Naar overzicht

Visie Duinbehoud op kustgebied Noord-Kennemerland

zondag 27 september 2020

De Stichting Duinbehoud heeft een visie opgesteld over de Binnenduinrand van Noord-Kennemerland. In het bestuurlijk overleg tussen de provinciale Kustpactpartners is afgesproken dat de gemeentes het voortouw hebben bij het opstellen van Omgevingsvisies voor de binnenduinrand, maar dat er ‘naar natuurorganisaties geluisterd moet worden’. Duinbehoud heeft daarom de ‘visie’ voor de binnenduinrand van Noord-Kennemerland geformuleerd, waarmee het overleg kan worden aangegaan met andere natuurpartijen (beheerders en lokale groepen). Het document kan een leidraad vormen voor het participatieproces dat de gemeentes gaan opzetten t.b.v. de Omgevingsvisies.

 De betrokken gemeentes zijn: BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo), Heemskerk en Beverwijk. Duinbehoud zet zich als onafhankelijke landelijke organisatie in voor bescherming en herstel van de natuur in de duinen. Zij komt op voor de belangen van de natuur én voor de belangen van mensen die in de duinen van de natuur willen genieten. Om dit doel te bereiken stimuleert duinbehoud een goed natuurbeheer en steunt zij vormen van duurzaam gebruik van de duinen, zoals kustbescherming, recreatie en waterwinning.

De binnenduinrand is de overgang van de duinen naar het door menselijke activiteit bepaalde cultuurlandschap. De invloed van dat cultuurlandschap op de duinnatuur is zeer groot, soms in negatieve, soms in positieve zin. Vanwege die relatie en de landschappelijke samenhang ziet Duinbehoud de binnenduinrand als onderdeel van haar belangengebied.

Klik hier om het document te kunnen lezen.