Naar overzicht

Discussie over bouwen in de Limmerkoog

donderdag 9 maart 2023

Een voorstel van de VVD om 120 tijdelijke woningen voor jongeren in de Limmerkoog te plaatsen heeft tot de nodige discussie geleid over bouwplannen in 'bijzonder proviciaal landschap' (BPL). Het Noordhollands Dagblad, van 6 maart 2023 interviewde twee leden van Stichting Alkmaardermeeromgeving.

Het artikel uit de krant:

Uitgeest

In een tijd van schreeuwend woningtekort en nijpend gebrek aan bouwruimte bínnen stad of dorp klinkt steeds vaker de roep om open land ’aan de randen’ te benutten. In Uitgeest gaat het bijvoorbeeld om Limmerkoog. De provincie heeft het echter aangemerkt als ’bijzonder landschap’ en kan bouwplannen tegenhouden. Maar wat is nu zo bijzonder aan dat landschap en tot hoever is behoud verdedigbaar?

Het ingevoerde duo Ernst Mooij en Gilbert Kuster van Stichting Alkmaardermeeromgeving is heel stellig over Limmerkoog - dat deel uitmaakt van Noord-Kennemerland, een van de 32 gebieden die ongeveer vier jaar geleden van Noord-Holland het stempel ’bijzonder provinciaal landschap’ (BPL) kregen. ,,Een heel interessant gebied, maar je moet het wél kénnen.”

En voor de goede orde: ,,Wij zijn niet overal tegen, lijmen onszelf niet uit protest vast. Er moet namelijk óók gewoond worden en er moet óók energie zijn.” Met het laatste doelen ze op hun positieve advies over de zonneweide die Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie (DUEC), onder speciale voorwaarden, mag aanleggen in Limmerkoog. Voor maximaal 25 jaar, met de hoop dat er dan een kruidenrijk landschap is gekomen.

Limmerkoog ligt in het duizenden jaren oude gebied van het Oer-IJ. De dorpen Akersloot en Uitgeest staan op de hoogste delen van een strandwal, ofwel een kuststrook die omstreeks 2500 voor Christus door de natuurelementen is gevormd. ,,De bebouwing van Limmerkoog ligt deels op een stroomrug.” Dat is volgens Wikipedia de term voor ’in het landschap zichtbare voormalige rivierloop met oeverwallen, gekenmerkt door de verhoogde ligging’. Rivier De Dije veroorzaakte die stroomrug en was ooit een zijtak van de Rijn.

Greppels

Tijdens de middeleeuwen zijn veel dijkjes aangelegd. Zo werd ook de Limmerkoog ingedijkt. ,,De Startingerweg naar Akersloot was ooit een dijk. De nog bestaande Koogdijk begrenst de Limmerkoog aan de oostzijde. Als je door Limmerkoog wandelt, zie je bovendien greppels die boeren in de middeleeuwen al aanbrachten om af te wateren. Daarbij werd aangesloten op bestaande slingerende waterlopen, met als gevolg die typische grillige kavelstructuur. Bedenk dat windbemaling pas in de 16e eeuw kwam.” Bij de Koogdijk in Uitgeest is de middeleeuwse structuur ’geheel intact’, met het slootje de Oude Rijn - langs de Geesterweg - is het ’waterstaatkundig erg boeiend’.

Wat betreft fauna is Limmerkoog een leefgebied voor kleine dieren zoals muizen, egels, kikkers en salamanders. ,,Maar als je het hebt over weidevogels, dan is het hier niet zo interessant. Mede omdat er genoeg bosschages zijn waarin natuurlijke vijanden zich kunnen verschuilen.” Gesteld dat ondanks alles toch in de richting van bouwen wordt gedacht? ,,Limmerkoog heeft nog een ander probleem dat te maken heeft met leefbaarheid en gezondheid: geluidsoverlast van de Schipholroutes.”

Genoemde stichting is voortgekomen uit ’de enige rechtsgang’ in Akersloot: wel of niet bebouwen van de Klaas Hoorn- en Kijfpolder. Iets waarbij de komst van ’cultuurhistorisch besef’ ongetwijfeld meespeelde. Mooij en Kuster vinden het huidige Limmerkoog ’een van de meest bijzondere gebieden van Uitgeest’. Ze zijn ook realistisch. ,,Je voelt de spanning groeien. Het is de vraag of de provincie haar PBL-beleid vol kan houden. Zeker als alle opties zijn bekeken en als je, zeg maar, een soort rijksbouwmeester een gedegen stedenbouwkundig plan laat ontwerpen.”

In dat kader zijn de komende Provinciale Statenverkiezingen meer dan ooit van belang. In de provincie wordt namelijk, zoals dagblad Trouw onlangs benadrukte, ’de strijd om de schaarse ruimte’ gestreden. Het is de provincie die bepaalt ’waar industrie of landbouw kan komen, wat woongebied is en waar de natuur de ruimte moet krijgen’.