Naar overzicht

Veel insprekers bij bespreking plan voor A8-A9

maandag 17 januari 2022
statencommissie

Over de verbinding van de A8 met de A9 wordt zeer verschillend gedacht. Tientallen organisaties hebben maandagavond 17 januari gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op het ‘integrale Landschapsplan’ van Gedeputeerde Staten, waarbij de aanleg van de nieuwe weg wordt gecombineerd met maatregelen die het landschap verbeteren en onderdelen van de Stelling van Amsterdam niet aantasten en meer zichtbaar maken.

Landschap- en natuurorganisaties zien niets in nieuw asfalt dat het gebied zal doorsnijden. Veel bewoners uit de regio, die nu gebukt gaan onder verkeersoverlast, juichen een aansluiting toe. Met name vanuit het bedrijfsleven wordt aangedrongen op een oplossing voor het groeiend autoverkeer.

Uitvoering van het provincieplan vergt een investering van bijna 1 miljard euro. Tijdens de bespreking van de Statencommissie Mobiliteit & Bereikbaarheid werd duidelijk dat voor het geld ook naar het Rijk wordt gekeken. Dekking voor de uitvoering is er nog niet. Verantwoordelijk gedeputeerde Olthof benadrukte dat het met het voorstel dat nu er ligt vooral tegemoet wordt gekomen aan de wens van de politiek drie zaken te combineren; een oplossing van het verkeersprobleem, het veiligstellen van de status werelderfgoed voor de Stelling en verbetering van het landschap.

De Groene Combinatie, met onder andere de Stichting Oer-IJ, presenteerde een concreet alternatief. Onder meer onze voorzitter Evert Vermeer voerde het woord. Klik hier voor zijn bijdrage. Alle andere inspraakbijdragen en voorstellen zijn terug te vinden op de website van de provincie. Daar is ook de commissievergadering terug te zien. Klik hier voor die informatie. 

In het plan van de provincie wordt -om het landschap te ontzien- de verbindingsweg van de A8 naar de A9 verdiept aangelegd. Om De Stelling van Amsterdam beter tot zijn recht te laten komen, zullen bij Heemskerk allerlei obstakels moeten verdwijnen. Dan gaat het om woningen, een viaduct, een tankstation, een restaurant en zelfs de golfbaan. Daarvoor in de plaats worden inundatievelden teruggebracht en oude liniedijken hersteld. De omgeving krijgt daarmee het aanzien van hoe het was rond de vorige eeuwwisseling. Op de website van de provincie is alle informatie over het plan bij elkaar gezet.  Klik hier om daar naar toe te gaan.


Op 31 januari behandelt de plenaire vergadering van Provinciale Staten het Landschapsplan.