | Gepubliceerd: 24 augustus 2023

Rapportage van een multidisciplinair onderzoeksprogramma, uitgevoerd naar aanleiding van geologische en archeologische veldopnamen in acht bouwputten gelegen binnen het duinwaterwingebied van PWN bij Castricum 

Flyer Goeie Grond
Flyer Goeie Grond | Gepubliceerd: 26 augustus 2023

Flyer Goeie Grond

Interview met Jos Teeuwisse in Trouw
Onno Havermans | Gepubliceerd: 21 september 2023

Stichting Oer-IJ heeft van Trouw een plek in de Duurzame 100 gekregen. Jaarlijks publiceert de redactie van het dagblad een ranglijst met de meest duurzame burgerinitiatieven. Stichting Oer-IJ staat op de 95ste plek. 

Rollen en contactgegevens bestuur Stichting Oer-IJ
Jan Postma | Gepubliceerd: 4 oktober 2023

In dit document de Rollen en contactgegevens van het bestuur Stichting Oer-IJ

Hoe je een verdwenen rivier op de kaart zet
Jos Teeuwisse | Gepubliceerd: 11 oktober 2023

Boekje over 10 jaar Oer-IJ initiatief. 

interview jos teeuwisse in NHD 18-10-23
Marcel Tabbers NHD | Gepubliceerd: 18 oktober 2023

Stichting Oer-IJ bestaat alweer tien jaar. Jos Teeuwisse was betrokken bij de oprichting van het burgerinitiatief. Als secretaris gaf hij onlangs het stokje door aan Jan Postma. In het boekje ‘Hoe je een verdwenen rivier op de kaart zet’ blikt de Castricummer terug op het werk en de resultat en van de stichting.

PROGRAMMA NATUURNETWERK 2024
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 18 oktober 2023

Het Programma Natuurnetwerk (PNN) beschrijft de voortgang, (financiële) verantwoording en programmering van de opgaven in het landelijk gebied. De focus ligt nu nog op het afmaken van het Natuurnetwerk in samenhang met de natuurherstelmaatregelen en de gebiedsgerichte aanpak van stikstof. Maar met de komst van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) wordt deze focus breder voor het landelijk gebied. Opgaven als water, bodem en klimaat worden hierbij ook meegenomen. In 2025 wordt de verantwoording van de uitvoering onderdeel van het PPLG en vervalt het PNN in de huidige vorm. 2024 is een overgangsjaar, waarin het PPLG in overleg met het Rijk definitief wordt en waarin uitvoeringsprogramma's voor de programmagebieden worden gemaakt. 

NZKG ontwikkelperspectief 3 versie 21 sept 2023
nzkg | Gepubliceerd: 22 november 2023

Dit Ontwikkelperspectief NZKG is opgesteld in het kader van de NOVEX-aanpak NZKG, onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform NZKG en het ministerie van EZK. Rijk en regio hebben de afgelopen jaren drie bestuurlijke opdrachten gegeven: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), deze werd nader uitgewerkt in het NOVEX-programma, en het Verstedelijkingsconcept MRA

Advies over de Natuurdoelanalyse Noordhollands Duinreservaat
Ecologische autoriteit | Gepubliceerd: 30 november 2023

De Ecologische Autoriteit heeft een oordeel geveld over de concept-natuurdoelanalyses van de Schoorlse Duinen en het Noordhollands Duinreservaat. Zij geeft aan dat er al verschillende (beheer)maatregelen worden genomen om de natuur te herstellen, maar dat er meer nodig is om verslechtering te voorkomen.

Informatie over de Oer-IJ website
Gerard Hogervorst | Gepubliceerd: 22 januari 2023

In dit document is beschreven hoe de website is opgebouwd.  

Juryrapport Ode aan het landschap fotografie
Jury fotowedstrijd | Gepubliceerd: 2 oktober 2021

Juryrapport Ode aan het landschap fotografie

Juryrapport Ode aan het landschap beeldende kunst
Jury wedstrijd beeldende kunst | Gepubliceerd: 2 oktober 2021

Juryrapport Ode aan het landschap beeldende kunst

Juryrapport Ode aan het landschap tekst
Jury tekst | Gepubliceerd: 2 oktober 2021

Juryrapport Ode aan het landschap tekst

Juryrapport Ode aan het landschap beeldende kunst
Jury wedstrijd beeldende kunst | Gepubliceerd: 3 oktober 2021

Juryrapport Ode aan het Oer-IJ landschap beeldende kunst

Juryrapport Ode aan het landschap tekst
Jury tekst | Gepubliceerd: 3 oktober 2021

Juryrapport Ode aan het landschap tekst

VELISINBURCH een mogelijke vroegmiddeleeuwse ringwalburg bij Velsen
Chris de Bont | Gepubliceerd: 25 oktober 2021

Rond 1000 na Chr. was Velsen het centrum van de wereld, daar was men toen in MiddenKennemerland en in de nieuw-ontgonnen Kennemervenen wel van overtuigd.1 Velsen was niet alleen een van de oerparochies op de strandwallen (Oude Duinen) waarop vanouds de bewoning was geconcentreerd, maar ook de moederkerk van een aantal dochterkerken en -kapellen op die strandwallen en in de nieuw ontgonnen, of nog in ontginning zijnde Kennemervenen, met als verste dochter op hemelsbreed zo’n negentien kilometer afstand: Sloten, een agrarische  veenontginning op de grens -tevens waterscheiding- tussen Kennemerland en Amstelland.

Hierdoor komt Velsen in vergelijking met andere nederzettingen in de geschreven vroeg- en hoogmiddeleeuwse bronnen nogal vaak voor. Daarnaast heeft de Velsener Engelmunduskerk een wel zeer intrigerend oud uiterlijk dat onlangs aanleiding gaf tot het verschijnen van een rijk boek over de geschiedenis van deze kerk met vooral een overzicht en herinterpretatie van oudere archeologische opgravingen, aangevuld met nieuw onderzoek.

Toch bleven bij het onderzoek naar het historische cultuurlandschap van Velsen, ondanks de aanwezigheid van dat niet onaanzienlijk aantal schriftelijke vermeldingen waarvan de oudste terugreiken tot in de Vroege Middeleeuwen, een toenemende kennis over de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van de Kennemer kuststreek door een aantal interessante archeologische opgravingen en, vanaf de zestiende eeuw, een aanzienlijke hoeveelheid historisch kaartmateriaal, toch nog een aantal kernvragen onbeantwoord.

Vanuit een klassiek historisch-geografisch gezichtspunt bleef ik met enkele wezenlijke ongerijmdheden zitten, niet alleen als de oude Velsener oorkonden worden geconfronteerd met de archeologische gegevens, maar ook met enkele historische kaarten die van Velsen en directe omgeving beschikbaar zijn. De volgende (deel)vragen roepen hierbij om een antwoord:

‒ Hoe verhouden de verschillende vermeldingen van de nederzetting Velsen, waarvan de begin achtste-eeuwse in villa Felison de oudste is, zich tot de elfde- en twaalfde-eeuwse vermeldingen als Velisinburch.

‒ Zijn Velsen en Velserburch twee benamingen voor hetzelfde dorp

‒ en als dit het geval is, zijn er bij Oud-Velsen nog archeologische of historisch-kartografische sporen te vinden die duidden op een burg pal bij dat dorp?

‒ Of zijn Velsen en Velserburch twee verschillende entiteiten?

‒ Waar lag dan de Velserburg

‒ en hoe moeten we ons die burg voorstellen.

‒ Belangrijk hierbij is de vraag of de aanwezigheid van Vikingen in dit verhaal een rol speelde

‒ en wat daarvoor dan de aanwijzingen zijn.

Archeologische kroniek 2020 van Noord-Holland
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 10 november 2021

De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle archeologische ontdekkingen in een boek. De nieuwste uitgave, de archeologische kroniek 2020, laat honderden archeologische ontdekkingen en vondsten uit de bodem zien. De archeologische kroniek van Noord-Holland 2020 laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan. 

SCHATRIJK: speciale uitgave van Steunpunt over Oer-IJ gebied
Steunpunt Monumenten & Archeologie | Gepubliceerd: 17 november 2021

Ter promotie van het archeologisch erfgoed van Noord-Holland geeft het Steunpunt ieder jaar een SCHATRIJK uit waarin de topvondsten per archeologiegebied worden gepresenteerd. De glossy Schatrijk biedt een overzicht van de kenmerken, verscheidenheid en rijkdom van de archeologie per regio, en als inspiratiebron voor ontwikkelaars, ondernemers en beleidsmakers.


PLAN VAN AANPAK ICOON OER-IJ IN HEILOO
Anita van Breugel | Gepubliceerd: 20 november 2021

Plan van Aanpak voor de Wergroep Oer-IJ icoon Heiloo.

Oer-IJ Icoon Vroege Middeleeuwen (450-1050)
Bureau Vista | Gepubliceerd: 20 november 2021

Op verzoek van de Stichting Oer-IJ heeft Bureau Vista, landschapsarchitecten en stedenbouw een ontwerpvisie gemaakt voor het Oer-IJ Icoon Vroege Middeleeuwen (450-1050) in Heiloo. Het idee is het oude geraamde van een stolpboerderij aan de Lagelaan te overkappen met een glazen stolp. Binnen kan dan een informatiepunt worden ingericht met informatie over de bijzondere bewoningsgeschiedenis en het landschap hier. Een werkgroep ‘Icoonproject Heiloo’ bestudeerd de haalbaarheid van het idee.

Jaarverslag 2021
Bestuur stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 16 december 2021

Jaarverslag Stichting Oer-IJ 2021

Eindrapport Landschapsplan Stelling van Amsterdam - Verbinding A8-A9
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 14 december 2021

Het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 is afgerond.

De conclusie is dat er juist door de aanleg van de Verbinding A8-A9 mogelijkheden gecreëerd kunnen worden, waarmee veel kwaliteit wordt toegevoegd aan de  telling van Amsterdam.

Hiervoor wordt een pakket van 40 maatregelen geadviseerd.

Netwerk voor nieuwe erfgoedpprofessionals, syllabus
Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 december 2021

In zo’n veelzijdig en dynamisch vakgebied is het onmogelijk om als starter alles al onder de knie te hebben. Daarom zijn er collega’s, vakgenoten en organisaties zoals het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, de RCE en de Erfgoedacademie die kunnen helpen. Het Netwerk voor Nieuwe Erfgoedprofessionals is hier bij gekomen. Het is een verband waarin startende erfgoedspecialisten elkaar helpen en ideeën uitwisselen. Gevoed door de kennis van andere vakspecialisten worden thema’s en vraagstukken doorgesproken. Het is echt leren van elkaar en met elkaar.

Meer informatie via deze link.

Gebiedsvisie Groene Long
Groene Combinatie | Gepubliceerd: 21 december 2021

Midden in het sterk verstedelijkte gebied tussen - aan de ene kant - Uitgeest, Heemskerk

en Beverwijk en aan de andere kant Zaanstad, ligt het Oer-IJ gebied. Een open landschap

met dijken, kreken, akkers, weilanden en natuurgebieden, dat door de Stelling van

Amsterdam deel uitmaakt van het UNESCO werelderfgoed. In deze Noordvleugel van de

Randstad, waar stedelijk en landelijk elkaar afwisselen, kunnen inwoners op korte afstand

“buiten” zijn.

Deze prachtige - en wat vergeten - Groene Long staat onder druk door de plannen voor

een verbindingsweg tussen de snelwegen A8 en A9. Zo’n onomkeerbare doorsnijding leidt

tot een onacceptabele versnippering. Met de agrarische ondernemers, bewonersgroepen

en maatschappelijke organisaties in het gebied zien wij grote kansen om de kwaliteiten

van het gebied te versterken. Vitaal agrarisch ondernemerschap kan samengaan met versterking

van natuur en landschap en de recreatieve mogelijkheden.

Met deze visie schetsen wij een duurzame toekomst voor dit gebied dat economisch

sterker, landschappelijk waardevoller en voor mensen veel betekenisvoller is gemaakt. We

zien een hoofdrol voor de agrariërs om weilanden en akkerland te beheren en te ontwikkelen.

Met een versterkt en zichtbaar Stellinglandschap. Met meer biodiversiteit en natuur,

waarbij landbouw en natuur vaak hand in hand gaan. Met meer recreatieve voorzieningen

en betere ontsluitingen. En natuurlijk alternatieve oplossingen voor de bereikbaarheid van

het gebied en de omgeving tussen IJmond en Zaandam. Gericht op de toekomst!Brochure "Origin of the Dutch coastal landscape"
Peter Vos | Gepubliceerd: 10 juni 2015

Brochure over het proefschrift van Peter Vos.

"Het proefschrift “Origin of the Dutch coastal landscape” beschrijft de paleogeografi sche ontwikkeling van het Nederlandse kustlandschap in het Holoceen. De landschapsontwikkeling wordt in beeld gebracht door middel van een serie paleogeografi sche kaarten. De sturende mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen die in het kustgebied hebben plaatsgevonden, worden bediscussieerd.
De paleolandschapskaarten in het boek zijn samengesteld op drie schaalniveaus: nationaal, regionaal en lokaal.
De hoofdstukindeling van het proefschrift volgt deze indeling."

Her originele proefschrift is te downloaden via deze link.

Interview Arjen Bosman in Dagblad Kennemerland
Robbert Minkhorst | Gepubliceerd: 4 januari 2022

Interview met Arjen Bosman over zijn archeologisch onderzoek naar de aanwezigheid van Romeinse Forten in Velsen.

Inspraakbijdrage A8 A9 van Evert Vermeer
Evert Vermeer | Gepubliceerd: 17 januari 2022

INSPRAAK STATENCOMMISSIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID DOOR EVERT VERMEER NAMENS DE GROENE COMBINATIE

Jaarverslag 2021
Bestuur stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 27 februari 2022

Jaarverslag 2021Publicatiebalans 2021
Penningmeester Oer-IJ bestuur | Gepubliceerd: 18 maart 2022

Publicatiebalans 2021

Activiteitenplan 2022
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 18 maart 2022

Activiteitenplan 2022

Publicatiebalans 2021
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 25 maart 2022

Publicatiebalans 2021

Inspiratiebeeld Oer-IJ gebied
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 3 maart 2019

Het Inspiratiebeeld is één van de projecten uit het bovengenoemde Plan van Aanpak. Veel mensen hebben gevraagd wat we zouden kunnen doen om het Oer-IJ verhaal beter zichtbaar te maken in het landschap. Met het inspiratiebeeld laten we zien hoe dit zou kunnen. We kiezen voor een integrale aanpak waarbij zo veel mogelijk alle functies van het landschap worden betrokken. Denk aan de klimaat- en wateropgave en de transitie in de landbouw. We sluiten zoveel mogelijk aan bij lopende projecten in het gebied. We streven met de visie naar meerwaarde voor alle gebruikers in het gebied. De visie heeft geen enkele status. De Stichting Oer-IJ wil met het inspiratiebeeld in gesprek komen met belanghebbenden en overheden tegen de achtergrond van haar doelstellingen

Basisdocument Oer-IJ
C.Y. Burnier, A.L. Blonk-van den Bercken, H. van Londen, J. de Koning, R. van Eerden, R. de Visser, J. Huisman & S. van der A | Gepubliceerd: 1 maart 2022

Het ontstaan van het Oer-IJ landschap is een fascinerend proces. Van die ontwikkeling en van de bewoners in het gebied van ver voor de aanleg van het Noordzeekanaal resteren bijzondere vondsten die van nationaal belang zijn.

Het Oer-IJ stond centraal in een webinar van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, waarin Rob van Eerden (provincie Noord-Holland, Rik de Visser (Stichting Oer-IJ) en Jerry Huisman (ProRail) onder leiding van Heleen van Londen (Universiteit van Amsterdam) op zoek gingen naar een antwoord op de vraag hoe je erfgoed, en archeologisch erfgoed in het bijzonder, mee kunt wegen bij opgaven binnen de regio. De mooie voorbeelden van de bijzondere archeologie en de inpassing van die waarden in het landschap kwamen aan bod. Het webinar kan hier worden teruggekeken. De bijdragen van de sprekers zijn gebundeld en aangevuld tot een publicatie die dient als kennisdocument en inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen. Op basis daarvan kan een goed gesprek over ondergronds erfgoed in de omgeving gevoerd worden.


Informatie over bedijkingsgeschiedenis Crommenije
Jaap van Harlingen | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Enkele gegevens m.b.t. bedijkingsgeschiedenis van Cromme IJe.

Bron: Jaap van Harlingen

Verslag Verenigde Vergadering 22 maart 2022
Renée Gelauff | Gepubliceerd: 29 april 2022

Verslag Verenigde Vergadering 22 maart 2022

Conclusies workshop toekomst Stichting Oer-IJ
Evert Vermeer | Gepubliceerd: 29 april 2022

Conclusies workshop toekomst Stichting Oer-IJ

Begroting 2022
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 29 april 2022

Begroting 2022

Gekende Landschappen 2022-2026
Ernst Mooij | Gepubliceerd: 6 juni 2022

Gekende Landschappen gaat over het landelijk gebied rond de kernen Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude en Uitgeest. Het is een geactualiseerde informatiebundel over landschapstypen en gewenste en ongewenste ontwikkelingen in deze regio.


