Naar overzicht

Boeren maken toekomstplan

vrijdag 10 juli 2020

De landbouw in de regio Heemskerk gaat de toekomstplannen van agrarische ondernemers inventariseren. De uitkomsten worden gebruikt voor het landschapsplan dat de Groene Combinatie wil opstellen als alternatief voor het provinciale plan om een verbindingsweg tussen de A8 en A9 te realiseren.

Agrarisch collectief Water, Land & Dijken voert de inventarisatie samen met LTO Noord uit onder dertig agrarische ondernemers in het gebied dat ook wel wordt aangeduid als de Groene Long. Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland is blij met de inzet van de landbouw voor een dergelijk onderzoek. 'Het zorgt voor een nog breder draagvlak van onze Groene Combinatie, waarin bijvoorbeeld ook de Milieufederatie, stichting Oer-IJ, Natuurmonumenten en de bewoners zijn vertegenwoordigd.'

De organisaties in de Groene Combinatie sloegen eerder het aanbod af om samen met provincie Noord-Holland een landschapsplan op te stellen. Lokaal LTO Noord-bestuurder Gerland Glijnis: 'Feitelijk werkt Noord-Holland aan een 'weginpassingsplan', waar wij faliekant tegen zijn omdat daarmee het open polderlandschap onnodig wordt doorsneden. Een nieuwe weg trekt alleen maar meer verkeer aan.'

Gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) van Noord-Holland zegt het jammer te vinden dat een aantal partijen, waaronder Landschap Noord-Holland en LTO Noord, niet wil meedenken met het provinciale landschapsplan. 'We hadden graag hun kennis en mening ingezet. Ondanks dat ze zich hebben teruggetrokken, staat mijn deur nog altijd open voor een gesprek.'

Dat laatste heeft volgens Briët weinig zin gezien de tegengestelde uitgangspunten. 'De provincie staart zich blind op mobiliteit als dé oplossingsrichting voor de leefbaarheid van Assendelft en Krommenie, terwijl wij juist inzetten op een integraal plan voor het hele gebied. De aanleg van een nieuwe weg is slechts een verschuiving van het probleem.'

De Groene Long is de afgelopen decennia steeds kleiner geworden, vooral door woningbouw, constateert de directeur van Landschap Noord-Holland. 'Het omliggende gebied zelf kan juist veel betekenen voor de omwonenden. Gelukkig lijkt er in het nieuwe provinciebestuur meer ruimte voor een genuanceerdere opvatting over het nut en de noodzaak van de weg dan bij de vorige gedeputeerde die echt haar lot verbonden leek te hebben aan die weg.'

Olthof erkent dat de provincie vasthoudt aan het uitgangspunt dat er een verbindingsweg moet komen. 'Maar juist in ons landschapsplan kijken we verder dan alleen het inpassen van die weg. Zo willen we ook maatregelen nemen om de uitzonderlijke universele waarden van de Stelling van Amsterdam te behouden, te herstellen en te versterken. Dat vormt de basis.'

Vervolgens wil de provincie kijken hoe de verbindingsweg dan kan worden ingepast in het landschap rond het werelderfgoed. 'Wat ook terugkomt, is de openheid van het landschap als een van de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam en het omliggende gebied, waarbij we andere opgaven meenemen, zoals natuur en recreatie', zegt de gedeputeerde.

Briët vindt het van belang dat het alternatieve plan aansluit bij de wensen van de agrarische sector. 'Daarom is zo'n inventarisatie onder de ondernemers ook zo waardevol. Elke organisatie brengt sowieso haar kennis in. Daarom zijn we in mijn ogen op voorhand onverslaanbaar ten opzichte van het plan dat de provincie maakt. Wij hebben het brede draagvlak dat vereist is om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen in het gebied.'

Na de zomer starten agrarisch collectief Water, Land & Dijken en LTO Noord met de agrarische inventarisatie. Glijnis: 'We zijn benieuwd welke perspectieven de ondernemers zien en welke aanpassingen aan het gebied gewenst zijn. Alleen overal nee op zeggen, is niet zinvol. Het gebied wordt steeds krapper en voller, maar door bepaalde functies te herschikken of te combineren, komt er voor iedereen mogelijk meer lucht. Misschien ligt de oplossing wel in een soort vrijwillige kavelruil.'

De vooronderzoeken voor het provinciale landschapsplan op het gebied van de Stelling van Amsterdam, de leefbaarheid, het openbaar vervoer en fietsverbindingen heeft enige vertraging opgelopen door de coronamaatregelen. Olthof: 'Het pakket van die drie onderdelen moet leiden tot een betere leefomgeving rond de N203 in Krommenie en Assendelft, tot een betere bereikbaarheid tussen de regio's IJmond en Alkmaar enerzijds en Zaanstad en Amsterdam anderzijds, waarbij het uitgangspunt blijft om de bijzondere en unieke waarde van de Stelling van Amsterdam te behouden, te herstellen en te versterken.'

Briët juicht het toe dat het provinciebestuur intussen al 11 miljoen euro heeft gereserveerd voor de verbetering van de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft. 'Tenminste als focus niet blijft liggen op een nieuwe weg als de ultieme oplossing. Dat is onze ogen heilloos.'

Bron: website nieuwe oogst