Naar overzicht

Eelerwoude adviseur bij herinrichting binnenduinrand

maandag 14 december 2020

In de binnenduinrand van Heemskerk en Castricum worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld. Adviesbureau Eelerwoude adviseert en ondersteunt PWN bij het hele proces van planvorming tot en met aanbesteding. Een integraal team dat alle facetten van Eelerwoude omvat is aan dit project verbonden.  

Rentmeester Ewoud Dahmen: “Dit is echt integraal werk, waar alle teams van Eelerwoude (ecologie, ontwerp, rentmeesterij, ruimtelijke ordening en techniek) bij betrokken zijn. We werken bij deze projecten samen aan thema’s die provinciaal en landelijk van groot belang zijn.” Eelerwoude is een landelijke opererend adviesbureau voor duurzaam natuurbeheer en inrichting van landelijk gebied.

Het project

Drinkwaterbedrijf én natuurbeheerder Puur Water & Natuur (PWN) wil verschillende gronden in de binnenduinrand bij Heemskerk en Castricum tot natuurgebied ontwikkelen. Veel van die ruimte is momenteel in gebruik door agrariërs, maar is uiterst geschikt voor natuurontwikkeling. Er komt goed water uit de duinen, waardoor zeldzame natuur kan ontstaan. “Denk bijvoorbeeld aan orchideeën en parnassia,” zegt Saskia Bloemen, projectleider bij Eelerwoude. “Je hebt hier te maken met een prachtige uitgangspositie voor het ontwikkelen van grondwatergebonden natuur.” 

Ook wil PWN graag de grondwaterreserves in de duinen goed onderhouden. Door het duinwater in deze gebieden vast te houden, kunnen de reserves hoog blijven. Tegelijkertijd vaart de natuur daar wel bij. Dan is er nog een recreatief doeleinde: door de natuurontwikkeling ontstaan mooie recreatiekansen voor omwonenden, omdat de plangebieden zich dicht bij de stadskernen bevinden.

Na de planvorming werkt Eelerwoude het ontwerp uit in een bestek, waarna de aanbesteding kan plaatsvinden. Ewoud Dahmen vertelt: “PWN gaat samen met de Provincie Noord-Holland de voor dit project benodigde gronden verwerven. Wij helpen PWN daarbij. In het kader van realisatie van het Natuur Netwerk Nederland valt hier een goede slag te maken”. 

NNN en Natura2000

Dit project sluit nauw aan bij de doelstellingen van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) die voor 2027 gerealiseerd moeten worden. Ook vallen onderdelen van dit project binnen Natura 2000-gebieden, waarbij habitattypen die tot op Europees niveau beschermd zijn, in kwaliteit hersteld worden of in areaal uitgebreid worden. 

 (bron: nieuwsbrief https://www.eelerwoude.nl/over-eelerwoude/ )