Hoe verder na de eerste tien jaar
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 30 juni 2022

De Stichting Oer-IJ is als bewonersinitiatief opgericht in 2013. Voor het bestuur een goede reden om in de aanloop naar het 10-jarig bestaan de doelstelling te toetsen en ons te bezinnen op de vraag hoe we het komende decennium willen ingaan. Die interne discussie heeft een toekomstvisie opgeleverd die dit najaar tijdens een Verenigde Vergadering met onze achterban onderwerp van gesprek zal zijn.

Interactieve kastelentafel voor Huys Egmont
Martine Duyvis | Gepubliceerd: 10 juli 2022

Als onderdeel van de toekomstige permanente expositie over de riddertijd in Huys Egmont heeft Stichting Oer-IJ de initiatiefnemers van het museum een ontwerp voor ‘een interactieve kastelentafel’ aangeboden. Dit is het zesde en laatste icoonproject voor het Oer-IJ gebied. Bekijk hier het bidbook van het ontwerp.

Brief Groene Combinatie aan programmacommissies van de provincie Noord-Holland
De Groene Combinatie | Gepubliceerd: 26 juli 2022

Namens de partners van de Groene combinatie is deze brief gestuurd aan de Programmacommissies van de Statenfracties van de provincie Noord-Holland. Gevraagd wordt in het programma voor de verkiezingen meer rekening te houden met 'de groene long' en af te zien van de aanleg A8-A9.


Overzicht activiteiten Monumentendag in Kennemerland
Organisatie Monumentendag regio Kennemerland | Gepubliceerd: 20 augustus 2022

Overzicht activiteiten Monumentendag in Kennemerland

Toelichting op programma Monumentendag
David Zeiler | Gepubliceerd: 20 augustus 2022

Toelichting op programma Monumentendagen Kennemerland

Overzichtskaart Monumentendagen
Organisatie Monumentendag regio Kennemerland | Gepubliceerd: 20 augustus 2022

Overzichtskaart Monumentendagen

Een waaier van proefsleuven
Arcardia | Gepubliceerd: 13 september 2022

Uitgeest-Benes/Hendriksloot. Archeologisch waarderend proefsleuvenonderzoek in een voor waterberging afgeplagd terrein met

nederzettingssporen uit de late ijzertijd, Romeinse tijd, vroege en late middeleeuwen 

Kennisdocument Cultuurhistorie in het Oer-IJ gebied
Kees de Vré | Gepubliceerd: 12 oktober 2022

Kennisdocument Cultuurhistorie in het Oer-IJ gebied.  Cultuurhistorie beschrijft de activiteit van de mens door de eeuwen heen en zijn toevoegingen aan wat ooit ongerepte natuur was. Sinds de mens op Aarde is – zo’n vier miljoen jaar – opereert hij vooral als jager-verzamelaar en vibreert hij meer mee met zijn omgeving dan dat hij er iets aan toevoegt. Pas nadat hij zo’n tienduizend jaar geleden zijn zwervend bestaan heeft opgegeven en zich op een vaste plek is gaan vestigen, gaat hij de ongerepte natuur volop veranderen. Hij bewerkt het land en gaat onderkomens bouwen voor permanente bewoning. Dat is het begin van een ontwikkeling die de Aarde rigoureus zal veranderen. De bewoners van het Oer-IJ doen dat op hun specifieke manier. Dit is hun verhaal.  Over erfgoedwaarden en hoe er mee om te gaan.

Rabbits Rule
Harrie van der Hage | Gepubliceerd: 19 oktober 2022

Promotieonderzoek aan de Wageningen University & Research (WUR) van ecoloog Harrie van der Hagen over de invloed van grote grazers in het duingebied van Dunea.

Het landschap van de boeren
Martine Bijman, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken | Gepubliceerd: 20 oktober 2022

Provincie Noord-Holland is op zoek naar een locatie voor de verbindingsweg tussen de A8 en de A9.

Om te voorkomen dat deze weg door hun gebied komt te liggen, heeft een aantal boeren besloten

hiertegen het heft in eigen handen te nemen. Dit door een plan te maken vanuit alle boeren in de

regio, gericht op de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het agrarische gebied Assendelft. Om

aan te tonen dat het gebied tussen Assendelft en de A9 veel te belangrijk is om te versnipperen met

nog een weg. Cultuur, recreatie, kwaliteitslandschap en natuur komen hier samen en vragen om

zorgvuldig beheer en recreatieve ontwikkeling. De bewoners van Heemskerk, Beverwijk, Assendelft,

Krommenie, Uitgeest en verder waarderen het gebied vanwege deze kwaliteiten.

Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken is gevraagd te helpen

bij het opstellen van een visie en een plan voor het landschap in de regio Assendelft/Uitgeest.

Dit plan wordt gedragen door de boeren en richt zich op natuur en biodiversiteit, beleefbaar

landschap, schoon water en een gezonde bodem. 

Area vision Green Lung
On behalf of the partners of the Green Combination 2022 | Gepubliceerd: 22 oktober 2022

Engelstalige versie van alternatief voor A8-A9 opgesteld door de Groene Combinatie.

Groene Combinatie onderneemt actie richting Icomos over plannen A8-A9
Landschap Noord-Holland | Gepubliceerd: 10 november 2022

Landschap Noord-Holland heeft een persbericht verspreid over het alternatief voor de aansluiting van de A8 op de A9, waarin verschillende partijen uit de Groene Combinatie aan het woord komen. Klik hier om dat te kunnen lezen.

Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Castricum
Vijf erfgoedorganisaties in de gemeente Castricum | Gepubliceerd: 13 december 2022

Deze Zienswijze betreft de Ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Castricum. Zij wordt ingediend

door de vijf erfgoedorganisaties die actief zijn in de gemeente, samen met de landelijke

erfgoedvereniging Bond Heemschut.

Zienswijze Stichting Oer-IJ op Omgevingsvisie
Jos Teeuwisse | Gepubliceerd: 13 december 2022

Met de vraag hoe Castricum er in de toekomst uitziet is een traject opgestart om te komen tot een

omgevingsvisie. Dit traject heeft geleid tot een ontwerp- omgevingsvisie, waarin waarden, doelen,

speerpunten zijn benoemd, die leiden tot een toekomstvisie. Op dit ontwerp heeft de Stichting Oer-IJ

bemerkingen die wij in deze zienswijze willen duiden

Jaarverslag Stichting Oer-IJ
Evert Vermeer | Gepubliceerd: 16 december 2022

Jaarverslag Stichting Oer-IJ 2022.

Verslag Verenigde Vergadering 15 september 2022
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 16 december 2022

Verslag Verenigde Vergadering 15 september 2022

Oer-IJ Icoon Moderne tijd (1850-heden). Locatie: Het Groene Schip in de Houtrakpolder
Vista | Gepubliceerd: 27 september 2021

Dit document is opgesteld door Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw in opdracht van Stichting Oer-IJ met subsidie van de provincie Noord-Holland. Het bevat een ontwerpvisie voor het Oer-IJ Icoon Moderne Tijd. De locatie op Het Groene Schip is uniek. Het Groene Schip' is een dertig meter hoge berg die is opgebouwd met bodem-as uit verbrandingsovens. De heuvel krijgt een recreatiebestemming en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De top van de berg biedt een prachtig uitzicht over het hedendaagse Oer-IJ landschap, met de duinen, het Noordzeekanaal, de havens, industrie, steden, infrastructuur, de Stelling van Amsterdam, de recreatiegebieden en het veenweidelandschap.

Het contrast tussen het oorspronkelijke Oer-IJ estuarium (500 v.chr.) en het huidige landschap is hier fenomenaal en confronterend. Een ideale plek dus om de verhalen over de ontwikkelingen van het landschap in het Oer-IJ gebied tot leven te wekken. Boven op het Groene Schip willen we een schaalmodel van het Oer-IJ gebied realiseren, zoals dat er uitgezien moet hebben 500 v. Chr: de rivier die uitstroomde in het getijdenlandschap en de zee, met in het westen de duinen en strandwallen en in het oosten het veenlandschap. Het Groene Schip wordt het decor voor een eigentijdse landschappelijke interpretatie van het OER-IJ. Dit OER-IJ icoon geeft een nieuwe dimensie aan het recreatieaanbod in Spaarnwoude en het Amsterdamse havengebied: in recreatief, educatief, cultureel en culinair opzicht!


Ode aan Heiloo, het rijke verleden aangevuld
Anita van Breugel (cultuurhistorica) en Silke Lange (archeologe) | Gepubliceerd: 5 december 2020

Wandeling en/of fietstocht langs cultuur historisch bijzondere plekken in Heiloo. Met een pleidooi voor meer aandacht voor de lokale geschiedenis.

Schoonwatervallei: op weg naar een klimaatbestendige polder
Acacia Water | Gepubliceerd: 20 juni 2014

Voldoende schoon zoetwater is relevant voor verschillende functies zoals de landbouw en natuur en in het stedelijk gebied. De aanwezigheid van zoetwater is echter niet altijd vanzelfsprekend. In de huidige situatie treden soms al tekorten op, en deze kunnen gaan toenemen als het klimaat verandert. Om de knelpunten die nu optreden te verhelpen, en om klaar te zijn voor een veranderende toekomst wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om slim om te gaan met zoetwater. 


Masterplan biodiversiteit
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 15 december 2020

Noord-Holland gaat volop inzetten op de groei van de biodiversiteit. De provincie gaat dat doen door onder meer natuurgebieden te versterken, biodiversiteit in steden en dorpen te laten toenemen, maar ook in het landelijke en agrarisch gebied. Hiervoor is in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In het zogeheten ‘masterplan biodiversiteit’ staat uitgebreid beschreven hoe de provincie de neerwaartse biodiversiteit wil keren. Dit doet zij in samenwerking met de partijen in Noord-Holland die daarbij een rol kunnen spelen. Waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande initiatieven.

Plan voor infocentrum in museaal ingerichte monumentale houtloods
Het Cornelis Collectief | Gepubliceerd: 1 januari 2021

Plan van vijf erfgoedorganisaties voor museale inrichting van monumentale houtloods op erfgoedpark De Hoop in Uitgeest. Met aandacht voor de persoon en betekenis van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, uitvinder van de houtzaagmolen en aandacht voor de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ landschap.

Veenbehoud en cultuurhistorie
drs Mireille Dosker, Natuurlijke Zaken | Gepubliceerd: 28 april 2017

Rapport over de mogelijkheden die er zijn voor duurzaam beheer van veenweiden als waardevol cultuurlandschap. 

Kennisdocument Aardkundige Waarden Oer-IJ gebied
Lia Vriend e.a. | Gepubliceerd: 6 februari 2021

De Stichting Oer-IJ wil professionals zoals ambtenaren, ondernemers en ontwikkelaars inspireren met gebiedskennis, opdat zij hierop beleid en ontwikkelingen kunnen baseren. Bestaande kennis is vooral toegespitst op de drie deelgebieden: Midden Kennemerland, Zaanstreek en IJ polders/Noordzeekanaalgebied. Om recht te doen aan de samenhang tussen deze deelgebieden worden door Stichting Oer-IJ kennisdocumenten gemaakt die belangrijke landschappelijke thema’s als uitgangspunt hebben. Ons uiteindelijke doel is het beschikken over kennisdocumenten op de volgende landschappelijke dragers: aardkunde, cultuurhistorie en levende natuur. Deze publicatie is de uitwerking van het thema aardkunde. 

Wisselende seizoenen en verborgen landschappen. Wetland archeologie in de Velserbroek
J.H.F. Bloemers en Linda Therkorn | Gepubliceerd: 1 januari 2003

Wie als bewoner of bezoeker vandaag de dag om zich heen kijkt in de Velsense nieuwbouwwijk Velserbroek weet direct dat hij of zij in een laat-20ste eeuwse stedelijke omgeving terecht is gekomen. Als de bewoner of bezoeker ouder dan een jaar of vijftien is en uit de buurt komt, weet hij of zij misschien wel dat hier vroeger weilanden waren zover je kon kijken tot aan de autosnelweg naar de Velser- en Wijkertunnels. Maar niemand anders dan een paar archeologen en geologen konden zich voorstellen dat nóg vroeger onder die weilanden hele andere landschappen lagen, waar wind en water vrijspel hadden en mensen duizenden jaren lang van generatie op generatie leefden.

Aardkundige Monumenten in Noord-Holland
W. de Gans | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Deze brochure van de Provincie Noord-Holland beschrijft waarom aardige monumenten bescherming nodig hebben. De tekst en de beelden tonen dat die ons niet alleen iets leren over de bodem en de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Het laat ook zien dat aardkundige monumenten erg mooi kunnen zijn en al lange tijd worden afgebeeld door kunstenaars en kaartenmakers. 

Onderzoek naar een bodemreliëf te Heemskerk
Jean Roefstra | Gepubliceerd: 1 januari 1983

Er hebben niet alleen opmerkelijk veel kastelen gestaan in Beverwijk maar bovenal in Heemskerk. Van vele is de plaats bekend geworden door middel van historisch en archeologisch onderzoek. Al deze kastelen bevonden zich aan de rand van de oude stadswallen en waren gelegen in de kleigronden. Het is de vraag op het opmerkelijk aantal kastelen duidt op de aanwezigheid van een curtis of domeinhof. Door bestudering van historische en archeologische gegevens wordt in deze publicatie getracht een antwoord te geven op de vraag waar mogelijk de curtis heeft gelegen. Er hebben niet alleen opmerkelijk veel kastelen gestaan in Beverwijk maar bovenal in Heemskerk. Van vele is de plaats bekend geworden door middel van historisch en archeologisch onderzoek. Al deze kastelen bevonden zich aan de rand van de oude strandwallen en waren gelegen in de kleigronden. Het is de vraag op het opmerkelijk aantal kastelen duidt op de aanwezigheid van een curtis of domeinhof. Door bestudering van historische en archeologische gegevens wordt in deze publicatie getracht een antwoord te geven op de vraag waar mogelijk de curtis heeft gelegen. 

jaarverslag 2018
Jos Teeuwisse | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Het jaarverslag 2018

Toelichting publicatie balans
penningmeester | Gepubliceerd: 26 maart 2021

Toelichting publicatie balans

Jaarverslag 2020
secretaris | Gepubliceerd: 26 maart 2021

Jaarverslag 2020

Publicatiebalans
Publicatiebalans | Gepubliceerd: 26 maart 2021

Publicatiebalans

Activiteitenplan 2021
Bestuur stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 26 maart 2021

Activiteitenplan 2021

Toelichting op activiteitenplan 2021
Bestuur stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 26 maart 2021

Toelichting op activiteitenplan 2021

Kennisdocument Natuur van het Oer-IJ gebied
Bart Korf | Gepubliceerd: 21 april 2021

Tot het begin van onze jaartelling slingerde het Oer-IJ van het Flevomeer (ten oosten van het huidige Amsterdam) naar het westen om nabij het huidige Velsen naar het noorden af te buigen en uiteindelijk ter hoogte van het huidige Castricum in de Noordzee uit te monden. In de twee millennia daarna is er veel in dit landschap veranderd en is de loop van het Oer-IJ onder nieuwe tijdlagen bedekt geraakt. Vanuit het westen schoven duinzanden over het voormalige mondingsgebied en vanuit het oosten vormden zich veenkussens over grote delen van het landschap. Vanaf de middeleeuwen is de mens de grote landschapsvormer geworden en kreeg het hele gebied geleidelijk andere economische functies. Toch is de invloed van het oude Oer-IJ nog overal in het gebied terug te vinden. Door de geologische ontstaansgeschiedenis valt het huidige landschap grofweg in drie hoofdzones te verdelen: het zandgebied in het westen, het veengebied in het oosten en het kleigebied van het voormalige stroomgebied van het Oer-IJ zelf daartussenin. Binnen deze drie hoofd- landschapstypen zijn meerdere subtypen te onderscheiden zoals de strandwallen en strandvlaktes, het Alkmaardermeer, de droogmakerijen van de IJpolders, etcetera. Al met al is de landschappelijke variatie in dit gebied erg groot. Deze grote abiotische variatie levert ook een grote biotische variatie op. Het duingebied en het veenweidegebied zijn vermaard vanwege hun grote biodiversiteit. Het tussenliggende Oer-IJ stroomgebied is minder rijk, maar natuurontwikkelingsprojecten laten zien dat de natuurpotentie van dit gebied groot is.

Reglement schrijfwedstrijd
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 24 april 2021

Reglement schrijfwedstrijd 'Breng een ode aan het Oer-IJ landschap'

Reglement fotowedstrijd
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 24 april 2021

Reglement fotowedstrijd 'Ode aan het Oer-IJ landschap'.

Reglement wedstrijd beeldende kunst
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 1 januari 1970

Reglement wedstrijd teken- en schilderwedstrijd Ode aan het Oer-IJ landschap.


Bijzonder Provinciaal Landschap Alkmaardermeer en omgeving
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 januari 2010

Bij het vaststellen van Alkmaardermeer en omgeving tot Bijzonder Provinciaal Landschap maakte de provincie Noord-Holland een kernschets met een beschrijving van de begrenzing, de context, ontstaansgeschiedenis en kernkwaliteiten.


Pottenstapel als waterput in plan Molendijk
Ernst Mooij | Gepubliceerd: 5 juni 2021

Opgraving op 25 juli 1972 van een pottenstapel uit het begin van

de jaartelling door de werkgroep Oud-Castricum. Publicatie uit Jaarboek  Werkgroep Oud Castricum in 1979.

