Water en nog eens water

De lagere, nattere (veen)gebieden worden vanouds gebruikt voor de melkveehouderij en de hogere (zand)gronden voor de tuinbouw. De belangrijkste producten waren bollen en aardbeien. Veel voormalige tuinbouwgronden zijn inmiddels in gebruik genomen voor de uitbreiding van steden en dorpen.

Een restant van de voormalige rijke bollencultuur bevindt zich in Limmen, in Hortus Bolborum, waar jaarlijks 4.000 bolbloemen door het publiek bewonderd kunnen worden. Bij Heemskerk is nog een renderend kassengebied aanwezig. Kleinschalige bollenteelt vindt onder andere nog plaats in de Zanderij te Castricum.

In de melkveehouderij tekent zich een sterke schaalvergroting af. Het aantal boerenbedrijven neemt af: nog tien procent van de bedrijven die in het midden van de vorige eeuw aanwezig was, is nu nog agrarisch actief. Voormalige boerderijen zijn nu vaak in gebruik als burgerwoning.