Naar overzicht

Bezwaren tegen woningbouw bij binnenduinen

vrijdag 18 december 2020

Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten hebben bezwaren tegen plannen van de gemeente Bergen voor nieuwe woningbouw in Egmond. ,,Bebouwing tast het landschap en de kleinschaligheid van de dorpskernen aan en zijn in strijd met het nieuwe provinciale landschapsbeleid. ''

Het gaat om 150 woningen in Egmond Binnen en 200 woningen in Egmond aan de Hoef. De locaties zijn nu onbebouwd en liggen in de binnenduinrand. Bebouwing tast het landschap en de kleinschaligheid van beide dorpskernen aan en zijn strijdig met het nieuwe provinciale landschapsbeleid. Ze maken namelijk onderdeel uit van het ‘Bijzonder Provinciaal Landschap Kennemerland’ waarin niet zomaar gebouwd mag worden. Wij denken dat er binnen de dorpskernen en in de regio voldoende ruimte is voor nieuwe woningen zonder het landschap aan te tasten. Dit laten we de gemeente Bergen weten in onze zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan. 

Beide woningbouwlocaties maken sinds kort uit van het nieuwe landschapsbeleid van de provincie Noord-Holland waarin het gebied is aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Bebouwing van deze gebieden is volgens ons dan ook strijdig met de kernkwaliteiten van het gebied. De provincie heeft Egmond Binnen en Egmond aan de Hoef niet voor niets het stempel Bijzonder Provinciaal Landschap meegegeven. Het gebied kenmerkt zich door een mooie open overgang van duinen naar de polder. Wij gaan er vanuit dat bebouwing alleen mogelijk is als daarmee de kwaliteit van het landschap toeneemt. Daar zien we niets van gebeuren met deze plannen. Ook de provincie wil dat de gemeente Bergen de plannen stopzet. Volgens de provincie lijkt het erop dat de plannen snel naar buiten zijn gebracht om niet getoetst te hoeven worden aan de nieuwe regels over de Bijzonder Provinciale Landschappen. We zijn blij dat de provincie landschapsbescherming serieus neemt en de naleving van de provinciale regels goed in de gaten houdt.

Effecten op de natuur

Ook vinden we dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de effecten van de bouwplannen op de omliggende natuur. We roepen de gemeente op om een zogenaamde ‘ecologische voortoets’ uit te voeren om te kijken of er niet teveel toename van stikstof komt door de bouwplannen. De bouwlocaties liggen zeer dichtbij het kwetsbare en Europees beschermde natuurgebied Noord-Hollands Duinreservaat. Er slaat nu al teveel stikstof neer in dit gebied. Een kleine verhoging van de stikstofdepositie zal dan ook negatieve ecologische gevolgen veroorzaken.

Bebouwing strijdig met beleid gemeente

De voorgestelde bebouwing komt niet overeen met diverse beleidsplannen van de gemeente Bergen. In de Structuurvisie voor Egmond aan de Hoef is bijvoorbeeld alleen een kleine bouwlocatie aan de oostkant van het dorp opgenomen. Wij hopen dan ook dat de gemeente haar eigen beleidsplannen voorop stelt, en het bestemmingsplan intrekt.

(Bron: Landschap Noord-Holland)