Artikel over de Romeinen in Velsen
Robert Minkhorst / Noordhollands Dagblad | Gepubliceerd: 16 juni 2021

Artikel gepubliceerd in het Noordhollands Dagblad op 16 juni 2021.

Vondsten Fort Velsen bejubeld: ’Weinig plaatsen in Europa kunnen hier aan tippen, en Velsen spant de kroon’

Wedstrijdreglement
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 13 juli 2021

Reglement fotowedstrijd

Groenbeleid Oer-IJ gemeenten
Hans van Weenen | Gepubliceerd: 20 juli 2021

Alle Oer-IJ-gemeenten zijn de laatste jaren beleid gaan ontwikkelen op de met elkaar samenhangende thema’s als groenbeheer, biodiversiteit en klimaat. Uit de verschillende (voorgenomen) beleidsplannen op een of meer van deze thema’s zijn in deze inventarisatie voorbeelden opgenomen van locale verhoging van de biodiversiteit.

Beschrijving Icoonprojecten
Jos Teeuwisse | Gepubliceerd: 20 juli 2021

Een Oer-IJ icoon staat symbool voor een tijdsperiode uit de landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied. Een voorbeeld ter illustratie is het kasteel. Kastelen horen bij de tijdsperiode van de Late Middeleeuwen (1050 – 1500). In die periode beheersten landheren hun ‘eigendom’ vanuit versterkte gebouwen die niet alleen een uitstraling gaven van hun macht, maar ook bestand waren tegen belegeringen door derden. In het Oer-IJ gebied hebben veel kastelen gestaan. Op een enkele na zijn ze alle in de loop van de tijd verdwenen. De ruïnes van het Slot Egmond (in Egmond a.d. Hoef) maakt het mogelijk om zo’n kasteel te verbeelden en om informatie te geven over de betreffende tijdsperiode. Voor de geschiedenis van het landschap heeft Stichting Oer-IJ  in deze notitie zes periodes geselecteerd.


Uitgiftepunten routeboekje Langs de oevers van het Oer-IJ
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 28 juli 2021

Uitgiftepunten routeboekje Langs de oevers van het Oer.

Uitgiftepunten routeboekje E-bike fietstocht Langs de oevers van het Oer-IJ.
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 1 januari 1970

Uitgiftepunten routeboekje E-bike fietstocht Langs de oevers van het Oer-IJ.

De Zijpe en de Zuiderzee
Guus J. Borger | Gepubliceerd: 21 augustus 2021

Artikel in het tijdschrift voor historische geografie over het ontstaan van de Zuiderzee, waarin ook aandacht is voor de verzanding van het Oer-IJ. Volgens deze publicatie was  er in de tijd van de Romeinen bij Castricum nog sprake van een bevaarbare open verbinding met zee.


Boekbespreking Oer-IJ Atlas
Guus J. Borger | Gepubliceerd: 21 augustus 2021

Boekbespreking Oer-IJ Atlas voor het Tijdschrift Over Holland. Deze recensie in feite is het een korte bespreking van het boek, maar benadrukt ook het belang van de uitgave 

Boekbespreking Oer-IJ Atlas Engelstalig
Guus J. Borger | Gepubliceerd: 21 augustus 2021

Engelstalige boekbespreking Oer-IJ Atlas voor het Tijdschrift Over Holland. Deze recensie in feite is het een korte bespreking van het boek, maar benadrukt ook het belang van de uitgave 

Presentatie voorhistorie in het kader van ode aan het landschap
Erik Cammeraat | Gepubliceerd: 21 augustus 2021

Presentatie voorhistorie in het kader van ode aan het landschap door Eric Cammeraat.

Info Anita van Breugel
Anita van Breugel | Gepubliceerd: 29 augustus 2021

Document ter informatie van gidsencursus Icoonexcursies

De Limes, een natte grens dwars door Nederland
H. van Enckevort (gemeente Nijmegen) & W.K. Vos (Hazenberg Archeologie) | Gepubliceerd: 9 september 2021

Rapport over de noordgrens van het Romeinse Rijk in Nederland.

Romeinse Limes Het aanwijzingsprogramma archeologische rijksmonumenten
Tekst en illustraties: P. Schut Redactie: T. de Groot & C. van Rooijen | Gepubliceerd: 9 september 2021

Het aanwijzingsprogramma archeologische rijksmonumenten ten behoeve van de werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes is vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ontwerp voor Oer-IJ uitzichtpunten
Rik de Visser | Gepubliceerd: 5 december 2020

Rik de Visser van bureau Vista heeft op ons verzoek een ontwerp gemaakt voor uitkijkpunten in het Oer-IJ gebied. De bedoeling is dat die geplaatst worden op locaties waar een hoger uitzicht meer duidelijk maakt over de bijzondere kenmerken van het landschap daar. Het idee is bovendien al die plekken doormiddel van fietsroutes met elkaar te verbinden.

Eerder heeft Rik de Visser - na een inventariserende werkconferentie met gemeenten en andere bij ruimtelijke ordening betrokkenen organisaties - gewerkt aan de notitie Oer-IJ-Taal , met tal van concrete ideeën om het landschap voor bezoekers meer beleefbaar te maken. Het rapport is vooral bedoeld als leidraad en inspiratiebron voor bestuurders, beleidsmakers en overheden die werken aan de herkenbaarheid en inrichting van het landelijk gebied in de driehoek Alkmaar, Velsen, Zaanstad.

Het Oer-IJ gebied volgens Rino Zonneveld
Rino Zonneveld | Gepubliceerd: 16 juli 2020

  Rino Zonneveld, geboren, getogen en woonachtig in Bakkum en Castricum, heeft een fascinatie voor de regionale geschiedenis. Als nazaat van vijf generaties schelpenvissers lijkt dat geen toeval. De inmiddels gepensioneerde leraar is nu vooral actief op het terrein van de archeologie bij de Werkgroep Oud Castricum. Over het ontstaan en de bewoning van Oer-IJ gebied schreef hij een mooi persoonlijk getint verhaal dat zich laat lezen als een ode aan het landschap.  


VEENWEIDEGEBIED VAN DE DELTAMETROPOOL
Vereniging Deltametropool Rotterdam | Gepubliceerd: 21 juni 2010

In vijf veenpolders van de De Deltametropool zijn met lokale belanghebbenden, waaronder melkveehouders en kwekers, gesprekken gevoerd over de toekomst van het gebied. Onder andere kwamen de thema ’s schaalvergroting, stad+ land relaties en het benutten van cultuurhistorie en natuur in de bedrijfsvoering aan bod. 


De bodem bereikt
Raad voor de Leefomgeving | Gepubliceerd: 3 september 2020

Advies van de Raad voor de Leefomgeving om de waterstand in veenweidegebieden te verhogen om zo de verdere verzakking van het land tegen te gaan en uitstoot van CO2 te beperken. 

Prachtlandschap Noord-Holland Assendelft - Krommenie
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 29 maart 2018

Het ensemble Assendelft-Krommenie ligt ten westen en noorden van Zaanstad. Aan de westzijde gaat het ensemble over in het strandwallen en -vlaktenlandschap van Noord-Kennemerland, in het noorden ligt het Alkmaardermeer en de droogmakerij Starnmeer en aan de zuidkant is het Noordzeekanaal de grens van het ensemble. Het veenpolderlandschap is ontstaan onder invloed van het Oer-IJ en heeft aan de oostzijde kenmerken van het ruige veenlandschap zoals dat ook ten oosten van Zaandam wordt aangetroffen. Aan de zuidzijde van het ensemble ligt het droogmakerijenlandschap van de Wijkermeer en IJpolders. Het stedelijk gebied van Zaandam vormt een stedelijke lob in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De geluidscontour van Schiphol draagt met zijn bouwbeperking bij aan het behoud van de openheid en structureert de verstedelijking. De kenmerkende openheid in noord-zuidrichting staat onder druk vanwege ontwikkelingen aan de randen. In de westzijde van het ensemble is De Stelling van Amsterdam met forten en liniedijken manifest aanwezig. De snelweg A9 bevindt zich aan de westzijde, de spoorlijn Zaandam–Uitgeest loopt, gebundeld met de N8 in oost-westrichting door het ensemble.

Prachtlandschap Noord-Holland Spaarnwoude
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 29 maart 2018

Het ensemble Spaarnwoude ligt tussen Haarlem en Amsterdam. Het ensemble bestaat uit veenpolder- en droogmakerijenlandschap. Aan de westzijde gaat het landschap van Zuid-Kennemerland over in het veenpolderlandschap van Spaarnwoude. Aan de oostzijde begrenzen de havens en woongebieden van Amsterdam het ensemble. De havens zijn gevestigd in de droogmakerijen die ontstonden bij de aanleg van het Noorzeekanaal in het voormalige IJ. De Ringvaart van de Haarlemmermeer vormt de zuidgrens. Spaarnwoude maakt deel uit van de Bufferzone Amsterdam-Haarlem tussen de stedelijk gebieden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Stelling van Amsterdam loopt aan de westzijde van dit ensemble. Het ensemble wordt doorsneden door de snelwegen A5, A9 en de N200.

Prachtlandschap Noord-Holland Noord-Kennemerland
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 7 maart 2019

Het ensemble Noord-Kennemerland ligt aan de Noordzeekust tussen de Hondsbossche Zeewering en het Noordzeekanaal. De landschappelijke opbouw is vergelijkbaar met het ensemble Zuid-Kennemerland. Het ensemble bestaat uit een brede zone jong duinlandschap, met daarachter een brede zone van strandwallen en –vlaktenlandschap en een klein deel droogmakerijenlandschap. De noord-zuid gerichte lineaire opbouw van het landschap, met hoger gelegen, zandige strandwallen, afgewisseld door lage, natte venige strandvlakten is nog in het landschap herkenbaar. Veel vaarten en wegen liggen hier dwars op, in oostwest richting. Het Noordzeekanaal werd door het smalste deel van Kennemerland gegraven en vormt de zuidelijke grens van dit ensemble. Vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen mensen hier recreëren en is er veel vraag naar woningen in dit gebied. Belangrijke verbindingen zijn de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar, de snelweg A9, snelweg A8/N203, de Herenweg N502 en het Noordhollandsch Kanaal.

Provinciale Ruimtelijke Verordening mei 2018
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 mei 2018

In juni 2010 werd de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. Deze is sindsdien een aantal keren gewijzigd.
Bij de vijfde wijziging, vastgesteld op 3 februari 2014, is besloten om de PRVS opnieuw vast te stellen om te voorkomen dat er een stapeling van toelichtingen zou ontstaan.

Ook was het daardoor mogelijk om de naam van de PRVS te veranderen in Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV): deze benaming sluit beter aan bij overige provinciale verordeningen en door de term Structuurvisie te laten vervallen is verduidelijkt dat de verordening een zelfstandig document is en dat, in tegenstelling tot de 2040 de verordening een bindend document is.

Omgevingsvisie NH2050
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 19 november 2018

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Provincie Noord-Holland heeft een omgevingsvisie opgesteld samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Ook is de provincie Noord-Holland bezig met het schrijven van nieuwe regels in de Omgevingsverordening, samen met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

Zie ook de website van de provincie.

Visiekaart en voorwaarden voor een zorgvuldige energietransitie
Samenwerkende natuurorganisaties | Gepubliceerd: 24 september 2020

De natuur en milieuorganisaties presenteerden twee visiekaarten voor de Regionale Energie Strategie (RES) in Noord-Holland. Op de kaarten (zon en wind) staan locaties waar duurzame opwekking van energie wel en niet wenselijk is. Ook geven we voorwaarden om te komen tot een zorgvuldige energietransitie. We pleiten ervoor dat zonneweiden en windmolens goed worden ingepast in het landschap om onze karakteristieke Noord-Hollandse landschappen te kunnen waarborgen. Met onze visie dragen we graag bij aan het realiseren van voldoende en zorgvuldig opgewekte duurzame energie in Noord-Holland. 

Regionale Energiestrategieën (RES)
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 24 september 2020

Provinciale Staten hebben het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategie vastgesteld. Dit is een inbreng voor de concept-RES’sen in de regio’s. Het NH-Perspectief onderzoekt de kansen vanuit de provincie, en kijkt ook naar andere thema’s als ruimtelijke kwaliteit, economie, natuur, leefbaarheid en landbouw. Het is een startpunt dat voor betrokken partners als gemeenten en waterschappen houvast en duidelijkheid kan bieden in de zoektocht naar geschikte plekken voor wind- en zonne-energie. Daarbij is rekening gehouden met andere beleidstrajecten, zoals de Omgevingsvisie NH2050.

Ontwerp van projectplan Krommeniër Woudpolder
HNK | Gepubliceerd: 3 oktober 2020

Het ontwerp-projectplan voorziet in het verbeteren van de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering door het aanpassen van de steunberm, het wijzigen van de teensloot en het plaatsen van een palenrij op de scheiding van het talud en de teensloot. Ten behoeve van de watercompensatie wordt een deel van een perceel afgegraven tot een plasdrasgebied.

Het ontwerp-projectplan en de bijlagen zijn in te zien. Voor meer informatie zie deze website.

Geesten van Holland
Frits David Zeiler | Gepubliceerd: 4 oktober 2020

Dit rapport presenteert de actuele stand van kennis met betrekking tot het nederzettings-geografische fenomeen ‘geesten’ en een herinventarisatie van deze oude complexen van landbouwgrond op de strandwallen.

De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek ...
Ali Riza Güray | Gepubliceerd: 9 mei 1951

Volledige titel: De bodemgesteldheid van de IJpolders en een onderzoek naar het verband tussen de bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de IJpolders in het jaar 1949. Proefschrift van A. Riza Güray.

De naam ‘het Oer-IJ’ is in 1952 geïntroduceerd door Güray in zijn bodemkundige publicatie over de ingepolderde restanten van het IJ-meer: de IJ-polders die het  Noordzeekanaal omringen. Onder het begrip Oer-IJ wordt het getijdengebied met centrale geul verstaan dat voorafging aan middeleeuwse IJ-meer en dat wij uit historische tijden kennen als Wijkermeer en nu nog steeds als IJ bij Spaarndam en Amsterdam.

Dit getijdensysteem beheerste en gaf ooit vorm aan het gebied tussen Castricum, Uitgeest, Beverwijk, Assendelft, Velsen en Amsterdam

Afwegingsnotitie voorkeursalternatief 150kV-schakelstation en verbinding
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 28 april 2020

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk dat een provincie een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vaststelt, indien er sprake is van provinciale belangen  (artikel 3.26 Wro). Netbeheerder TenneT heeft de provincie Noord-Holland verzocht om een PIP vast te stellen ten behoeve van (i) een nieuw 150 kV-schakelstation in  Beverwijk, een ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen het bestaande 380 kV-hoogspanningsstation in Beverwijk en het nieuw te bouwen 150 kV-schakelstation  aldaar en een ondergrondse 150 kV kabelverbinding tussen het nieuw te bouwen 150 kV-schakelstation te Beverwijk en het bestaande hoogspanningsstation te  Oterleek.

uitgebreide informatie op deze website.

Zicht op de Romeinen in Velsen
Arjen V.A.J. Bosman | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Dit rapport bevat een haalbaarheidsstudie, ideeënschema en voorstellen voor de realisatie van het deelproject: Zicht op de Romeinen in Velsen binnen het grotere kader om meer aandacht te  genereren voor het vergeten landschap van het Oer-IJ. Dit Oer-IJ is de meest noordelijke Rijntak, die  momenteel grotendeels verland is. De  geschiedenis van deze stroom gaat eeuwen terug. In dit rapport ligt de focus op de ca. twee generaties lange aanwezigheid van Romeinse militairen bij Velsen. 

Het rapport zal ook voorzien in voorstellen voor locaties en opbouw. Dit is mede gebaseerd op een vergelijkend onderzoek naar relevante archeologische locaties en informatiecentra met betrekking tot de Romeinse tijd in Nederland en daarbuiten. Deze voorbeelden zullen eerst worden gepresenteerd om vervolgens de focus op Velsen te leggen.

Meer aandacht voor de Romeinen in Velsen
Parool | Gepubliceerd: 23 oktober 2020

Artikel in het Parool over de Romeinen in Velsen en de plannen van de Stichting Oer-IJ om daar meer aandacht aan te besteden.

De Engelmunduskerk in Velsen-Zuid
A.M. Numan | Gepubliceerd: 24 oktober 2020

Dit boek is een verslag van de uitwerking van ‘oud’ archeologisch onderzoek naar een van de oudste kerken van NoordHolland (en van het voormalige graafschap Holland), de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Het huidige tufstenen schip is vermoedelijk in de 11de eeuw, de toren in de 12de eeuw gebouwd, al zijn die dateringen ook aan de hand van de hier beschreven naspeuringen niet met absolute zekerheid te bevestigen en is er in de loop der eeuwen veel aan de kerk her- en verbouwd en gerestaureerd. 

Het cultuurlandschap van het Oer-IJ
C.L. van den Driesche | Gepubliceerd: 24 oktober 2020

Deze publicatie beschrijft de samenhang tussen fysische geografie en landschapsinrichting in het voormalige estuarium van het Oer-IJ.   Het studiegebied wordt gevormd door het waterschap Castricummerpolder. Het onderzoek richt zich op de waterstaat, buurten, geesten en Herenwegen en de ontwikkelingen hiervan tussen 1600 en 1900. Uit deze studie blijkt een sterke invloed van de fysisch geografische gesteldheid op de inrichting van het landschap in de Castricummerpolder. Daar waar die invloed niet is aan te wijzen, hebben andere ontwikkelingen een rol gespeeld die voor een deel zijn gereconstrueerd. Deze studie kon naast het inzichtelijk maken van de relatie tussen de fysische-geografie en de landschapsinrichting ook de bestaande kennis over het waterschap, de bouwlandcomplexen en de Herenwegen aanscherpen. 

