Naar overzicht

Meerderheid Staten steunt Landschapsplan met A8 en A9

dinsdag 1 februari 2022

Provinciale Staten (PS) hebben maandag 31 januari met een ruime meerderheid ingestemd met het landschapsplan en het voorkeursalternatief voor de verbinding A8-A9. Toch denken veel partijen dat de nieuwe weg er niet komt omdat er geen geld voor is.

CU, PvdD en de SP stemden tegen. Het voorgenomen tracé van de weg loopt door het UNESCO Werelderfgoed ‘De Stelling van Amsterdam’. Om te voorkomen dat de verbinding A8-A9 dit culturele erfgoed zal aantasten, heeft de provincie een landschapsplan gemaakt waarvan een verdiepte ligging van de weg onderdeel uitmaakt. Uitvoering van de plannen zoals die er nu liggen vergt een investering van bijna een miljard.

PS spraken onder meer over het nut en de noodzaak van de weg, over bereikbaarheid en woningbouw. Ze gingen in op de verkeerdrukte op de N203, op geluidsoverlast, ultrafijnstof, luchtkwaliteit en de gevolgen van het landschapsplan voor het landschap en de natuur. Ook kwam ter sprake of met ministerie het merendeel van de geraamde kosten van ruim € 900 miljoen wil bijdragen en of UNESCO zal oordelen dat de Stelling van Amsterdam de status van Werelderfgoed kan behouden met het landschapsplan. Diverse Statenleden spraken uit dat het vaststellen van het landschapsplan niet betekent dat de verbinding A9-A8 er ook komt en dat PS nog moeten besluiten over de aanleg van weg.

Gedeputeerde Jeroen Olthof constateerde in zijn reactie op de voorstellen en vragen van de Statenleden dat hij veel verschillende geluiden had gehoord en dat er allerlei smaken waren, waaronder duidelijke voor en tegenstanders van de weg. Olthof: “We gaan dit met het Rijk bespreken en kijken wat de mogelijkheden zijn voor financiering”. Hij sprak de verwachting uit dat UNESCO in de loop van 2023 reageren op het landschapsplan en zegde toe PS daarover te informeren.

Met een ruime meerderheid namen PS de motie aan over ‘Innovatieve mogelijkheden ter beperking van overlast’ van JA21, LNH, 50PLUS en VVD. Ook was er een meerderheid voor de motie ‘Modal shift voor leefbaarheid langs N203’ van D66, GL, CU en PvdA.

Online stemmen, terugkijken en meer informatie
 
PS stemden ’s avonds online over de ingediende voorstellen, amendementen en moties. Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Bij 'PS besluitvorming' vinden zij alle besluiten en de overzichten van de wijze waarop de Statenleden stemden.

(Bron Provincie Noord-Holland)