Werkgroep Kanoroutes

kano op de Hunze Foto Het Drentse Landschap

Het Oer-IJ landschap laat zich bij uitstek verkennen vanuit de kano. Er zijn al diverse routes, de huur van kano’s is al mogelijk en recent werd door een aantal betrokken partijen een projectplan gepubliceerd met plannen voor verdere optimalisering van deze milieuvriendelijke watersport hier.

De Stichting Oer-IJ levert graag een bijdrage aan de discussie over de meest optimale voorzieningen voor het bezoek aan het gebied per kano. Een eigen werkgroep kan daar vanuit onze eigen doelstelling inhoud aan geven. De aandacht gaat dan vooral uit naar de pure beleving van het landschap en het zoeken naar mogelijkheden om daar de ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie zo veel mogelijk bij te betrekken.

De voorzitter van onze Werkgroep Kanoroutes Jaap van Harlingen was en is betrokken bij veel activiteiten in het Oer-IJ gebied. Als vrijwilligers van Landschap Noord-Holland op het Fort Krommeniedijk uit de Stelling van Amsterdam nam hij het initiatief om de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder en de Krommenieër Woudpolder, met meer kanoroutes voor recreanten beter te ontsluiten. Verschillende organisaties op het gebied van toeristisch beleid hebben inmiddels een uitvoerig projectplan gemaakt om dit idee ook uit te kunnen voeren.

Door de hoge natuurwaarden en de nog zichtbare landschapselementen die verwijzen naar het gebruik door menselijke activiteiten is hier veel te vertellen over de geschiedenis. Maar de bereikbaarheid over water is nog lang niet overal zoals gewenst. Om die knelpunten in kaart te brengen en mee te denken bij het zoeken naar oplossingen kan de Werkgroep Kanoroutes een nuttige rol vervullen.

Actuele ruimtelijke ontwikkelingen geven voldoende aanleiding om ook vanuit de Stichting Oer-IJ met dit onderwerp proactief aan de slag te gaan. De plannen voor de aanleg van een rangeerterrein voor Sprinters bij Uitgeest, het doortrekken van de A8 naar de A9 en de woningbouw in het buitengebied van Assendelft kunnen nieuwe belemmeringen opwerpen, maar ook kansen bieden.

Bij ingrepen in het landschap zijn compensatiemaatregelen als tegemoetkoming voor verlies aan natuur aan de orde. Dan is het belangrijk daar vanuit onze betrokkenheid adequaat op in te spelen. De Werkgroep Kanoroutes kan daar werk van maken. Door knelpunten te inventariseren, alternatieven te formuleren en het bestuur te adviseren daarmee de planvorming positief te beïnvloeden en er de inspraak in te gaan.

Status werkgroep: in oprichting.
Voorzitter: Jaap van Harlingen. 

Wie mee wil doen zoekt contact met hem Telefoonnummer 075-6403850′. Mail jvanharlingen@planet.nl

 

Klik op Projectplan kano om dat te kunnen lezen.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.