Syllabus van de Oer-IJ cursus v. 2.2
Lia Vriend en anderen | Gepubliceerd: 1 november 2020

De Oer-IJ Academie is in 2015 gestart met lezingenreeksen in het splinternieuwe provinciaal  archeologisch centrum Huis van Hilde te Castricum. Het aantal deelnemers aan de lezingen was van het begin af aan groot. Daaruit groeide ook het idee om nog actiever kennis te gaan verspreiden over het Oer-IJ-gebied. Deze syllabus is een naslagwerk voor cursisten van deze Introductiecursus.

Omdat de Stichting Oer-IJ ook graag gidsen wil opleiden wordt een extra module aangeboden die volgt op deze Introductie. De gidsen moeten na deze extra module in staat zijn om de basisprincipes van het landschap te kunnen lezen, deze via verhalen beleefbaar te maken en zo op geïnteresseerden over kunnen brengen.

Narratief voor het MRA landschap
Marinke Steenhuis | Gepubliceerd: 5 november 2020

In dit rapport doet Marinke Steenhuis als kwartiermaker verslag van een reis door het MRA landschap. Een reis door archieven, een reis langs bestuurders, ambtenaren, museumdirecteuren en betrokken burgers, een reis over snelwegen en dijken, een reis door ideeën en voorbije en toekomstige dromen. Een reis door dat wonderbaarlijke landschap van de MRA. Die badkuip met de duinen en het Gooi als badranden. Opdrachtgever voor dit narratief over het landschap van de MRA is het MRA bureau. Samen met landschapsontwerper Berte Daan en ons bureauteam hebben we het MRA landschap geheugen en identiteit getracht te geven. 

Advies van het NFUGG betreffende de diverse huidige Nederlandse geopark-initiatieven
Nederlands Forum Unesco Global Geoparks | Gepubliceerd: 1 maart 2018

Op 31 oktober 2017 heeft het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks de stand van zaken en haalbaarheid van de diverse geopark-initiatieven in Nederland besproken. Het betreft de initiatieven Schelde Delta, Gooi- en Vechtstreek, Heuvelrug, Oer-IJ en Peelhorst. In verband met de kleinschaligheid en de onzichtbaarheid van het belangrijkste geologische element, concludeert het forum dat dit initiatief eigenstandig niet  internationaal onderscheidend genoeg is om in aanmerking te komen voor Unesco Global Geoparkstatus. Het Oer-IJ gebied bevat niettemin veel waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke  elementen, aldus het advies. Gesuggereerd wordt de mogelijkheid van een provinciale status te verkennen. 

Bouwstenen adaptieve uitvoeringsstrategie energie-infrastructuur 2020-2024
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 november 2020

Energietransitie, woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen aan zijn limiet. In deze Bouwstenen Adaptieve Uitvoeringsstrategie Energie-Infrastructuur 2020-2024 wordt u daarom een routekaart gepresenteedr waarmee de provincie in samenwerking met Liander en de andere netbeheerders knelpunten wil oplossen. En wordt gestart met het ontwerp van een nieuw ‘hybride’ energiesysteem voor Noord-Holland. 

De provincie wil samen met Liander de schouders zetten onder het uitvoeren van zogenaamde ‘no-regret maatregelen’ – maatregelen die op korte termijn sowieso genomen moeten worden om te voorkomen dat we zonder elektriciteit komen te zitten. Tegelijkertijd wordt een ontwerp gemaakt voor toekomstbestendige nieuwe energienetwerken.

aandachtspunten voor het Oer-IJ i.v.m. aanleg hoogspanningsverbinding Beverwijk - Oterleek
Gerard Hogervorst | Gepubliceerd: 22 oktober 2020

N.a.v. plannen om voormelde kabelverbinding aan te leggen zin de aandachtspunten vanuit de Stichting Oer-IJ geformuleerd in dit doocument.

Brief provincie over onderzoek A8A9
gs | Gepubliceerd: 14 november 2020

Brief GS over vertraging landschapsplan A8A9

De archeologische kroniek van Noord-Holland 2019
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 18 november 2020

De kroniek van 2019 laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan. In het 250 pagina’s tellend boekwerk deze keer veel aandacht voor het onderzoek naar Noord-Hollandse kasteelterreinen. Er hebben in Noord-Holland naar schatting 80 kastelen gestaan. Nu staan er nog maar 5. Onderzoeken leveren vaak spectaculaire ontdekkingen op: vlakke weilanden blijken onderaardse fundamenten van torens, slotgrachten en kasteelmuren te bevatten.


De Archeologische kroniek van Noord-Holland wordt jaarlijks gepubliceerd. Al deze publicaties ziijn te vinden op deze website.

De archeologische kroniek van Noord-Holland
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 19 november 2020

De provincie Noord-Holland verzamelt jaarlijks alle archeologische ontdekkingen in een kroniek.

De kroniek laat per gemeente zien welke vondsten archeologen in het betreffende jaar hebben gedaan. 

De kronieken van de afgelopen jaren kunt u inzien en downloaden. In dit document is beschreven hoe u de documenten kunt downloaden en waar gedrukte exemplaren besteld kunnen worden.


Visie op de Binnenduinrand van Noord-Kennemerland
Consulenten van Duinbehoud | Gepubliceerd: 1 juli 2020

Uit het landelijke Kustpact is voor de Provincie Noord-Holland de Kustvisie voortgekomen. Die

omvat de hele Noordzeekust, inclusief de binnenduinrand. In het bestuurlijk overleg tussen de

provinciale Kustpactpartners is afgesproken dat de gemeentes het voortouw hebben bij het

opstellen van Omgevingsvisies voor de binnenduinrand, maar dat er “naar natuurorganisaties

geluisterd moet worden”.

Duinbehoud wil daarom een ‘visie’ voor de binnenduinrand van Noord-Kennemerland

formuleren, waarmee het overleg kan worden aangegaan met andere natuurpartijen

(beheerders en lokale groepen) en die een leidraad vormt voor het participatieproces dat de

gemeentes gaan opzetten t.b.v. de Omgevingsvisies.

De betrokken gemeentes zijn: BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo), Heemskerk en

Beverwijk.

Stelling van Amsterdam | Positie bij Spaarndam
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 oktober 1998

In de periode 1990-1992 werd de Stelling van Amsterdam geplaatst op de provinciale monumentenlijst van Noord-Holland. Daartoe waren volgens een gelijkvormige opzet uitgebreide monumentenbeschrijvingen vervaardigd van de in het veld herkenbare objecten. De beschrijvingen hadden en hebben het doel  van het monument opzet, materiaal, constructie, karakteristieke onderdelen en details vast te leggen in tekst en beeld.

Het gaat dus zeker niet om een uitputtend historisch onderzoek, maar om een bestandsopname van de aangetroffen situatie. 

Archiefgegevens werden gebruikt waar dit voor een begrip van de aanwezige objecten onontbeerlijk was.

In december 1996 plaatste de UNESCO de Stelling van Amsterdam op de Lijst van Werelderfgoed (World Heritage. List) als tweede  Nederlandse object. Sindsdien is het enthousiasme voor het  monument zeer toegenomen. 

Reeds enige tijd waren de monumentenregisters niet meer verkrijgbaar. Regelmatige vraag om informatie heeft de makers tot een nieuwe oplage doen besluiten. Inmiddels is over de Stelling veel meer bekend. De registers zouden op een aantal punten aangevuld en verbeterd kunnen worden. Ook kunnen bijvoorbeeld de eigendomsgegevens inmiddels veranderd zijn. Omdat een brede historische publicatie in voorbereiding is en om op korte termijn in een behoefte te kunnen voorzien, is hier echter gekozen voor een ongewijzigde herdruk van de oorspronkelijke vijf registers.

Cultuurhistorisch Vooronderzoek Fort Benoorden Spaarndam
Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Bureau M&DM | Gepubliceerd: 1 september 2007

Het fortcomplex is aangewezen als Provinciaal Monument en als zodanig in 1990 beschreven (ongewijzigde herdruk in 1998). In deze zogenoemde redengevende omschrijving zijn de waarden van het complex aangegeven. In het kader van de huidige opdracht is een update/veldcontrole van de redengevende omschrijving uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het fort sinds begin jaren '90 weinig wijzigingen heeft ondergaan. Wel is nu de beschrijving aangevuld met een interieurbeschrijving, die tot nog toe ontbrak omdat het fort in 1990 niet toegankelijk was. Op verzoek van de opdrachtgever is hierbij bijzondere aandacht besteed aan de in het fort aanwezige muurschilderingen. 

Bovendien wordt nu ook het nabij het fort gelegen munitiecomplex (gebouwd in 1955) in de beschrijving en de waardebepaling opgenomen.
De aanleiding voor de opdracht ligt in de voorgenomen herontwikkeling van het fort, met inbegrip van het terrein van het v.m. munitiecomplex, in toeristisch-recreatieve richting.

Geen Erfgoedpark Zonder Houtzaagmolen
Cornelis Collectie | Gepubliceerd: 2 december 2020

Vijf regionale erfgoedorganisaties, het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) en de ondernemers die het Erfgoedpark De Hoop herontwikkelen zijn serieus met elkaar in gesprek om na te gaan of het mogelijk is hier toch nog een houtzaagmolen te bouwen. Daarnaast zijn er plannen om een monumentale loods op het terrein een museale bestemming te geven, waar onder meer het verhaal over de uitvinder Cornelis Corneliszoon van Uitgeest kan worden verteld.

De betrokken erfgoedorganisaties zijn de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, Stichting Uitgeester en Akersloter Molens, de Stichting Oer-IJ, Museum Kennemerland en de Vereniging Oud Uitgeest. De deelnemers aan de gelegenheidscoalitie hebben de handen ineen geslagen en willen zich onder de operationele naam het ‘Cornelis Collectief’ inzetten voor de nieuwe kansen die nu worden geboden. Inmiddels hebben er verkennende onderzoeken plaatsgevonden en is in kaart gebracht wat er voor komt kijken om de plannen uit te voeren. Er liggen offertes voor de molenbouw en er is een concept voor de museale inrichting van de houtloods gemaakt. Dit plan van aanpak is naar het bestuur van het Raum gestuurd.  

Onder het stuifzand, Overstoven vroegmiddeleeuwse nederzettingen bij Bloemendaal (5e-9e eeuw)
Jan de Koning e.a. | Gepubliceerd: 1 januari 2011

Onder het duinzand . Verstoven vroegmiddeleeuwse nederzettingen in het nationaal park Zuid-Kennemerland bij Bloemendaal 

De opgravingscampagnes Groot Olmen 2005, 2006 en 2007, inclusief een uitgebreide re-interpretatie van de opgraving 

Wijk aan Zee-Hoogovens uit de jaren zestig van de vorige eeuw.

Archeologische Kroniek 2017
Jan de Koning | Gepubliceerd: 1 januari 2017

Verslag opgravingen Castricum – Bakkum | Doornduijn. Opgenomen in de Archeologische Kroniek van de provincie Noord-Holland 2017. Met sporen van nederzettingen. Vondsten van Romeinse munten. op Doornduijn zijn de eerste concrete vondsten gedaan die zowel verbonden kunnen worden met de Vikingen (niet-officiële muntslag) als precies te dateren rond het midden van de 9de eeuw. 

Route Heiloo - Limmen - Akersloot in NHD
NHD | Gepubliceerd: 7 juli 2020

Artikel in het Noordhollands Dagblad (Alkmaarsche Courant) n.a.v. de presentatie van de fietsroute

Romeinen in Velsen
Joost Vink | Gepubliceerd: 1 januari 2015

Achtergrondinformatie t.b.v. het herdenkingsjaar: 2015 (MMXV) 2000 jaar Romeinen in Velsen een project van de Archeologische werkgroep Velsen.

Limmen de Krocht
M.F.P. Dijkstra. Jan de Koning, Silke Lange | Gepubliceerd: 1 januari 2006

De opgraving van een middeleeuwse plattelandsnederzetting in Kennemerland.

Ilhas
Marjolijn Kok/ Elles Besselsen | Gepubliceerd: 1 januari 2011

BUREAUONDERZOEK naar de archeologische waarde van locatie

ASSUM 22/23 in de gemeente UITGEEST.

Archeologische kroniek 2016
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 januari 2016

Landelijke media brachten de afgelopen jaren een groot Noord-Hollandse topvondsten in beeld. Journalisten en  cameraploegen stonden in de rij om een glimp op  te vangen van het skelet en de reconstructie van Cees de Steentijdman die wij in 2013 onthulden.

Ook de bronsschat van de Westfrisiaweg en de eerste tentoonstelling over Hilde kregen ruimschoots aandacht. 

In april 2016 werd een Noord-Hollandse vondst wereldnieuws: “Lost royal gown plucked from the sea” kopte de London Times. 

Het bericht dat duikers een 17de-eeuwse japon hadden gevonden in een wrak op de bodem van de Waddenzee werd internationaal gedeeld. Dat blijkt uit nieuwsberichten die wij kregen uit bijvoorbeeld Australië en Vietnam.

3000 jaar bewoning bij Assum
Jan de Koning | Gepubliceerd: 1 januari 2008

Nederzettingssporen uit de Late-Bronstijd/Vroege-IJzertijd, Midden IJzertijd, Romeinse tijd en Late Middeleeuwen bij de Waldijk en de Assummervaart, gemeente Uitgeest

Komen en gaan
Bert Groenewoudt en Jan van Doesburg | Gepubliceerd: 1 oktober 2019

Seizoensbewoning aan de kust als onderdeel van een cyclus

Sarcofaag Heiloo
Noordhollands Dagblad | Gepubliceerd: 13 mei 2020

In de middeleeuwen werden sommige rijke mensen begraven in een stenen sarcofaag. Vaak worden die na verloop van tijd tot puin geslagen, maar Jaap de Graaf van de Historische Vereniging Heiloo heeft er een aantal achterhaald. Een ervan, waarschijnlijk uit de elfde of twaalfde eeuw, krijgt maandag een laatste rustplaats in het Historisch Museum Heiloo.

Tussen Crommenye en Twiske
Chris de Bont, Piet Kleij | Gepubliceerd: 1 januari 2010

Ontginning, bewoning en waterbeheer in de Zaanstreek  tussen ca. 900 en 1500

Tussen Oer-IJ en BamesTra
Chris de Bont, Piet Kleij | Gepubliceerd: 1 januari 2010

Het Zaanse veenmoeras en zijn eerste bewoners vanaf de prehistorie tot ca. 900 n.Chr

Water in de wei
RCE | Gepubliceerd: 1 april 2018

Door het veranderende klimaat krijgt Nederland steeds meer last van water. Om hier goed mee om te kunnen gaan moeten we onze omgeving aanpassen.

Wat kunnen we hierover leren van oude geschilderde gezichten op steden en rivieren.

Romeinen in Velsen
Arjan Bosman | Gepubliceerd: 1 juni 2012

Romeinen en Velsen zijn synoniem. Bovendien ligt de bakermat van de AWN ook nog eens deels verscholen in beide begrippen. Het was immers ons aller ere-voorzitter H.J. Calkoen die daar in 1945 de eerste Romeinse scherven herkende. De plek waar deze gevonden waren, en waar hij zelf ook nog het eerste terra sigillata fragment met stempel opraapte, werd voor de ontstaansgeschiedenis van de AWN van doorslaggevend belang. Die plek is namelijk waar nu de Velsertunnel ligt.

Struinen door de duinen
R.M. van Heeringen, H.M. van der Velde | Gepubliceerd: 1 januari 2017

In navolging van de ratificatie van het Verdrag van Valletta (ook wel: Verdrag van Malta) is binnen Nederland een vorm van contractarcheologie ontstaan waarbij potentiële verstoorders  van de bodem betalen voor archeologisch onderzoek. Deze vorm van archeologie heeft vanaf 1998 tot een grote stroom aan primaire data geleid, die slechts tot op vindplaatsniveau geanalyseerd en geïnterpreteerd is.

Om de potentiële kenniswinst in kaart te brengen en te verzilveren is daarom in 2012 door het ministerie van OCW (vertegenwoordigd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - RCE) een onderzoeksprogramma gestart dat zich richt op het opvullen van potentieel kansrijke kennisleemtes (het programma Oogst voor Malta).

Cultgis beschrijving Regio Kennemerland
Rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE) | Gepubliceerd: 1 januari 2010

Kennemerland vormt het (zuid) westelijke deel van de provincie Noord-Holland. Het strekt zich uit van de Hondsbossche Zeewering tot Zandvoort, van Alkmaar tot  Vogelenzang. De begrenzing loopt als volgt: in het westen door de Noordzee, het noorden door de Schoorlse Zeedijk, het oosten door de West-Friese Omringdijk, de ringvaart van de Schermer en de ringvaart van de Haarlemmermeer, in het zuiden door de provinciegrens met Zuid-Holland. 

Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) is een landsdekkend datasysteem met informatie over historisch-geografische fenomenen.

