Werkgroep R.O.

metropoolregio2040-nederlands-plat-750

De Stichting Oer-IJ wil ook een proactieve rol spelen in de discussie over belangrijk vraagstukken waar het gaat om de ruimtelijke ordening in het landelijk gebied. De Werkgroep Ruimtelijke Ordening volgt alle ontwikkelingen op dit terrein en adviseert het bestuur over te nemen stappen.

De Stichting Oer-IJ is van mening dat de kwaliteit en kwetsbaarheid van het Oer-IJ gebied te weinig wordt betrokken bij de ruimtelijke ordening. Zowel provinciaal, als lokaal. In ons Plan van Aanpak worden concrete suggesties gedaan om daar structureel verandering in te brengen.

De Stichting wil zich nadrukkelijk niet profileren als een actiegroep, maar handvatten aanreiken om beschikbare kennis en feiten een grotere rol te laten spelen bij beleidsformulering  en plannenmakerij. De Werkgroep Ruimtelijk Ordening zal daar een aanzet toe geven en structuur in aanbrengen.

Er zijn genoeg actuele aanknopingspunten om zinvol inhoud te geven aan dit voornemen. De provincie Noord-Holland werkt aan een nieuwe Structuurvisie, Metropoolregio Amsterdam zoekt naar mogelijkheden om buiten de stad iets te kunnen doen om het centrum te ontlasten, de gemeenten krijgen een grote rol bij de invulling en uitvoering van ruimtelijke ordening.

Actueel zijn verschillende infrastructurele projecten, zoals de aansluiting van de snelwegen A8-A9, het opstelterrein voor Sprinters van ProRail bij Uitgeest, de discussie over recreatieve bestemmingen van het binnenduinrandgebied (Landal), de afslag van de A9 bij Heiloo.

Status: De werkgroep zit in de opstartfase. Voorzitter is Greet Blokker. Er is nog ruimte voor mensen die zich aangesproken voelen door het thema en graag willen meepraten.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.