Naar overzicht

Groene Combinatie zoekt steun bij staatssecretaris Uslu

maandag 20 maart 2023
Uslu

De Groene Combinatie, van diverse maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen die onder aanvoering van Landschap Noord-Holland actie voert tegen de verbinding van de A8-A9 heeft een brief geschreven aan staatssecretaris van Cultuur Gunay Uslu. Daarin wordt uitvoerig toegelicht waarom zo’n snelweg berust op achterhaalde principes. Op de staatssecretaris wordt een beroep gedaan de ideeën voor een alternatieve oplossing van de verkeersproblemen hier te ondersteunen.

De letterlijke tekst van de brief.

Aan Datum: 17 maart 2023

Mevrouw G. Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De heer H. Wesseling, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij UNESCO.
Verzoek om n.a.v. het recente negatieve rapport van ICOMOS, de Verbinding A8-A9 niet aan te leggen
Geachte mevrouw Uslu,

Hierbij vragen wij u het verzoek tot aanleg van de Verbinding A8A9 door het Werelderfgoed aan UNESCO terug te trekken. Wij, als Groene Combinatie van maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen, zijn van mening dat voortborduren op verouderde verkeersinzichten, met een nog steeds groeiende bevolking en een kennelijk ontembare mobiliteitshonger, de verkeerde weg is.
De dagelijkse verkeersstroom tussen de rijkswegen A8 en A9 door Krommenie en Assendelft (gemeente Zaanstad) wordt ervaren als een mobiliteits- en milieuprobleem, daar is iedereen het over eens.

Tegelijkertijd constateerde ICOMOS al in 2017 de uitdaging om zo’n omvangrijk erfgoed als de Stelling van Amsterdam rond de hoofdstad in stand te houden en naast alle onvermelde aantastingen van de Outstanding Universal Value’s (OUV’s), die de “Stelling van Amsterdam” uniek maken, geen verdere aantasting te dulden.

Toch vindt de provincie Noord-Holland, als siteholder van dit UNESCO Werelderfgoed, dat zij middels een weginpassingsplan (door haar zelf aangeduid als landschapsplan) een poging moet doen om UNESCO over de streep te trekken.

Weginpassingsplan was onnodig

Zeker met de wetenschap dat ICOMOS nooit eerder akkoord was gegaan met een aantasting van die OUV’s, die juist de uniciteit bepalen, vinden wij het onzinnig dat de Provincie Noord-Holland een weginpassingsplan met landschapsplan optuigt om de aantasting wel te rechtvaardigen. Miljoenen aan gemeenschapsgeld is nu aangewend voor een onrealistisch idee om een politieke achterban te strelen. Als ICOMOS immers positief zou adviseren aan UNESCO dan zou dat tegelijk een levensgroot precedent scheppen. Een negatief advies was dus op voorhand duidelijk en UNESCO heeft nooit een advies van ICOMOS in de wind geslagen.

Belang van culturele- en natuurlijke erfgoederen

Daarnaast streeft het Werelderfgoedcomité naar een evenwichtige werelderfgoedlijst. Momenteel staan er op de lijst; meer culturele dan natuurlijke erfgoederen, de historische binnensteden en christelijk religieus erfgoed zijn oververtegenwoordigd, en de meeste werelderfgoederen liggen in Europa. Van de OUV’s van de Stelling van Amsterdam in Nederland behoren de natuurlijke zoals “de openheid”, het “waterbeheersingssysteem” met inundaties en de “grote groene cirkel rond de hoofdstad” tot de meest belangrijke. Ze hebben naast een culturele waarde een grote natuurlijke waarde. Het verzoek van de Provincie Noord-Holland aan UNESCO om een nieuwe weg, in welke vorm dan ook, dwars door deze belangrijke OUV’s aan te leggen, negeert het belang van die aspecten.

Verzoek tot terugtrekking

Naar aanleiding van het recente advies van ICOMOS aan UNESCO, december 2022, waarin ICOMOS adviseert het verzoek tot aanleg van de Verbinding A8A9 door het Werelderfgoed niet te honoreren, vragen wij u, dit verzoek aan UNESCO, terug te trekken. Daarnaast vragen wij u om aan de provincie Noord-Holland en gemeente Zaanstad te adviseren om te kijken naar toekomstgerichte alternatieve verkeers- en milieuoplossingen die de Stelling van Amsterdam niet aantasten. Tot slot het verzoek gaarne te handhaven op eerder aangebrachte aantastingen en om de geloofwaardigheid te behouden, de opgesomde verbeteringen zoals vermeld in eerdere rapporten van ICOMOS, uit te voeren.

Meer achtergrond kunt u hier nalezen: www.landschapnoordholland.nl/a8a9

In afwachting van uw reactie.

Verblijven wij met een vriendelijke groet,

De Groene combinatie, waarin samenwerken: het Buurtcomité Busch en Dam, de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, de Stichting Oer-IJ, het Platform Houd Broekpolder Leefbaar, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Open Polders Assendelft, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, LTO Noord afdeling Kennemerland Zaanstreek,
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek, Landschap Noord-Holland en Kees de Wildt expert Stelling van Amsterdam.

Namens de Groene Combinatie,
Mevr. I. Miedema, Landschap Noord-Holland

Contactpersonen:
De heer W. Röling, mobiel 06-55358099, email willemroling@gmail.com
De heer R. De Haan, mobiel 06-54302525, email roelof@bureauvsop.nl