In het Nederlandse cultuurlandschap liggen tal van cultuurhistorische elementen en patronen die het resultaat zijn van ontginnings‐ en bewoningsgeschiedenis. CultGIS brengt een deel van deze informatie categorisch in kaart. 

Beschrijving van de Stelling van Amsterdam
RCE | Gepubliceerd: 1 januari 2010

De Stelling van Amsterdam is een waterlinie, die in een cirkelvorm rond de hoofdstad en ommeland (voedselvoorziening!) is gelegd. De hermetisch te sluiten cirkel was bedoeld als laatste weerstandspunt in de landsverdediging, het Nationaal Reduit. 

De Stelling als geheel is een gecompliceerd samenstel van inundatievlakten, inundatiegrenzen, een systeem van waterlopen en allerhande waterstaatkundige werken en forten op kwetsbare plekken.

Noordzeekanaalgebied, duurzame ontwikkeling van een economische motor
Stuurgroep Visie Noordzeekanaalgebied in samenwerking met Urhahn Urban Design | Gepubliceerd: 1 november 2013

 In dit document wordt de visie ontvouwd hoe in de toekomst het NZKG een positieve bijdrage kan leveren aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. De veelheid aan economische, woon- en recreatieve functies in het gebied levert ook in de toekomst een belangrijke bijdrage aan de economische motor van de regio en het land. Maar de ruimte is schaars, de milieudruk in het gebied is hoog en de wens om het gebied optimaal te benutten groot. En wie kan er in de toekomst kijken? Met andere woorden, hoe gaan we om met plannen in onzekerheid? Deze visie probeert het antwoord te geven op bovenstaande vragen. 

MRA agenda van de IJmond
Velsen, Beverwijk en Heemskerk | Gepubliceerd: 1 mei 2019

Met deze MRA-agenda zetten we als IJmond de punten op een rij die we belangrijk vinden in het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat doen we door aan te geven wat de deelregio IJmond is, wat de IJmond bijdraagt op MRA-schaal en wat de IJmond vraagt aan de MRA-partners en het MRA-samenwerkingsverband. Met deze MRA-agenda van de IJmond in de hand kunnen we gericht onze speerpunten inbrengen aan de diverse tafels van de MRA.

Naar een vitale en duurzame regio
Gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Regionale energiestrategie IJmond en Zuid-Kennemerland. Plan van aanpak 2019.

Natuur- en milieuorganisaties positief over ambitie plannen alternatieve energie
RTVNH | Gepubliceerd: 22 april 2020

De Regio Noord-Holland Zuid wil in 2030 met 44 windmolens, 500 hectare zonneweides en veel zon op daken en parkeerplaatsen 2,7 TWh duurzame energie opwekken. Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn positief over deze ambitie en vinden de inpassing hiervan in het landschap grotendeels acceptabel, maar voor een aantal zoekgebieden niet.

Concept ambitie-document BUCH-gemeenten
BUCH-gemeenten | Gepubliceerd: 7 mei 2020

Met dit programmadocument geven de BUCH-gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo inzicht in de ambities. Het geeft een beeld hoe er programmatisch wordt gewerkt en wat kan worden verwacht van de programma-organisatie en de zichtbare resultaten die ‘buiten’ worden bereikt. Het programmadocument neemt bestuurders, raadsleden, medewerkers en stakeholders mee in de manier waarop doelen zijn gesteld en hoe deze moeten worden bereikt. En vooral hoe wij inwoners en ondernemers door middel van communicatie en participatie willen informeren, faciliteren en stimuleren om zelf aan de slag te kunnen gaan. De opgave is van en voor iedereen: inwoners, bedrijven, energie coöperaties en andere stakeholders, niet alleen lokaal maar ook regionaal. 

De duurzaamheidsopgaven waar wij voor staan, hebben veel impact. Niet alleen financieel, maar ook op onze manier van werken. Het moet onderdeel worden van ons DNA als gemeente, werkorganisatie en samenleving. Binnen de BUCH-gemeenten richten wij ons in het Programma Klimaat op de thema’s: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie en Duurzame Bedrijfsvoering. Het Programma Klimaat is wendbaar, adaptief en bestemd voor alle vier gemeenten. Integraal en verbindend. Met lokaal maatwerk waar nodig.

Ode – omgevingskwaliteit door erfgoed
Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland | Gepubliceerd: 24 juni 2020

Ode is een tijdschrift voor medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten en de provincie, en voor iedereen die benieuwd is naar de rol van de diverse overheden binnen de erfgoedzorg. Ode biedt inspiratie voor het dagelijkse erfgoedwerk met verhalen, interviews en goede voorbeelden uit de rijke voorraad Noord-Hollands erfgoed.

Het blad is via deze link te downloaden

Handreiking Provinciale Monumenten
Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 juni 2020

Deze handreiking gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten in Noord-Holland en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

HANDREIKING Landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie
Rijksdienst Cultureel Erfgoed | Gepubliceerd: 1 mei 2019

In deze brochure leest u hoe u als gemeente samen met bewoners een

landschapsbiografie kunt maken als kennis én inspiratiebron voor de

gemeentelijke omgevingsvisie. Ook leest u hoe u participatie, behoud

en ontwikkeling van landschap een plek kunt geven tijdens het maken van

de omgevingsvisie. Zo krijgt landschappelijk erfgoed een duidelijke positie in

de omgevingsvisie, in samenhang met andere ruimtelijke opgaves. 

Amsterdam Wetlands
Franke Hoekstra (Staatbosbeheer), Martijn de Jong (Natuurmonumenten), Henny Scholten (Recreatie Noord-Holland), Onno Steendam (Landschap Noord-Holland), Saline Verhoeven (Landschap Noord-Holland) | Gepubliceerd: 1 juni 2018

Dit ambitiedocument beschrijft hoe we als terreinbeherende organisaties willen samenwerken aan Amsterdam Wetlands, 12.000 ha natuur en cultuurlandschap bij Amsterdam: een gebied met internationale allure. Als aanbod aan de omgeving en uitnodiging tot samenwerking. 

We schetsen ons gezamenlijke perspectief voor dit indrukwekkende polder- en moerasland ten noorden van de stad: Laag Holland.

Actief natuurherstel koppelen we aan klimaatadaptatie door veenbehoud en het beter benutten van natuur en landschap als aantrekkelijke en toegankelijke leefomgeving voor de metropoolregio. Waarin landbouw en natuur gezamenlijk invulling geven aan een kwalitatief hoogwaardig en biodivers landschap, en een bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie over zeedijken in Oer-IJ gebied
Provincie Noord-Holland (2018) | Gepubliceerd: 16 februari 2020

De Noorder IJ- en Zeedijken lopen van Schellingwoude door Amsterdam Noord via Zaandam naar Beverwijk. De Zuider IJdijken lopen van Amsterdam naar Velsen. Delen zijn opgenomen in het stedelijk gebied van Amsterdam (Nieuwendammerdijk, Haarlemmerdijk, Sloterdijk) en Zaandam (Zuiddijk, Westzanerdijk). De Zuider en Noorder IJ- en Zeedijken zijn restanten van de waterkeringen langs het Oer-IJ. Na afdamming van het noordelijk gedeelte van het Oer-IJ bleven het Wijkermeer en het IJ over als open water, dat in verbinding stond met de Zuiderzee. De IJdijken lopen door in de dijken van het Markermeer en IJmeer. De Oranjesluizen vormen de scheiding.

Door de dynamiek in de Metropoolregio staan delen onder druk en zijn al delen verdwenen door havenuitbreidingen en aanleg van wegen. De dijken vertegenwoordigen een belangrijke cultuurhistorische waarde omdat ze ‘vertellen’ over de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Voor de recreatie vormen ze groene verbindingen tussen Amsterdam en de omgeving.

Inmiddels is geactualiseerde versie als website beschikbaar. Klik hier om daar naar toe te gaan.

De Lunettenlinie in Wijk aan Zee, Beverwijk en Heemskerk
Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk | Gepubliceerd: 1 januari 2020

Een lunet is een klein vestingwerk met twee schuine, naar buiten gerichte zijden (facen genoemd) en twee naar achter gerichte zijden (flanken). De keel is open of op een eenvoudige wijze afgesloten door een borstwering of een muur met schietgaten. Lunetten kwamen voor als buitenwerken van een vesting of als onderdeel van een linie. De naam is afgeleid van het Franse woord voor maan, 'lune', omdat de lunetten halvemaanvormig zijn, van bovenaf gezien. 

Bijzonder Provinciaal Landschap Assendelft en omgeving
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 januari 2020

Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) van de Provincie Noord-Holland is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord-Holland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn.

In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan wanneer de beschreven kernkwaliteiten niet worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zij


Bijzonder Provinciaal Landschap Westzaan en omgeving
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 januari 2020

Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor bescherming en waar mogelijk versterking en ontwikkeling van gebieden in Noord-Holland die landschappelijk, aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied. De voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de kernkwaliteiten. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, gericht op de wezenlijke kenmerken en waarden van natuur en landschap) en Provinciale Monumenten hebben een eigen regime en vallen daarom buiten het BPL-regime. 

In het BPL zijn ruimtelijke ontwikkelingen, met uitzondering van nieuwe stedelijke ontwikkelingen, toegestaan wanneer de beschreven kernkwaliteiten niet worden aangetast. Per locatie kan aan de hand van de kernkwaliteiten een zorgvuldige afweging worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk en welke niet wenselijk zijn. Hierdoor is er ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte differentiatie. In de ruimtelijke onderbouwing van een bestemmingsplan dat een ontwikkeling in het BPL mogelijk maakt, moet worden gemotiveerd dat de ter plaatse geldende kernkwaliteiten niet worden aangetast.

Aflevering 1 uit serie in Noordhollands Dagblad: Arie Zonjee over Uitgeest als dorp van zeevaarders
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 19 juli 2016

Arie Zonjee: Uitgeest dorp van zeevaarders:

De haven van Uitgeest was vroeger een natuurlijke aanlegplaats in de Oer-IJ bedding. Door de open verbinding met het buitengebied was er altijd veel handel en nijverheid. Met name in de 17e eeuw, toen Cornelis Corneliszoon van Uitgeest er de houtzaagmolen bedacht.

Aflevering 2 uit serie in Noordhollands Dagblad: Joke van der Aar: hier was Holland op z'n smalst
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 26 juli 2016

Aflevering 2 uit de serie Sporen van het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland met Joke van der Aar: Hier was Holland op z’n smalst. Tussen het Wijkermeer en de Noordzee lag maar 1 duinenrij en een smal strookje land. Diverse straatnamen herinneren aan die periode.

Aflevering 3 uit de serie Sporen in het Oer-IJ van Dagblad Kennemerland: Wim Bosman: Noord-Hollands Kanaal eigenlijk het neo-IJ
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 2 augustus 2016

Aflevering 3 uit de serie Sporen van het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland met Wim Bosman: Kanaal eigenlijk het ‘Neo-IJ’ .

Aflevering 4 uit serie Sporen in het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland. Ernst Mooij: woningen op het graf van Hilde
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 4 augustus 2017

Aflevering 4 uit de serie Sporen in het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland met Ernst Mooij: Woningen op graf van Hilde  

Bij de aanleg van een nieuwe wijk in Castricum wordt onder meer het skelet van ‘Hilde’ gevonden. Aan de hand van botonderzoek is nu veel meer bekend over haar leef- en eetgewoontes. Er is ook een boekje vol info en een wandelroute

Aflevering 5 uit de serie Sporen van het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland. Lia Vriend: peddelen door het oude land
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 16 augustus 2016

Lia Vriend over kreekruggen en veenweides in de omgeving van Krommeniedijk. 

Aflevering 6 uit de serie Sporen van het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland. Hans van Weenen: het Kasteel onder het gras
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 23 augustus 2016

Milieudeskundige en Oer-IJ bestuurslid Hans van Weenen over de kastelen in het Oer-IJ gebied. 

Aflevering 7 uit de serie Sporen van het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland. Pauline van Vliet: Hoe het kanaal alles veranderde
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 30 augustus 2016

Pauline van Vliet over de invloed van de aanleg van het Noordzeekanaal om de omgeving. 

Aflevering 8 uit de serie Sporen van het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland. Arjan Bosman: Zee van belang voor Romeinen
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 6 september 2016

Hoogleraar, onderzoeker en publicist Arjan Bosman schreef recent een boek over de Romeinen in Velsen en trekt daarin nieuwe conclusies over hun aanwezigheid hier, zo’n tweeduizend jaar geleden.

Aflevering 9 uit de serie Sporen van het Oer-IJ in Noordhollands Dagblad: Kees Vroonhof: Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 13 september 2016

De secretaris van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland Kees Vroonhof weet zeker dat Herman Gorter zich bij het schrijven van het beroemde gedicht ‘mei’ liet inspireren door de schoonheid van het landschap in Kennemerland.

Aflevering 10 uit de serie Sporen van het Oer-IJ in Dagblad Kennemerland. Jos Teeuwisse: Op Oer-IJ past geen sticker
Koen van Eijk | Gepubliceerd: 20 september 2016

De secretaris van de Stichting Oer-IJ Jos Teeuwisse over de herkenbaarheid van het landschap. Waaraan kun je nog zien dat hier ooit het Oer-IJ stroomde ? Wie het weet, kijkt anders om zich heen.

Lia Vriend: Over dit landschap is nog zoveel te vertellen
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied.

Hans van Weenen: Het Oer-IJ gebied zit nog vol geheimen
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen. 

Joke van der Aar: In Beverwijk staan nog 18e eeuwse theekoepeltjes langs de weg
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen. 

Wladimir Dobber: De industriële revolutie is feitelijk hier in de polder begonnen
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen.

Arie Zonjee: De meeste mensen hebben er eigenlijk geen weet van hoe bijzonder het hier is
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen.

Rob van Eerden: Het Oer-IJ hoort thuis in de schoolboekjes
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen.

Cees Hazenberg: Dat Oer-IJ-verleden biedt vooral kansen
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen.

Jaap van Harlingen: Door de open verbinding met zee is een bijzonder landschap ontstaan
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen.

Wim Bosman: De natuur hier heeft het gedrag van de mensen altijd gedicteerd
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen.

Pauline van Vliet: De mooie verhalen liggen voor het oprapen
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen. 

Gerard Veldt: De boeren werken hier al meer dan tweeduizend jaar
Léon Klein Schiphorst | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In de regionale nieuwsbladen is een serie artikelen verschenen waarin burgers die zich betrokken voelen bij het landschap aan het woord komen over het Oer-IJ gebied. De verhalen kunnen hier nog een keer worden teruggelezen. 

Aardkundige monumenten in Noord-Holland
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 januari 1970

De bodem van onze provincie is bijzonder. In het verleden hebben zich meerdere landschapsvormende processen voorgedaan die ons veel vertellen over het huidige landschap. Denk bijvoorbeeld aan de zee en wind die de duinen hebben gevormd of doorbraken en overstromingen hebben veroorzaakt. De bodem vertelt ons veel over de ontstaansgeschiedenis van het huidige landschap en de rol die mensen daarin gespeeld hebben. De eerste bewoners hebben zich gevoegd naar het landschap, bijvoorbeeld door te wonen op de hogere en veilige gronden. In een later stadium is het landschap aangepast aan onze wensen, bijvoorbeeld door drainage aan te leggen om het land te kunnen ontginnen.

Privacyverklaring Stichting Oer-IJ
Bestuur stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 19 december 2018

Klik hier voor privacyverklaring Stichting Oer-IJ.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
div. gemeenten | Gepubliceerd: 3 december 2018

Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand heeft in 2018 ter inzage gelegen bij de gemeenten Velsen, Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en Haarlem. Als onderdeel van de ter inzagelegging is begin 2018 een informatieavond gehouden. Alle inspraakreacties zijn verwerkt in een Nota van beantwoording. De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het Ontwikkelperspectief.

De verwerking van de inspraakreacties en de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming hebben meer tijd gevergd dan voorzien. Daarom wordt het Ontwikkelperspectief pas vanaf september 2019 ter besluitvorming aan de verschillende colleges van BenW is / wordt aangeboden.

Het volledige rapport inclusief bijlagen is te vinden op de website van de gemeente Haarlem.

Programmaplan omgevingswet BUCH
Programmateam Omgevingswet | Gepubliceerd: 4 april 2019

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. De invoering van de Omgevingswet is een complexe veranderopgave. De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo bereiden zich gezamenlijk sinds begin 2017 voor op de komst van de Omgevingswet.

Om ons voor te bereiden op de wet, en verschillende partijen hierbij te betrekken, nemen de vier gemeenten diverse stappen die niet alleen te maken hebben met de inhoud van de wet maar ook met de organisatie, werkwijze en samenwerking met onze partners.

Omgevingsvisie Bergen 2030
bureau Nieuwe Gracht | Gepubliceerd: 1 april 2019

Een omgevingsvisie is geen losstaand gegeven.

Het is een van de manieren om de toekomstvisie van een gemeente te concretiseren en in te vullen. En misschien wel een van de meest omvangrijke en impactvolle. Voor een goed begrip en waardering van de Omgevingsvisie hierbij dus eerst een beknopte toelichting van de gemeentelijke toekomstvisie.

De gemeentelijke toekomstvisie is een keuze. De toekomstvisie beschrijft waar de gemeente in de toekomst voor wil staan, wat ze wil zijn en voor wie. Daarbij wordt gezocht hoe de gemeente op een waardevolle en onderscheidende manier gebruik kan maken van de ligging, het verleden, de natuurlijke bronnen, de bewoners, de economie.

