Naar overzicht

Voeg natuur samen

vrijdag 29 november 2019

Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland heeft in een interview met het Noordhollands Dagblad een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het op elkaar laten aansluiten van nu versnipperde natuurgebieden tussen de duinen en het Alkmaardermeer. Hij ziet alleen maar voordelen; voor de natuur, de waterhuishouding, en voor de recreanten. Ook in de maatregelen nodig rond de klimaatverandering en de problematiek van de stikstofbelasting kan zo’n robuuste groene zone een belangrijke positieve rol spelen. Compensatie voor de afslag van de A9 bij Heiloo zou het plan financieel mogelijk moeten maken. Landschap Noord-Holland is met de provincie in gesprek over het idee.

Tekst uit interview in de krant:

Ernest Briët wacht geduldig op een kans om toe te slaan. Wellicht kan dat via een nieuw plan voor de afslag van Heiloo op de A9. Het bestemmingsplan voor die aansluiting werd in mei door de Raad van State vernietigd vanwege de stikstofproblematiek. Als ergens asfalt wordt aangelegd, moet er compensatie komen in de vorm van nieuwe natuur. Een nieuwe mogelijkheid voor Landschap Noord-Holland? Briët: ,,Daar liggen veel kansen, er zit veel natuur omheen. Wij zijn als Landschap Noord-Holland geen voorstander van de afslag. We zijn geen verkeersdeskundigen en gaan er niet tegen strijden, maar we hebben wel vraagtekens bij de noodzaak ervan, vooral de aftakking naar de Boekelermeer. Moet dat nou?’’

,,We zouden niet treuren als de afslag er niet zou komen, maar we zijn niet naar de Raad van State gestapt. We hebben wel gezegd tegen het vorige college van GS: als je daar met asfalt gaat rommelen, moet dat gecompenseerd worden. Als je dat op een slimme manier doet, zou het een vliegwiel kunnen zijn om met dat gebied een groter doel na te streven. Het speelveld verandert namelijk. Er moet beweging komen in de grondmarkt om de afslag te kunnen realiseren. Helaas heeft GS niets gedaan. Ze hebben alleen gekeken door een asfaltbril.’’

,,Bij Landschap Noord-Holland formuleren we een droom voor een gebied. We willen Noord-Holland mooier maken, een mooi landschap creëren en dan mensen laten genieten. Daarvoor werken we altijd met coalities. We proberen mensen dezelfde kant op te laten dromen, en dat dan om te zetten in daden.’’

Die daden zouden er misschien weer kunnen komen, nu het bestemmingsplan voor de aansluiting van Heiloo op de snelweg A9 is vernietigd en er een nieuw plan moet komen. Rondom dat nieuw aan te leggen asfalt van de afslag moet namens volgens de regels natuurcompensatie plaatsvinden.

Briët: ,,Daar heeft de provincie Noord-Holland een dubieus voorstel voor gedaan. Er zou compensatie moeten plaatsvinden in gebieden die al als Natuurnetwerk Nederland-gebied waren ingetekend. Compenseren in een gebied dat toch al als natuur gepland stond, dat is een beetje nep. Er zijn ons gronden aangeboden, maar daar moesten we voor betalen. Daar hebben we principieel grote moeite mee.’’

,,Maar we zijn nog met de provincie in gesprek. Het zou prachtig zijn als de natuurgebieden ten oosten van de A9 één geheel zouden worden. Als je bijvoorbeeld een substantieel stuk natuur, bijvoorbeeld 50 hectare, zou aanwijzen, zou dat soelaas kunnen bieden voor het probleem van de stikstofdepositie.’’

Wordt dat gebied wat LNH betreft straks meer toegankelijk voor het publiek? Briët: ,,In het huidige plan van de provincie komt er een fietsroute vanaf de Lagelaan naar de Noordermolen bij Akersloot. We denken dat dat goed gecombineerd kan worden met de vele vogels. Het is een mooi weidevogelgebied, maar het is daar vooral landbouwgrond, geen natuur. De echte natuurgebieden zijn nu te klein, daar kunnen we geen mensen laten rondlopen.’’

LNH heeft dus het liefst dat de stukjes natuur van de duinen tot aan het Alkmaardermeer en het Die-gebied aan elkaar geknoopt zouden worden. Zo had Briët graag gezien dat het gebied ten noorden van de Castricumse Zeeweg, tussen de spoorlijn en Limmen, als natuur aangewezen zou worden. ,,Dat stond eerst als natuur aangeduid in provinciale plannen maar dat is later na een lobby van agrariërs door de provincie geschrapt.’’ Een klein natuurgebied ligt er al wel, ten westen van de spoorlijn. ,,Dat is prachtig. In de zomer staat het helemaal vol met de gele ratelaar en orchideeen.’’ En Landschap NH heeft ook al een klein gebied aan de zuidkant van de Zeeweg.

Briët pakt er een atlas bij, waar de gebieden die Landschap Noord-Holland al in bezit heeft zijn ingetekend. Hij wijst: ,,Wij dromen van een schoonwatervallei die loopt van de binnenduinrand bij Bakkum tot een het Alkmaardermeer. We kunnen dan slimme dingen doen met het water, in samenwerking met het hoogheemraadschap.’’ Schoon water kan vanaf de duinen dan via de Schulpvaart ten noorden van Castricum richting het Alkmaardermeer en via het Slikker Die naar het noorden via de Die.

De Schoonwatervallei is volgens Briët ook goed in het kader van de klimaatverandering. ,,In natte tijden kunnen we aan de binnenduinrand water vasthouden voor als het droog is. We willen dan graag dat natuurlijke water en het water voor de landbouw scheiden. Landbouwwater is toch vaak belastend voor de biodiversiteit. Wij hebben graag dat hele heldere water.’’

De scheiding heeft nog een andere reden. ,,Door de zeespiegelstijging wordt het kwelwater uit de duinen steeds zilter. Dat is goed voor de diversiteit in de natuur. De landbouw heeft daar minder baat bij.’’

(Bron: Noordhollands Dagblad)