Terug naar het overzicht

PWN wandelroutes in de duinen

Foto: Gerard Hogervorst

Foto: nv PWN 

Door de stelselmatige aankoop van grote stukken particulier duingebied verwierf de provincie Noord-Holland uiteindelijk dit aaneengesloten natuurgebied. Tot in de vroege middeleeuwen werd dit (toen veel vlakkere) duingebied bewoond en voor landbouw en veeteelt benut. De bevolkingstoename later in de middeleeuwen leidde in het bewoonbare kustgebied tot overbeweiding en het op grote schaal kappen van bossen. De duinen werden daardoor steeds gevoeliger voor verstuivingen. Dit in combinatie met het door de zee aangevoerde zand en de toegenomen windactiviteit bracht vanaf de elfde eeuw grote massa’s zand in beweging. Tot het begin van de negentiende eeuw werden de duinen dan ook beschouwd als een wildernis die regelmatig door verstuivingen werd geteisterd. Uitlopers van de jonge duinen bereikten de dorpen Bakkum en Castricum. Pas in de loop van de negentiende eeuw werd de zandzee getemd door helmaanplant en bosaanleg.

Diep onder het blonde opgestoven zand liggen nog steeds akkers van eeuwen geleden verborgen. Het verhaal gaat dat zelfs een gehucht met de naam Arem, dat ergens tussen Bakkum en Egmond moet hebben gelegen, onder het zand bedolven is geraakt.

Het Noordhollands Duinreservaat is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het gebied strekt zich uit van de terreinen van Tata Steel bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Het gebied omvat duinen, strand, binnenduinrandbossen met veel reliëf en enkele kleinere natuurgebieden. In het Noordhollands Duinreservaat komen veel plant- en diersoorten voor. Dit heeft alles te maken met de uitgestrektheid en afwisselende begroeiing. Ook de hoogte, de vochtigheid, het kalkgehalte en het menselijk gebruik in het verleden hebben gezorgd voor een grote verscheidenheid aan soorten.In de duinen bij Castricum, Bakkum en Heemskerk zijn door PWN diverse wandelroutes uitgezet.

Kijk hier voor meer informatie over de PWN duinroutes