Voor de gemeente Bergen levert dat een rijke oogst op: de prachtige natuurlijke rijkdommen en afwisselend landschap, de bijzondere geografische ligging en het rijke verleden bieden uitgelezen bouwstenen voor de toekomst. Maar er moeten ook antwoorden gegeven worden op de vergrijzing, de rol van toerisme en recreatie, ondernemerschap, landbouw en leefbaarheid.

Gewaardeerd Landschap - Eindrapport Heiloo-RCE-LNH
Edwin Raap, Natuurlijke Zaken | Gepubliceerd: 1 januari 2019

De omgevingsvisie omvat alle ruimtelijke aspecten van een gemeente, waaronder landschap. Een integrale kijk op cultureel erfgoed biedt kansen om in de omgevingsvisie de identiteit van een gebied te duiden en te verbinden met ambities voor de toekomst.

De RCE stimuleert dit en heeft daartoe het project ‘Gewaardeerd Landschap’ gesubsidieerd. Zie de ‘Handreiking Participatie’

Klimaatbestendig Noord-Kennemerland Noord
Arcadis | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Presentatie van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in relatie tot klimaatverandering 

Tweede biodiversiteitsmonitor Noord-Holland.
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Tweede biodiversiteitsmonitor Noord-Holland. De provincie kent een grote biodiversiteit, zowel te vinden in natuurgebieden en cultuurlandschappen (bossen, heidevelden, duinen, veenweiden, moerassen en grote wateren) als ook in de steden waar steeds meer ruimte voor natuur gezocht wordt. In de Omgevingsvisie NH 2050 is de ambitie uitgesproken om de biodiversiteit in de provincie te versterken. Dat doet de provincie niet alleen door planologische bescherming en de verwerving en inrichting van nieuwe natuurgebieden, maar ook door het stimuleren van kwalitatief goed natuurbeheer, zoals beschreven in het Programma Natuurontwikkeling. Daarnaast zoeken we naar meekoppelkansen met andere functies zoals de landbouw en de wateropgaven die er zijn als gevolg van de klimaatadaptatie.

Duinrel Papenberg, Ecologisch inrichtingsplan
Ten Haaf en Bakker | Gepubliceerd: 1 april 2018

In opdracht van het PWN en de gemeente Castricum maakte Ten Haaf en Bakker een ecologisch herinrichtingsplan voor de Papenberg in Castricum,  waarbij zijn inbegrepen de aanleg van een duinrel, uitzichttoren en herstel van de Atlantikwall.

Natuurdroom 2050 Noord-Holland
ARK Natuurontwikkeling | Gepubliceerd: 1 januari 2018

ARK Natuurontwikkeling is gevraagd om een ‘natuurdroom’ te ontwikkelen voor het jaar 2050. Het natuurnetwerk in Noord-Holland stamt uit 1990.

De basisgedachte onder het netwerk is ongewijzigd belangrijk. Behalve het realiseren van het netwerk, en het continue werken aan de verbetering van de kwaliteit van de natuurgebieden, is dit moment van starten met de omgevingsvisie het moment om te bekijken of en waar er nog nieuwe kansen zijn voor de versterking van het  bestaande natuurnetwerk. In verband met de omgevingsvisie zullen meer ruimtelijke opgaven in de provincie uitgewerkt moeten worden. De natuurdroom is bedoeld als inspiratie voor nieuwe natuur in de provincie wat moet leiden tot meer biodiversiteit en kansen voor natuur, gebaseerd op natuurlijke processen. 

handout statenleden a8a9
groene coalitie | Gepubliceerd: 1 januari 1970

handout

Startnotitie Oer-IJ gebied
Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 15 november 2013

Startnotitie gemaakt bij de oprichting van de Stichting Oer-IJ in 2013.

Jaarverslag Stichting Oer-IJ 2019
Evert Vermeer en Jos Teeuwisse | Gepubliceerd: 1 januari 1970

Jaarverslag Stichting Oer-IJ 2019

Publicatie balans en exploitatieoverzicht 2019
Bestuur Stichting Oer-IJ, Kees Helderman, Rik Duijn | Gepubliceerd: 1 januari 1970

Publicatie balans en exploitatieoverzicht 2019

Oer-IJ Taal technische en financiële aspecten
Bureau Vista | Gepubliceerd: 24 september 2019

Technische en financiële aspecten met betrekking tot de uitvoering van projecten uit de notitie Oer-IJ Taal

Plan van Aanpak Omgevingswet in de IJmond
College burgemeester en wethouders Beverwijk | Gepubliceerd: 1 januari 1970

Ambitiedocument en plan van aanpak voor implementatie Omgevingswet voor de gemeente Beverwijk.

Collegebrief inzake aanpak en implementatie Omgevingswet in Beverwijk
College van burgemeester en wethouders | Gepubliceerd: 7 januari 2020

Stappenplan voor implementatie Omgevingswet in Beverwijk. 

Nota van uitgangspunten Omgevingswet
College burgemeester en wethouders Heemskerk | Gepubliceerd: 22 januari 2020

'Nota van uitgangspunten' van de gemeente Heemskerk over de gewenst ruimtelijke ontwikkeling voor de toekomst.

Startnotitie Omgevingsvisie Heemskerk
College burgemeester en wethouders Heemskerk | Gepubliceerd: 1 januari 1970

De gemeente Heemskerk is aan de slag met een nieuwe omgevingsvisie. Al langere tijd staat de gemeente stil bij de komst en de implementatie van de Omgevingswet. De gemeente wil de omgevingsvisie als eerste kerninstrument van de Omgevingswet invulling geven. Voordat de omgevingsvisie daadwerkelijk kan worden opgesteld is er behoefte aan het opstellen van een startnotitie. In deze startnotitie staat beschreven welke inhoudelijke thema’s en opgaven een plek in de omgevingsvisie krijgen, daarnaast worden uitgangspunten opgenomen in het kader van proces en participatie. Deze startnotitie is een tussenproduct en de basis voor het vervolgtraject naar de omgevingsvisie

Koester erfgoed
Erfgoedvisie gemeente Beverwijk | Gepubliceerd: 1 januari 1970

Waar komen we vandaan en wat heeft ons gevormd? Wat beschouwen we als ons erfgoed en hoe willen we ermee omgaan? Deze vragen stonden centraal tijdens de werksessies ‘op weg naar een erfgoedvisie voor Beverwijk’. Bewoners, maatschappelijke organisaties en medewerkers van gemeente Beverwijk dachten mee aan deze erfgoedvisie. 

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 2019
Bestuur Stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 20 februari 2020

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 2019

Toelichting-Activiteitenplan 2020
Bestuur stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 1 april 2020

Toelichting op Activiteitenplan 2020

Ananassen op Kronenburg; een andere kijk op de hofstede in 1787
Anja Zonneveld | Gepubliceerd: 12 april 2020

Ruim 10 jaar voor de Slag bij Castricum zette mr. Joan Geelvinck, heer van Castricum en Bakkum, een groot deel van zijn bezittingen te koop. De belangstelling viel enorm tegen. Zijn huis op de hofstede Kronenburg werd zelfs voor de afbraak aangeboden. Wat kreeg de bezoeker van Kronenburg dan te zien als hij in het jaar 1787 het terrein betrad? Anja Zonneveld, schreef daarover na intensief historisch onderzoek een artikel met verrassende bevindingen. 

In het verhaal wordt eerst de geschiedenis van Kronenburg tot de 18e-eeuw samengevat. Daarna wordt geschetst hoe de bewoning van Kronenburg in de eerste helft van de 18e-eeuw eruitgezien zal hebben. Ook enkele opeenvolgende Geelvink-eigenaren krijgen de aandacht, ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn zij aan het einde van het artikel op een rijtje gezet.

Bron: website Werkgroep Oud Castricum.


Romeinse soldaten in de Zaanstreek
Sarah Remmerts de Vries | Gepubliceerd: 14 april 2020

De Romeinen zijn nooit noordelijker gekomen dan het fort bij Velsen, een vooruitgeschoven post van de Limes (grens) ter hoogte van de rivier de Rijn. Of toch wel? De ontdekking van een Romeinse wachttoren op het Provily sportpark in Krommenie wijst op de aanwezigheid van Romeinse soldaten in de Zaanstreek. Oneindig Noord-Holland schreef daar een uitgebreid artikel over.

Visserijoorlog op het Alkmaardermeer
Diederik Aten | Gepubliceerd: 21 april 2020

Iedereen kent Jan Adriaensz. Leeghwater uit De Rijp. Maar wie heeft ooit gehoord van landmeter Claes Vastersz. Stierp? Toch gaat het om mannen die alle twee in de zeventiende eeuw hun sporen hebben nagelaten in de droogmaking van de grote meren in Noord-Holland. Leeghwater en Stierp kenden elkaar bovendien vast en zeker omdat ze beide betrokken waren bij de bedijking van het Starnmeer in de jaren 1632-1643.

Castricum Oosterbuurt
Frans Diederik | Gepubliceerd: 10 maart 2017

Uitgebreid onderzoek naar aardewerk dat bij eerdere opgravingen in 1995 en 1996 in de Oosterbuurt in Castricum gevonden is vormt de basis voor deze publicatie. Deze werpt een nieuwe blik op de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland en de plek waar de naamgeefster van archeologisch centrum Huis van Hilde gevonden is.

Kennemerland in de Bronstijd
Jos Kleijne | Gepubliceerd: 4 januari 2015

Van vuurstenen sikkels tot grafstructuren met bijgiften (zoals een bronzen bijl en gouden haarringen), de Bronstijd in Kennemerland bracht prachtige vondsten voort. Alle archeologische vindplaatsen uit deze periode in de regio Zuid-Kennemerland zijn geïnventariseerd in één publicatie. De synthese van de kennis richt zich op de inrichting van het cultuurlandschap, de materiële cultuur en de voedselvoorziening.

Het eerste deel van de publicatie behandelt de onderzoeksgeschiedenis naar de Bronstijd in het kustgebied van Noord-Holland, de landschappelijke ontwikkeling van Kennemerland en de chronologie. Deel twee omvat de resultaten van de kennisinventarisatie van alle vindplaatsen. Het derde deel van de publicatie behandelt de drie centrale thema's (het cultuurlandschap, de materiële cultuur en de voedselvoorziening) en laat zien op welke manier Kennemerland tijdens de Bronstijd deel uitmaakte van een regionaal en internationaal netwerk.

Nadere toelichting op Bijzonder Provinciaal Landschap
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 30 april 2020

In de Omgevingsverordening NH2020 is een artikel opgenomen over Bijzonder Provinciaal Landschap

(BPL). Dit artikel heeft als doel om het BPL in Noord-Holland te beschermen en waar mogelijk te

versterken en te ontwikkelen. In deze notitie een nadere toelichting op de effecten van dit nieuwe

Bijzonder Provinciaal Landschap. Daarnaast een toelichting op de uitgangspunten die zijn gebruikt

om tot de begrenzing van de BPL-gebieden. 

Zorg voor landschap
Planbureau voor de leefomgeving | Gepubliceerd: 3 mei 2019

Het Nederlandse landschap verandert. De energietransitie, de klimaatverandering, de ontwikkeling van de landbouw en de voortgaande verstedelijking leggen druk en claims op het bestaande cultuurlandschap. Windmolens, zonneparken, woonwijken en natuurgebieden, de toekomst zal weer een nieuwe laag over het bestaande, vanouds al gelaagde landschap heen trekken. Dat is onvermijdelijk. De transities zijn fundamenteel, de ruimtelijke opgaven groot. Hoe kunnen we die transities en opgaven op een slimme manier met elkaar verbinden?

Hoe kunnen we ze zo in het landschap inpassen dat het landschap er beter en mooier van wordt, gedragen door veerkrachtige functies? Hoe betrekken we burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierbij? En wat is de rol van verschillende overheden, ook in relatie tot elkaar? In dit signalenrapport wordt aandacht gevraagd voor het landschap. Die aandacht betreft het zorgvuldig afwegen van belangen en functies, van landschapsbehoud versus landschapsontwikkeling of zelfs -transformatie. Kortom, het bestaande landschap met kennis, verbeelding en betrokkenheid bejegenen.

Om te voorkomen dat we over tien, twintig jaar om ons heen kijken en beseffen dat we dit zo niet hebben gewild. Daarom verdient het landschap een volwaardige plek in het omgevingsbeleid. Dat vraagt om een omgevingsbeleid waarin het landschap expliciet en ‘aan de voorkant’ wordt meegenomen in besluiten over ingrepen in de ruimte. 

Erfgoed is van ons allemaal
Nota Erfgoed voor de gemeente Castricum 2021. Anita van Breugel | Gepubliceerd: 14 mei 2020

  De gemeente Castricum vormt met haar vijf kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude een prachtige gemeente met oude landschappen zoals het Oer-IJ, de duinen, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, strandwallen en polders, maar ook met fraaie gebouwen en archeologie. Deze elementen  bij elkaar vertellen het verhaal van Castricum door de eeuwen heen. Inwoners en bezoekers beleven hier plezier aan. De Castricummer voelt zich door dit aanwezige erfgoed met de geschiedenis verbonden en ontleent zijn identiteit hieraan. Omdat de gemeente deze waarden wil behouden, wil zij samen met inwoners verantwoordelijkheid nemen voor dit erfgoed. Door de invoering van de Omgevingswet in de toekomst gaat er van elke inwoner in Castricum op erfgoedgebied meer gevraagd worden. In dat verband vraagt het Rijk van de gemeente om zich, samen met inwoners, in te zetten voor het erfgoed en bewoners en gemeente meer met elkaar te verbinden.

Aardkundige monumenten in Noord-Holland
Grondboor en Hamer | Gepubliceerd: 1 januari 1970

In 1999 verscheen in Grondboor & Hamer een artikel met de welluidende titel: ‘Gezocht: een gros aardkundige monumenten’ (Hoogendoorn, 1999). Hierin werd een pleidooi gehouden om in elke provincie 12 aardkundige monumenten te benoemen. De provincie Noord-Holland heeft al enkele jaren geleden de voortrekkersrol van de provincie Utrecht overgenomen. Op 23 september 2009 heeft zij in een klap 6 aardkundige monumenten onthuld, waarmee het totale aantal voor deze provincie op 17 gekomen is. Daarvan bevinden zich er twee in het Oer-IJ gebied; het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de kustduinen.


Alkmaarder en Uitgeestermeer
Grondboor en Hamer | Gepubliceerd: 1 januari 1970

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer met de omringende veenpolders geven ons een blik in het verleden. Enerzijds als een van de weinige resterende natuurlijke meren in Noord Holland en anderzijds als een van de bouwstenen van de stelling van Amsterdam.  Op 8 september 2005 is dit gebied benoemd tot aardkundig monument.  Publicatie over ontstaan en historische waarden. 

Bronstijdbewoning op de strandwal Heiloo
M. van der Heiden | Gepubliceerd: 15 januari 2012

Definitief archeologisch onderzoek in het plangebied Zuiderloo, gemeente Heiloo.

Zienswijze Ontwerp Omgevingsverordening NH2020
24 organisaties | Gepubliceerd: 28 mei 2020

Mede namens 23 organisaties op het gebied van landschap, natuur, erfgoed en cultuurhistorie wil de Vereniging Natuurmonumenten bij de provincie Noord-Holland een gezamenlijke zienswijze indienen over de Omgevingsverordening. Dit document is de nadere onderbouwing van de pro forma zienswijze van 9 april 2020, met zaaknummer 1350386.

Handreiking cultuur historische waarden
WZHN | Gepubliceerd: 1 april 2013

Gemeenten moeten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Deze verplichting, die voorkomt uit het rijksbeleid voor moder­nisering van de monumentenzorg (MoMo), is vanaf 1 januari 2012 vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Het doel van deze verplichting is te bevorderen dat de cultuur historische waarden al bij de start van een planontwikkeling een rol spelen en worden meegewogen in de besluitvorming. Voor behoud van cultuurhistorische waarden is veel draagvlak onder de bevolking. De meeste gemeenten zijn dan ook van goede wil.

Het daadwerkelijk vastleggen van de cultuurhistorische waarden blijkt echter in de praktijk niet gemakkelijk, zeker niet nu er onder tijdsdruk – voor 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen actueel zijn, dat wil zeggen niet ouder dan tien jaar – veel bestemmingsplannen in procedure zijn. Er zijn nog niet veel voorbeelden van bestemmingsplannen, waarin de cultuurhistorie goed en volwaardig is geborgd. Bovendien moet ook de gemeentelijke organisatie anders worden ingericht. De beleidsterreinen ruimtelijke ordening, monumentenzorg en archeologie (erfgoed), en vergunningen en handhaving kunnen niet langer ‘op zichzelf’ werken.

Integrale begeleiding en beoordeling van ruimtelijke ingrepen is echter nog niet overal aan de orde. Dit alles is reden voor WZNH om de gemeenten in Noord ­Holland de helpende hand te bieden. In deze handreiking hebben wij wat zaken op een rij gezet en een paar voorbeelden opgenomen van de manier waarop cultuurhistorisch waarden in bestemmingsplannen geborgd kunnen worden.

