Naar overzicht

Landschap beter beschermen

Gezamenlijk reactie op Omgevingsverordening Noord-Holland
donderdag 28 mei 2020
wormer

De Stichting Oer-IJ is een van de 24 Noord-Hollandse organisaties op het gebied van landschap, natuur en cultuurhistorie die het voorstel van de provincie ondersteunt om 'Bijzonder Provinciale Landschappen' aan te wijzen. In deze gebieden moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld weidevogels en is woningbouw niet zomaar toegestaan. Wel roepen zij de provincie Noord-Holland op de ontwikkeling van het landschap ook goed te regelen. De organisaties vragen bovendien om natuurgebieden onderdeel te maken van deze beschermde landschappen en vragen om meer voorwaarden te stellen aan locaties voor nieuwe windturbines en zonnevelden in Noord-Holland.  

De Bijzondere Provinciale Landschappen zijn onderdeel van de nieuwe Omgevingsverordening. De verordening is een belangrijke set regels die ons uniek zijn Noord-Hollandse landschap ook voor de toekomst veilig moet stellen. Noord-Holland heeft ervoor gekozen om alle bestaande regels over landschap samen te voegen en als eerste provincie in Nederland beschermde landschappen aan te wijzen. Voorbeelden hiervan zijn Wieringen, Waterland van de duinrand tussen Bergen en Castricum. De organisaties steunen deze vereenvoudiging.  

Willem Hellevoort, ambassadeur van Natuurmonumenten in Noord-Holland: “Eén van de ambities van het provinciaal beleid is het behouden èn versterken van het unieke landschap. Maar in de nu voorliggende verordening zijn gepubliceerd teksten afgezwakt. Wij vragen de provincie de Eigen ambities hoog te houden door de geschrapte tekst alsnog over te nemen. De ambities dienen nu in de Omgevingsverordening juridisch goed te worden geregeld. Anders is zo'n ambitieus een wassen neus ”.  

Natuurnetwerk

In de verordening is er ook gekozen voor gebieden in het Natuurnetwerk Nederland zoals de heidevelden in het Gooi van de eilanden in het Wormer- en Jisperveld buiten de beschermde landschappen te houden. "Dat is vreemd, want op die manier is behoud van het landschap in natuurgebieden straks niet meer goed geregeld." De organisaties willen dat de provincie het Natuurnetwerk alsnog aan de beschermde landschappen toevoegt. “Natuurgebieden zijn vaak ook landschappelijk waardevol. Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland.  

Windturbines en zonnevelden 

In het concept van de verordening waren provinciale regels over de plaatsing van windturbines en zonnevelden in bijzondere landschappen opgenomen. In de nu voorstelde versie zijn deze verdwenen. De locatiekeuze wordt afgewogen terwijl de plaatsing van windturbines vooral op provinciaal niveau moet afgewogen worden volgens de organisaties. “De nieuwe windturbines zijn zo hoog dat ze op vele tientallen kilometers afstand zichtbaar blijven en daarmee letterlijk en figuurlijk uitstijgen boven het lokale niveau” geeft Hellevoort aan. 

 “Wij pleiten ervoor om plekken aan te wijzen waar windmolens en zonnevelden uitgesloten worden. Denk aan het noordpunt van Texel. Een op wereldschaal belangrijke vogeltrekroute langs de rand van het Werelderfgoed Waddenzee moet gevrijwaard blijven van windturbines, zoals nu wel voorgesteld in de Regionale Energiestrategie (RES) ”.  

Klik hier voor de volledige tekst van de zienswijze.