Naar overzicht

Noord-Holland wil haast maken met voltooien Natura 2000

vrijdag 2 oktober 2020

Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat dieren een groter leefgebied krijgen en planten zich verder kunnen verspreiden. De afgelopen tijd is uitgezocht wat daarvoor nodig is. Zo maakt de provincie het onder andere mogelijk om grondeigenaren rond de kwetsbare Natura 2000-natuurgebieden volledig schadeloos te stellen. 

90% van het Noord-Hollandse natuurnetwerk is al ingericht. Met het Rijk is afgesproken de resterende 5.600 hectare in 2027 af te ronden. Dat vraagt versnelling van de realisatie. Dit gebeurt door te werken aan een optimale begrenzing van natuurgebieden, aan zorgvuldige gebiedsprocessen met eigenaren en belanghebbenden en vooral aan het beschikbaar krijgen van gronden voor de omzetting naar natuur. Met hierbij volledige schadeloosstelling van kosten voor eigenaren en pachters van gronden die nodig zijn voor het natuurnetwerk.

Met een volledige schadeloosstelling blijft de grondeigenaar of pachter in dezelfde financiële positie bij het beschikbaar stellen van grond voor het Natuurnetwerk. Het verschilt daarbij niet of hij of zij kiest voor verhuizing naar agrarische gebieden, zelf natuur realiseert of grond verkoopt. Deze uitgebreide schadeloosstelling wordt alleen ingezet in en nabij de kwetsbare natuurgebieden met de Natura 2000-status. Noord-Holland heeft 19 van deze gebieden met voor Europa bijzondere natuur. De nieuwe natuur maakt deze gebieden minder kwetsbaar voor bedreigingen zoals verdroging en stikstof.

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap: “We hebben 7 jaar om deze klus te klaren. En dat gaan we doen. Onze unieke natuur verdient dat ook. Daarnaast geven we hiermee duidelijkheid aan agrariërs met een bedrijf in of nabij Natura 2000. Vanwege de opgaven die er ook liggen voor onder andere stikstof en bodemdaling leven zij in onzekerheid over hun opties. Ze kunnen geen kant op, omdat uitbreiding zo dichtbij de natuur niet mogelijk is. Onze aanpak geeft die duidelijkheid. We gaan met alle betrokkenen individueel in gesprek. Dit vraagt om maatwerk. Samen met de betrokken boeren zoeken we naar de beste optie, zodat ze daar financieel niet onder hoeven te lijden.”

Uitgangspunt bij de uitrol van het Natuurnetwerk blijft dus vrijwillige verwerving. Alleen als er na een zorgvuldig proces geen zicht is op een oplossing, terwijl bepaalde gronden wel essentieel zijn vanuit ecologisch oogpunt, kan uiteindelijk sprake zijn van onteigening.

Deze zorgvuldige werkwijze heeft gevolgen voor de planning. De nadruk ligt eerst op overleg, met de omgeving plannen maken en verwerven van gronden. In de volgende coalitieperiode ligt de nadruk op inrichting. De ambitie van het coalitieakkoord om deze periode 3.000 hectare natuur te af te ronden wordt daarom bijgesteld tot 1.750 hectare. Volledige afronding in 2027 blijft het uitgangspunt.

De provincie start de komende 2 jaar in 25 gebieden in en rond natuurgebieden om het Natuurnetwerk uit te voeren. Deze projecten worden gecombineerd met de gebiedsgerichte aanpak stikstof en in veenweidegebieden met de aanpak van bodemdaling. Elk van de gebieden is uniek voor wat betreft ruimte, ecologie en landschap. Dit gebeurt in nauw overleg met de streek en met direct betrokkenen. Maatwerk en samenwerking zijn daarbij sleutelwoorden.

(bron provincie)