Omdat de bestemming van archeologische waarden (op basis van wettelijke bepalingen) meestal al goed geregeld is in de bestemmingsplannen, is de archeologie in deze handreiking bewust wat onderbelicht gelaten, en concentreren we ons op het bestemmen van het ‘bovengrondse’ cultureel erfgoed.

Jef Muhren, directeur WZNH Alkmaar, april 2013


Amsterdam marketing
Boudewijn Bokdam | Gepubliceerd: 1 januari 2014

Presentatie: Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam?


IJ en dijken
Helmer Wieringa | Gepubliceerd: 1 januari 2020

IJ en dijken in 2020. Groengebied met een tikkeltje zilt.

Icomos Technisch rapport Stelling van Amsterdam
Icomos advies | Gepubliceerd: 1 januari 2016

Verbinding A8-A9, opstelterrein voor treinen en een nieuw te bouwen woning in Edam-Volendam met betrekking tot de stelling van Amsterdam.


Brochure streekfonds
Streekfonds Noord-Kennemerland | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Brochure 'help mee Noord-Kennemerland nog mooier maken.

Mooie natuurgebieden, een fraai landschap en veel cultureel erfgoed. Het is allemaal aanwezig in Noord-Kennemerland, de streek tussen het Noordzeekanaal en de Hondsbossche zeewering. Gemeenten, burgers en bedrijven vinden een mooi landschap belangrijk. Voor een goed vestigingsklimaat van bedrijven, voor woonplezier van de bewoners en voor de recreanten. Goed onderhoud van de natuur, het landschap en de daarbij horen-Bedrijven en overheden kunnen op een eenvoudige manier en eigenlijk zonder kosten bijdragen aan het streekfonds. Gewoon door spaargeld op de streekrekening te zetten. Zowel publieke als private gelden worden zo ingezet om Noord-Kennemerland nog mooier te maken en leefbaar te houden.Wat is een streekrekening?De streekrekening is een eenvoudig, maar ingenieus concept. Uitgangspunt is dat bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Het bijzondere is dat de bank een bedrag van de uitgekeerde rente doneert aan het streekfonds. De rekeninghouder kan desgewenst eenzelfde gebaar maken en 5% tot 100% van de rente aan het streekfonds doneren. Dit is een mooie invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


Regioprofiel Metropoolregio Amsterdam 2019-2024
Metropoolregio Amsterdam | Gepubliceerd: 1 november 2018

Van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer ontwikkelt zich een metropool van formaat: de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Binnen deze regio brengt iedere kern zijn eigen kwaliteiten in, die gezamenlijk de regio tot een sterk geheel maken. De regio kent een grote variatie aan waterrijke landschappen en een breed palet aan woonmilieus, variërend van historische dorpskernen en stadscentra tot tuinsteden en nieuwe kernen. Ook biedt de MRA een schat aan culturele voorzieningen van lokale en (inter)nationale waarde, waarmee de regio jaarlijks inwoners en bezoekers uit binnen- en buitenland aantrekt

Inrichtingsplan papenberg
Theo Bakker, Cor ten Haaf | Gepubliceerd: 1 januari 2018

Tussen het Noord-Hollands Duinreservaat en de Vitessevelden bij Castricum loopt een smalle duinrel. De hoge binnenduinrand wordt hier de Papenberg genoemd. Op de plaats waar de duinrel begint vormt een hoog klimduin de oosthelling van de Papenberg. Het zand is hier in de loop der jaren naar beneden gezakt, waardoor het ‘Onderlangs’, het pad dat hier loopt, steeds breder en hoger geworden is. Door dit zand weer omhoog te brengen ontstaat een brede zone, waarin naast het pad ook ruimte is voor een bredere duinrel met natuurvriendelijke oeverzones. Stroomafwaarts is er op de sportvelden ruimte om de duinrel een breder stroombed en natuurvriendelijke oevers te geven. Halverwege stroomt de duinrel, via een duiker, uit in een traag stromende sloot die in oostelijk richting naar de Puikman loopt. Ook hier kunnen oevers en stroombed verbeterd worden.

De gemeente Castricum en de N.V. PWN hebben bureau Ten Haaf en Bakker opdracht gegeven een inrichtingsplan op te stellen voor de ontwikkeling van het duinreltracé. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de recreatieve aspecten, waaronder de padenstructuuur, de zichtlijnen en een aan te leggen pad en trap op de Papenberg. 

Gekende Landschappen 2018-2022
Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuur­historische waarden in de Alkmaar­der­meer­omgeving | Gepubliceerd: 1 maart 2018

Gekende Landschappen2018-2022

Geactualiseerde informatiebundel over landschapstypen en gewenste en ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest. 2018


De boerderijen in de Breesaap
Jan Morren | Gepubliceerd: 1 april 2007

Hiermee vervolgen we het verhaal over de Adrichemmer en Breesaaper Tienden, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de eerste schriftelijke gegevens over Velsen in de achtste eeuw. Het gebied waar deze tienden geheven werden heeft door de eeuwen heen meerdere landschappelijke veranderingen ondergaan, veroorzaakt door de natuur en door de mens.

Vanaf de 17e eeuw tot in de 19e eeuw lag hier een zeer fraai afwisselend landschap met zomerverblijven en boerderijen. Van dit alles is nauwelijks iets overgebleven.

In dit artikel wordt ingegaan op de geschiedenis van de boerderijen in de Breesaap dat, zoals in het vorige artikel vermeld, een onderdeel is geweest van Adrichem. 

Veen - Haren kost geen tijd
Prof. Dr. C.P. Veerman | Gepubliceerd: 1 juli 2019

Rapportage van de consultaties met betrekking tot het Programma Bodemdaling van de Provincie Noord-Holland.

SIEDH - Stichting Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’
SIEDH | Gepubliceerd: 19 maart 2009

Beschrijving van de doelstelling van de stichting.

De eerste molen van Cornelis Corneliszn in Alkmaar
Pieter Schotsman en Leo den Engelse | Gepubliceerd: 1 april 2013

De eerste molen van Cornelis Corneliszoon stond aan het Zeglis in Alkmaar

Zaans Molenmuseum
Molenmuseum Zaanse Schans | Gepubliceerd: 1 maart 2012

In opdracht van de gemeente Zaanstad zijn de ruimtelijke mogelijkheden verkend om het Zaans Molenmuseum op de Zaanse Schans te vestigen. 

Ondernemingsplan met addendum van de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest
SCCvU | Gepubliceerd: 3 januari 2014

Naar aanleiding van de onzekere vooruitzichten voor de verplaatsing van 'De Otter' naar het Industrieel Erfgoedpark, 'De Hoop', hebben enkele gedreven 'molenmensen' en de besturen van de Stichting Houtzaagmolen 'De Otter' (SHDO) en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) het initiatief genomen voor de oprichting van een nieuwe stichting.

Een en ander om de (in september 2011) door de SHDO aan het Recreatieschap Alkmaarder-en Uitgeestermeer (RAUM) aangeboden plannen te realiseren en ter voorkoming van het in verval geraken van het zaagmolen-georiënteerde gedeelte van het Erfgoedpark. Hieronder volgt een korte beschrijving van de twee dragende stichtingen

Cornelis Corneliszoon van Uitgeest en zijn bijdragen aan de eerste moderne economie ter wereld
Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest | Gepubliceerd: 1 januari 2013

Corneliszoon bedacht een manier om, met behulp van windkracht, hout te zagen.

In vergelijking met handzagen, werd daardoor de zaagproductie met de factor 30 vergroot.
In korte tijd konden grote hoeveelheden stammen op goedkope wijze worden verwerkt tot balken en planken. Onder meer ten behoeve van de bouw van schepen, molens, pakhuizen en boerderijen.

De enorme opbloei van de scheepsbouw en toeleveringsbedrijven langs de Zaan in de 17e eeuw, was een direct gevolg van de uitvinding van de zaagmolen op windkracht.

Vier eeuwen Octrooien uit het Nationaal archief (Cornelis Corneliszoon van Uitgeest)
Quest Historie Braintainment | Gepubliceerd: 1 december 2009

4 pagina’s over de uitvindingen van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest


Strategienota 2016-2020 - Recreatie en Toerisme
Gemeente Castricum | Gepubliceerd: 25 september 2016

De Strategienota is een uitwerking van het 3e speerpunt van de visie Buiten Gewoon Castricum 2030: Recreatie en Toerisme bevorderen als belangrijke pijler van de lokale economie.

Hoofdlijnen Kadernota Zanderij Noord
Gemeente Castricum | Gepubliceerd: 13 november 2017

Met de Hoofdlijnen kadernota Zanderij Noord wil het college aan de raad zijn visie geven op de gewenste gebiedsontwikkeling in de Zanderij Noord. De transformatie van landbouwgrond naar natuur staat hierbij centraal. Daarbij betrekt het college de resultaten van de participatie en de gesprekken met PWN en provincie Noord-Holland. Hiermee wil het de raad in de gelegenheid stellen de eerste kaders vast te stellen.

Bestemmingsplan Kreekrijk
Gemeente Zaanstad | Gepubliceerd: 1 januari 2015

De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de wens om het plangebied tot een woonwijk te ontwikkelen. Het plangebied is aangewezen als Vinac (Actualisering Vinex)-locatie, waar een substantieel deel van de woningbouwopgave van de regio Amsterdam moet worden gerealiseerd. Met het bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan deze opgave.

Buitensporen- Pilot Buitenpoorten
Provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam | Gepubliceerd: 1 september 2017

Amsterdam heeft een internationale uitstraling. Qua formaat is de stad internationaal gezien relatief klein. Vanwege de concurrentie met andere wereldsteden is de samenwerking met de regio in ‘Metropoolregio Amsterdam’ dan ook van groot belang. Het is een regio die voor bedrijven, inwoners en toeristen een uniek vestigingsklimaat biedt. De steden zijn hier compact en omringd door een grote variatie aan natuur- en recreatiegebieden. Deze directe nabijheid van het groen is dé onderscheidende kwaliteit van de Metropoolregio Amsterdam. Veel inwoners en toeristen weten de mooie gebieden in hun regio echter niet goed te vinden. De toegankelijkheid ervan en de bekendheid met deze landschappen vragen dus om aandacht.

Regio Alkmaar: Parel aan Zee
Tinco Lycklama, Jan Jaap Thijsen Suzanne van de Laar | Gepubliceerd: 6 mei 2014

De Regio Alkmaar kent veel aantrekkelijke parels voor de bezoeker. Oude steden en dorpen, kunst en cultuur, natuur, strand en duinen en bijzondere verhalen. Voor de bezoeker is de samenhang tussen al deze parels van groot belang. Het maakt de regio nog aantrekkelijker voor de toerist en de recreant. 

Discussiedocument - drie verhaallijnen op weg naar de koers van NH 2050
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 20 mei 2016

 Een document dat moet helpen om koers te bepalen voor de Omgevingsvisie.

In de door Provinciale Staten (PS) op 23 mei 2016 vastgestelde startnotitie, is een proces afgesproken om te komen tot een Omgevingsvisie voor de provincie Noord-Holland. 

Echo van het ij
Koen van den Driesche | Gepubliceerd: 7 december 2017

Op zoek naar het Oer-IJ..

•We gaan op zoek naar het Oer-IJ in het landschap
•Hoe zie je het Oer-IJ terug?
•Lezen van het landschap
•Ontstaansgeschiedenis
•Natuurlijke landschap
•Landschapsinrichting
•Focus op Castricummerpolder

Groen Goud
div. auteurs | Gepubliceerd: 1 maart 2019

Vijftien Noord-Hollandse organisaties (terreinbeheerders, overige natuur- en milieuorganisaties, landbouworganisaties, onderwijsinstellingen en financiële instellingen) hebben de handen ineengeslagen om een provinciale invulling te geven aan het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Die invulling is nu alleen nog op hoofdlijnen, als opmaat naar een verder uitgewerkt programma later dit jaar.

Het voorliggende plan is het resultaat van twee maanden intensief overleg tussen de initiatiefnemers, waarbij we speerpunten hebben geformuleerd die een substantiële bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. De speerpunten hebben betrekking op de Noord-Hollandse landbouw- en natuurgebieden, tezamen goed voor 70% van het landoppervlak. De vijftien organisaties hebben de ambitie dit plan te vertalen naar een vierjarig programma voor biodiversiteitsherstel in Noord-Holland.

Ondersteuning van deze ambitie door de provincie en het leveren van een bijdrage om het verwezenlijken daarvan op gang te brengen, is sterk bepalend voor het succes. Het plan eindigt daarom in een verzoek aan de provincie, in het bijzonder bedoeld voor het nieuwe college van GS dat na de verkiezingen in maart zal aantreden. Als dat college onze voorstellen omarmt, zullen we ze voortvarend uitwerken en in praktijk brengen.

Landschap Noordzeekanaalgebied
Provincie Noord-Holland, | Gepubliceerd: 1 januari 2016

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is een belangrijke motor voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Economisch, maar ook door de mogelijkheid om hier te voorzien in de behoefte naar (nieuwe) hoog stedelijke woonmilieus.

De druk op het gebied is zeer hoog. Door de dynamische omgeving. Maar ook doordat de vraag naar ruimte voor wonen, bedrijven en recreatie toeneemt. Verder zijn delen van het gebied in de toekomst mogelijk de locatie van bijvoorbeeld de uitbreiding van de Haven van Amsterdam.


Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 21 juni 2010

De grote variëteit aan landschappen, dorpen en de bijbehorende cultuurhistorie maken Noord-Holland uniek. Het landschap is te zien als een compositie. Alle specifieke onderdelen samen geven een gebied een eigen karakter en identiteit. Molens, dijken en stolpen herinneren ons aan het verleden en proberen zich staande te houden en zichtbaar te blijven in de stroom aan ontwikkelingen die op hen afkomt.

De provincie wil de kwaliteit en diversiteit van het Noord-Hollands landschap en de dorpen behouden en ontwikkelen. Daarom heeft het begrip ruimtelijke kwaliteit een belangrijke plek gekregen in de nieuwe Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie.

Betekenisvol Verbinden - Meerjarige beleidsvisie ONH 2017 –2020
Oneindig Noord-Holland | Gepubliceerd: 12 juni 2017

Het meerjarige beleidsplan van stichting Oneindig Noord-Holland voor de periode 2017 tot 2020.

Het plan heeft de toepasselijke titel ‘Betekenisvol Verbinden’ gekregen. Deze titel geeft duidelijk aan wat de focus van stichting Oneindig Noord-Holland zal zijn voor de komende jaren. In dit meerjarenplan wordt beschreven hoe de stichting zich de komende jaren verder zal ontwikkelen.

Vanaf 2010 heeft de stichting zich ingezet om het erfgoed van de provincie Noord-Holland te promoten voor brede doelgroepen. Dit deed de stichting door erfgoed digitaal te promoten op basis van verhalen. Dit leidde tot successen, waarvan de vele verhalen (meer dan 10.000) en routes (meer dan 64) sprekende voorbeelden zijn.

Wijkpark de Vlaskamp
MCV | Gepubliceerd: 1 januari 2012

Een groot deel van de Broekpolder is vergraven voor archeologisch onderzoek, het gebied van het wijkpark ‘de Vlaskamp’ is niet vergraven en blijft voor de toekomst behouden als bodemarchief. Als inspiratie voor het park is uitgegaan van de archeologische vondsten in de Broekpolder. De manier hoe de vroegere bewoners het Oer-IJ gebied bewoonden is de basis geweest voor de inrichting van het park.

De archeologische vondsten zijn uniek voor Nederland en moeten daarom bewaard blijven voor het nageslacht. Er zijn sporen teruggevonden vanaf ongeveer 1700 voor Christus, waaronder resten van een boerderij van 400 voor Christus en een offerplaats uit de zesde en zevende eeuw.

Het cultuurlandschap van het Oer-IJ
C.L. van den Driesche | Gepubliceerd: 20 mei 2016

De herinneringen aan de Castricummerpolder zijn gevuld met de geur van voorjaar. Op lange fietstochten verkende ik als kleine jongen de omgeving: de buitelende kieviten, de sloten vol leven en het mysterieuze, lang geleden verdwenen kasteel Cronenburg. Het was een open landschap, het startpunt voor de ontdekking van de rest van de wereld.

De weidsheid is er nog steeds treffend. De horizon verraadt de nabijheid van de Randstad, maar de polder heeft zijn merkelyke uitgestrektheid kunnen behouden. Het is goed mogelijk dat Le Francq van Berkhey met bovenstaand citaat uit Natuurlyke historie van Holland de Castricummerpolder voor ogen had. Een passende titel voor deze studie: juist die uitgestrektheid is in de noordelijke Randstad één van de bijzondere kwaliteiten van het gebied. Zonder het te beseffen ving de auteur hiermee een klein stukje Oer-IJ in woorden.

Omgevingsvisie Uitgeest 2030
gemeente Uitgeest | Gepubliceerd: 27 juni 2019

In de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ‘Mooi, gezond, duurzaam’ beschrijft Uitgeest haar ambities en koers tot 2030 (met een doorkijk naar de periode daarna) voor de ontwikkeling van de woon-, werk- en leefomgeving op haar grondgebied. Uit het participatietraject blijkt dat inwoners en ondernemers trots zijn op het dorp.

Uitgeest koestert de huidige kwaliteiten, maar ziet ook dat door maatschappelijke en economische ontwikkelingen zwakke plekken ontstaan. Er zijn ook kansen. Uitgeest wil vooral een mooi, vitaal en gezond dorp blijven waar we elkaar kennen en ontmoeten, met elkaar rekening houden en wat voor elkaar over hebben.

Maar tegelijkertijd wil Uitgeest profiteren van de ligging dichtbij de Metropoolregio en de goede bereikbaarheid via spoor en weg. Maatschappelijke trends en ontwikkelingen gaan niet aan Uitgeest voorbij.

Deze wil Uitgeest in haar leefomgeving inpassen. Hierbij gaat het onder meer om de veranderingen in demografie, klimaat, mobiliteit en de energietransitie opgave

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 januari 2018

In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuur-gebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 behoren tot het Europese netwerk Natura 2000. Ze variëren van bos, heide, duinen, veenweiden en polders tot water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer.

De provincie beschermt dieren en planten tegen ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen, verbindt natuurgebieden en creëert en verwerft nieuwe natuurgebieden. Samen met de natuurbeheerders, tienduizenden vrijwilligers, de vele agrariërs en particulieren beschermen we de natuur die we in onze provincie hebben.

Daarnaast maakt de provincie natuurgebieden toegankelijk voor publiek en versterkt de recreatiemogelijkheden. Dit alles zorgt voor meer verscheidenheid van dieren en planten (“biodiversiteit”) én een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Het Natuurbeheerplan gaat over het beheren van het Natuur Netwerk Nederland en van agrarische natuur, mede ter bescherming van internationale natuur. Het Natuurbeheerplan beschrijft waar in de provincie Noord-Holland welke natuur aanwezig is; de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuur; agrarische natuur en landschapselementen

Waterrecreatieplan Castricum.
Recreatie Noord-Holland, Fred Rodenbach | Gepubliceerd: 2 december 2026

Het plan voor wandel-, fiets-en kanoroutes met volop waterbeleving in de heerlijkheden Castricum, Bakkum, Limmen en Akersloot

Vanuit het Regionaal Waterplan Bergen, Heiloo, Castricum en het waterbeleid van de gemeente Castricum is de wens om het water en bijbehorende natuur in de omgeving van Castricum, Bakkum, Limmen en Akersloot beter beleefbaar te maken en het aanbod van wandel-, fiets en kanoroutes met als thema ‘water’ uit te breiden en te verbeteren.

De wens gaat over de waterbeleving bij routes voor de recreatieve wandelaars, fietsers en kanoërs. Dit plan is dus niet gericht op waterspeelplaatsen, hondenwater, routes voor ruiters, auto’s, mountainbikers, sloepvaarders, etc.

De wens gaat over fysiek zichtbare wateren die in het landschap. Dit plan is niet gericht op bijvoorbeeld grondwater en historische wateren.

Dijken en Polders rondom Beverwijk, Krommenie, Heemskerk, Uitgeest, en Assendelft
Kees Bruins | Gepubliceerd: 1 november 2017

Tot de aanleg van het Noordzeekanaal, waarmee in 1865 werd begonnen, lag Beverwijk aan het Wijkermeer, een uitloper van het IJ die toen in verbinding stond met de toen nog open Zuiderzee.Hoewel Beverwijk niet veel meer dan 1 meter boven N.A.P lag gaf het water van het Wijkermeer nauwelijks problemen. Het verschil tussen hoog en laag water bedroeg gemiddeld nog geen 50 centimeter. Alleen bij aanhoudende harde Noordoosten wind die het water van de Zuiderzee opstuwde bestond de kans op gevaar voor overstromingen. Aan de Wijkermeer zijde van de Stad bevond zich geen dijk, zodat de laag gelegen gebouwen aan de haven en de noord zijde van de Breestraat dan gevaar liepen onder water komen te staan

Geesten van castricum
Tijdschrift voor Historische Geografie | Gepubliceerd: 1 oktober 2018

Het Tijdschrift voor Historische Geografie bevat artikelen, interviews, rubrieken, boekbesprekingen en een literatuuroverzicht op het gebied van de historische geografie.

Het verschijnt vier keer per jaar. Het THG bouwt voort op het Historisch-Geografisch Tijdschrift.

In dit nummer het artikel De geesten van Castricum van CORNELIS L. VAN DEN DRIESCHE. (pag. 256).

Duinzoom Castricum
Ten Haaf & Bakker | Gepubliceerd: 21 november 2016

Het overgangsgebied van de duinen naar het achterland, ook wel duinzoom genoemd, heeft grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuur en recreatie. Voor natuurontwikkeling is het van belang dat het gebied gevoed wordt door kwalitatief goed kwelwater uit de duinen, waardoor er soms stromend water is in de vorm van duinrellen. 

Ook het stilstaande water heeft een grote natuurwaarde met veel kenmerkende plant- en diersoorten.

Voor recreatie ontwikkeling is de beschutte ligging tussen de duinen en de woonkernen van belang. Voor de beschermde duinen, met een Natura 2000 status, is de duinzoom een belangrijk opvanggebied.

Voorstel voor de realisatievan een historisch 'zaagmolencomplex'op het Industrieel Erfgoedpark 'De Hoop
Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest (SCCvU) | Gepubliceerd: 21 januari 2013

Kort na de restauratie van de 'stomp' van 'De Otter', in 1996, heeft het bestuur van de SHDO bezwaar gemaakt tegen de ernstige aantasting van de biotoop van de molen . Het Dagelijks Bestuur van het toenmalige Stadsdeel Westerpark wees de bezwaren echter keer op keer af.

Bij de tervisielegging van het plan 'Marcanti', de bouw van een 55 meter hoge woontoren ten zuidwesten van de molen, op een afstand van ca 250 meter van de molenwerf, maakte de Stichting opnieuw bezwaar. De daarop volgende juridische procedure leidde uiteindelijk tot een behandeling van het beroep van de Stichting door de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State.

Op 3 december 2003 volgde de uitspraak: het beroep van de Stichting werd ongegrond verklaard. Voor het bestuur van SHDO was daarmee de fase aangekomen om zich opnieuw over het beheersplan van de molen te beraden; de sponsors leken zich terug te trekken omdat het steeds moeizamer bleek de molen in bedrijf aan het publiek te tonen. Er werd overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) gestart om de toekomstmogelijkheden voor de molen af te tasten.

Uiteindelijk bleek dat verplaatsing naar een betere biotoop de meest optimale ingreep was om het monument voor de toekomst veilig te stellen

Alternatief MEGA voor een uitgebreide NulPLus N203
MEGA | Gepubliceerd: 18 december 2016

Nu het RIJK groen licht heeft gegeven aan ProRail en duidelijk door ICOMOS is aangegeven dat door beide projecten de aantasting van de StvA te sterk is. Blijft voor MEGA zoals eerder gezegd slechts de NulPlus over als variant. Variant 7 was voor ons bespreekbaar maar is kennelijk te kostbaar. De Heemskerk variant (5) was al geen bespreekbare optie maar bovendien is nog nergens benoemd dat juist die aansluitplaats een Rijksmonument is!

SCHATRIJK, over het zuidelijk duingebied in Noord-Holland
een uitgave van Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland | Gepubliceerd: 1 juli 2019

Zuidelijk Duingebied is een uitgave van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF. Het Steunpunt wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de RCE.

Programma groen 2015-2019 Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 2 december 2014

Op 11 maart 2013 hebben Provinciale Staten de Agenda Groen vastgesteld. Het Programma Groen

(PG) is het meerjarige uitvoeringsprogramma bij de Agenda Groen, waarmee we het groen in

Noord-Holland, in samenwerking met onze partners, beschermen en realiseren. In het PG

programmeren we de uitvoering van de Agenda Groen en leggen we ter kennisname voor aan

Provinciale Staten. We laten ons hierbij adviseren door de gebiedscommissies. Het PG blikt terug op

de resultaten van het afgelopen jaar, geeft inzicht in de restantopgave en blikt vooruit op de

prioriteiten voor de komende jaren. Het Programma Groen 2015-2019 vervangt het Programma

Groen 2014-2018 en treedt op 1 januari 2015 in werking

Plan van aanpak stichting Oer-IJ
stichting Oer-IJ | Gepubliceerd: 9 maart 2015

Het Plan van Aanpak voor het Oer-IJ gaat over het open gebied dat globaal ligt tussen de steden Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en de Noordzeekust. 

Ruim voor de jaartelling begon, was dit een uitgestrekt landschap met strandwallen, kwelders en kreken. De meest noordwestelijke vertakking van de Rijn (het Oer-IJ) stroomde hier doorheen en mondde bij Castricum uit in zee.

Het Oer-IJ is een tot de verbeelding sprekende naam voor een gebied dat nog weinig bekend is bij het grote publiek. De bodem zit vol met fascinerende informatie en verhalen over de vroege geschiedenis van de provincie en over de cultuur van de mensen die er woonden

Oer-IJ of Oer-Zaan ?
Dirk Vis | Gepubliceerd: 3 mei 1990

Speciale editie van het Zaans cultuur-historisch tijdschrift ANNO 1961 over de oorsprong van De Zaan.

Oer-IJ taal
Rik de Visser | Gepubliceerd: 5 november 2019

Publicatie gemaakt door ‘Vista, landschapsarchitectuur en stedenbouw’ in opdracht van de Stichting Oer-IJ. Onder de Oer-IJ taal verstaan we kleinschalige ingrepen in het landschap die steeds terugkeren en het gebied een bepaalde herkenbaarheid geven. Een huisstijl voor het landschap als het ware. De Oer-IJ taal kan van groot belang zijn voor de herkenbaarheid van het gebied als geheel. We hebben één idee wat uitgewerkt. Dat is het idee voor Oer-IJ brugleuningen.

Inspiratiebeeld voor Oer-IJ gebied
Rik de Visser, VISTA landschapsarchitectuur en stedenbouw | Gepubliceerd: 25 februari 2019

Landschapsarchitect Rik de Visser van Bureau Vista heeft ‘een inspiratiedocument’ gemaakt vol concrete ideeën en suggesties om de kwaliteit en natuurwaarden van het Oer-IJ gebied beter te benutten. Het bureau ziet grote kansen voor praktische uitvoering, omdat er voor alle partijen voordelen zijn te behalen. Dan gaat het met name om gemeenten, boeren en recreatieondernemers. Ook het klimaatvraagstuk kan heel positief bij de voorgestelde projecten worden betrokken.

Plan van Aanpak Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9
Provincie Noord-Holland | Gepubliceerd: 15 januari 2019

De provincie Noord-Holland werkt samen met de regio aan het verbeteren van de bovenregionale, regionale en lokale bereikbaarheid (met als nevendoelstelling het stimuleren van de ruimtelijke conomische ontwikkeling in het studiegebied) en het verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie, Assendelft en Wormerveer door het beperken van de verkeersdruk op de bestaande provinciale wegen N203 en N246. In dat kader is er een planstudie uitgevoerd naar het realiseren van een verbinding tussen de A8 en de A9. Daarnaast is de provincie Noord-Holland siteholder van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Omdat de geplande verbinding A8-A9 dit werelderfgoed doorkruist is afgelopen periode meermalen advies gevraagd aan ICOMOS (adviesorgaan van UNESCO) over de, toen nog, drie resterende wegalternatieven. In haar advies van november 2017 gaf ICOMOS aan dat geen van de drie alternatieven uit de planstudie op dit moment ondersteund kunnen worden. 

Energieke Landschappen
Natuur en Milieufederatie Utrecht | Gepubliceerd: 1 januari 2018

Duurzame energie in het buitengebied volgens de Utrechtse natuur- en milieuorganisaties

De Utrechtse natuur- en milieuorganisaties - dat zijn Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, Staatbosbeheer, IVN en de Natuur en Milieufederatie Utrecht - hebben gezamenlijk nagedacht over wat zij belangrijk vinden bij de inpassing van duurzame energieopwekking in het buitengebied. Een hele opgave: want hoe kunnen we in onze provincie ruimte bieden aan een snelle energietransitie mét oog voor alle natuurwaarde en landschapskwaliteiten die Utrecht rijk is?


Één met natuur - Inspiratie voor een nieuwe ambitie voor recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer en De Buitenlanden
RAUM | Gepubliceerd: 8 oktober 2018

Dit ambitiedocument is een uitnodiging aan alle betrokkenen om samen de toekomst van de recreatiegebieden Alkmaarder- en Uitgeestermeer en De Buitenlanden vorm te geven: een inspiratiebron voor nieuwe denk- en doe-richtingen. We gebruiken de naam De Buitenlanden in dit document voor het hele groengebied tussen IJmond en Zaanstad.

Dit jaar staat voor ons in het teken van het opnieuw nadenken over de recreatiegebieden in Noord-Holland. Willen we onze recreatiegebieden voor toekomstige generaties namelijk van waarde laten zijn, dan moeten we binnen vijf jaar nieuwe vormen van exploitatie hebben. Tegelijk hebben we te maken met nieuwe mondiale ontwikkelingen, die ook een weerslag hebben op de regio en onze groengebieden. Denk aan verstedelijking, energie en luchtkwaliteit

Behoud groene long tussen A8 en A9
Groene Coalitie | Gepubliceerd: 1 januari 2018

Bedreiging voor deze Unesco Wereld Erfgoed plek vormt de al aanwezige enorme verrommeling. De Golfbaanvariant zou de spreekwoordelijke druppel voor dit gebied zijn en betekent verlies Erfgoedstatus (oordeel ICOMOS). Deze plek biedt kansen om het gebied op te waarderen en te beleven. Van tankstation naar pleisterplaats voor bezoekers, en ruimtelijk, landschappelijk te verbeteren. Natuur versterken en informatiepunt Stelling van Amsterdam

Steekwoorden: inundatievelden zichtbaar, herstel liniedijk en gebied erachter, rust en ruimte voor natuur, goede inpassing tankstation en golfbaan in landschap

Oplegnotitie Landschap en Historisch Kapitaal - Verbinding A8-A9 - Planstudie 2e fase
Anteagroep | Gepubliceerd: 9 juni 2017

De oplegnotitie landschap en historisch kapitaal bij het PlanMER Verbinding A8 – A9.

Voor landschap en historisch kapitaal is in de eerste fase van het PlanMER onderzoek verricht naar zeven alternatieven. Dat onderzoek is de basis voor de afweging van de drie alternatieven die in deze fase onderzocht worden.

In deze notitie wordt de essentie van dat onderzoek weergegeven en waar nodig aangevuld en voorzien van een nadere duiding ten behoeve van de verdere afweging tussen de nu voorliggende drie alternatieven

Ontwerp nulplus variant A8-A9
onbekend | Gepubliceerd: 29 mei 2018

Beschrijving van de variant.

Een korte tijdreis door het polderlandschap tussen Heemskerk, Beverwijk en Zaanstad
Oer-IJ | Gepubliceerd: 1 januari 2019

Een tijdreis door de polder aan de hand van topografische kaarten.

Bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
Tekst: Debbie Nuijten, Kaarten: Freke Aalpoel | Gepubliceerd: 1 oktober 2017

Ten tijde van de grote stedelijke groeispurt in de jaren 50 van de vorige eeuw, nam het Rijk maatregelen om een te ongebreidelde expansie van de bebouwing tegen te gaan. Met de instelling van de Rijksbufferzones werd ook tussen de agglomeraties van Rotterdam en Den Haag een groenzone van formaat veiliggesteld, die toen de naam Midden-Delfland kreeg.

De vooruitziende rijksvisie van toen, maakt het nu mogelijk om voor vrijwel hetzelfde gebied een aanvraag voor aanwijzing van ‘Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland’ in te dienen bij de provincie Zuid-Holland. Een aanvraag die dus staat in een 60-jarige traditie van zorgen voor een leefbare stedelijke omgeving en aandacht voor landschap, landbouw, natuur en recreatie.

Visie Recreatie en Toerisme gemeente Castricum 2030
Gemeente Castricum | Gepubliceerd: 1 december 2015

Recreatie en toerisme in de gemeente Castricum kan bogen op een lange historie, met als markant en landelijk bekend voorbeeld de inmiddels al meer dan 100-jarige maar nog steeds uiterst vitale camping Bakkum. Inmiddels hebben wij veel meer te bieden. Wij geven hier enkele voorbeelden van de zaken die tot stand zijn gekomen dankzij de inzet van veel enthousiaste initiatiefnemers.

Verbindende landschappen - een onderzoek naar de landschappelijke inpassing van het geplande opstelterrein
Bärbel Böhling van Bureau Vitaal landschap | Gepubliceerd: 1 juli 2016

Brochure over het onderzoek van de Stichting Oer-IJ naar de locatiekeuze voor het geplande opstelterrein voor Sprinters met eindstation Uitgeest langs de N203 / N8 zuidoostelijk van Uitgeest. Het onderzoek richtte zich op de landschappelijke context. Welke gevolgen heeft het geplande opstelterrein op de omgeving? Hoe kunnen identiteit van Nationaal Landschap Laag Holland en de cultuurhistorische waarden hier worden behouden?   Wij hoopten met deze brochure de dialoog over de locatiekeuze een nieuw impuls te kunnen geven, zodat er een weloverwogen keuze wordt gemaakt en de discussie rond de besluitvorming niet leidt tot een slechte compromis. Uiteindelijk is door de Spoorwegen een andere keuze gemaakt en is het plan afgeblazen. Ook de aanwezigheid van de beschermde Stelling van Amsterdam speelde daarbij een belangrijke rol. 

Zanderij Castricum
zanderij | Gepubliceerd: 21 juni 2016

Presentatie over de Zanderij