Lezingen 2018-2019

Lezingen 2018-2019

De organisatoren van de lezingen Huis van Hilde-manager Anouk Veldman, geflankeerd door Jan Hormann en Hans van Weenen van de Stichting Oer-IJ

Stichting Oer-IJ en Archeologiecentrum gaan vierde seizoen in

Nieuwe serie historische lezingen in Huis van Hilde

Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ gaan door met het gezamenlijk organiseren van een serie lezingen. Het vierde seizoen krijgt als titel mee ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’. De toevoeging 2.0 heeft betrekking op het aangepaste karakter van de succesvolle en drukbezochte avonden. Het museum zal het programma meer afstemmen en laten aansluiten op twee nieuwe tijdelijke tentoonstellingen. De Stichting Oer-IJ verlegt de aandacht vooral naar onderwerpen over de toekomst van het kwetsbare nu nog open landschap in de driehoek Alkmaar, Zaanstad, Haarlem.

Voor Anouk Veldman, locatiemanager van Huis van Hilde, passen de lezingen goed bij het museum dat veel meer wil zijn dan een vaste expositie met voorwerpen uit de provinciale geschiedenis. Ze wil vooral verhalen vertellen en een breed publiek op een aansprekende manier betrekken bij de relatie die archeologische vondsten hebben met het landschap en de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland.

Jan Hormann en Hans van Weenen van de Stichting Oer-IJ kiezen dit seizoen voor een andere invalshoek. Bij het uitnodigen van sprekers wordt vooral gekeken naar wat zij kunnen vertellen over de kansen die het huidige Oer-IJ gebied biedt voor een duurzame toekomst van de regio. Er liggen complexe vraagstukken die om een oplossing vragen; zoals de klimaatverandering, urgente woningbouwbehoefte, toenemende recreatiedruk, mobiliteitsproblemen en teruglopende biodiversiteit. De stichting ziet concrete mogelijkheden om daar met het cultuurhistorisch landschap als verbindende inspiratiebron regionaal aan bij te dragen.

In totaal staan acht lezingen gepland. De eerste is al op 4 oktober. Op die dag opent Huis van Hilde een tijdelijke tentoonstelling over de strijd die de Franse machtshebbers en de Bataven in 1799 in de duinen voerden tegen een invasie van legers uit Rusland en Engeland. Hier beter bekend als de Slag bij Castricum, ook wel ‘de vergeten oorlog’ genoemd. Archeoloog Sjeng Dautzenberg komt aan de hand van recente vondsten met nieuwe informatie. Bezoekers aan de lezing krijgen vooraf de gelegenheid de expositie te bezoeken. De tweede tijdelijke expositie (volgend voorjaar) heeft betrekking op de spectaculaire vondsten van bewoningssporen uit de bronstijd die gedaan zijn bij de aanleg van de Westfrisiaweg (N23). Er verschijnt dan ook een boek.

De onderwerpen die bij de vier lezingen van de Stichting Oer-IJ aan bod komen, gaan heel concreet in op de kansen en bedreigingen voor het unieke Oer-IJ gebied. Landschapsarchitect Rik de Visser van Bureau Vista heeft een verrassend toekomstscenario voor de groene long in Kennemerland uitgewerkt. Hij komt die toelichten. Namens de natuurorganisaties die betrokken zijn bij het project ‘Amsterdam Wetlands’ staat later een presentatie op het programma over de spectaculaire plannen voor herinrichting van het bedreigde veenweidegebied tussen Amsterdam en Alkmaar. De combinatie natuurbehoud en ontsluiting voor recreatie biedt in Laag Holland ongedachte mogelijkheden voor zowel duurzaam beheer van bedreigde natuur als opvang van de groeiende toeristenstroom.

Het veranderende klimaat met overvloedige regen en extreme droogteperiodes is het actuele onderwerp voor een andere lezing. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontwikkelt toekomstscenario’s waarbij het landschap een belangrijke rol gaat spelen. Dan is er nog een lezing waar een inzicht wordt gegeven in de stand van zaken voor wat betreft de biodiversiteit in het gebied. Wat zijn de kenmerken, de veranderingen en welke invloed hebben beheermaatregelen.

Klik hier voor een overzicht en voor het bestellen van kaarten. De kosten voor een avond bedragen 10 euro. Vrienden van het Oer-IJ krijgen 10 procent korting. Wie kaarten voor vier of meer lezingen bestelt, betaalt 2 euro minder per lezing. De lezingen beginnen om 20 uur en duren tot 22 uur. De zaal gaat open om half acht. Alle informatie over het programma is te vinden op deze website of bel anders voor vragen met Huis van Hilde: 023-5143247.

Lezing 1 – 04 oktober 2018 – Slag bij Castricum

Samenvatting lezing

Sjeng Dautzenberg

 

Spreker: Sjeng Dautzenberg

Onderwerp: Slag bij Castricum.

Titel: Een invasie op het strand van Noord-Holland, het begin van een vergeten oorlog.

In 1799 woedde er oorlog in Europa. In deze 2e Coalitieoorlog stond de revolutionaire Franse Republiek tegenover Groot-Brittanië, Rusland en Oostenrijk. De Bataafse Republiek, Nederland, had de zijde van de Fransen gekozen. Onder leiding van de Britten werd er een invasie beraamd op de Nederlandse kust met als doel de Franse Republikeinen uit het land te verdrijven en de macht van Stadhouder Willem V te herstellen.

Op 26 augustus 1799 verscheen de Engelse vloot voor de kust bij Callantsoog. Luitenant-generaal Daendels was belast met de verdediging van de kust en had zijn 10.000 man sterke divisie verzameld in de kuststrook tussen Petten en Den Helder. In de vroege ochtend van 27 augustus volgden er urenlange bombardementen vanaf de Engelse schepen op de smalle duinstrook bij Groote Keeten. De bataljons in de duinen die het strand moesten verdedigen waren gedwongen zich terug te trekken waarna 2.500 Britse veteranen veilig op het strand konden landen. Hevige gevechten braken uit waarbij de Bataafse troepen het onderspit dolven en zich naar het zuiden terugtrokken. De Engelsen wisten snel 12.000 man aan land te brengen en namen diezelfde dag Den Helder in, dat onverdedigbaar was voor een aanval vanaf land. Met dit bruggenhoofd kon bevoorrading en versterking aan land komen waaronder 7.300 Russische soldaten.

Van deze invasie zijn weinig sporen overgebleven maar soms stuift de wind in de duinen nog skeletten bloot van de soldaten. In 2011 werd een Engelsman aangetroffen met aan zijn zijde delen van Britse musketgeweren. Hij behoorde tot de Coldstream Guards, een elitekorps dat werd ingezet bij de landing.  In 2014 volgde een soldaat van de 3e Halve Brigade van de Bataafse Armée, met een musketkogel in zijn maagstreek. In 2015 vond men een graf met 3 soldaten en een afgeschoten arm van Bataafse soldaten. De lichamen van de jongemannen waren zwaar toegetakeld. Met een doormidden geschoten romp, afgeschoten armen en verbrijzelde bovenbenen, waren deze doden de stille getuigen van het geweld bij deze invasie.

In de hierop volgende weken vonden meerdere veldslagen plaats. Bij de slag om de Zijpe wisten de Engelsen een tegenaanval van Bataven en Fransen af te slaan vanachter de Westfriese Zeedijk. Bij de slagen bij Bergen en bij Castricum waren ook Russische soldaten betrokken waarvan de twee skeletten en de vondsten afkomstig zijn die in de expositie worden getoond. Na de slag bij Castricum op 6 oktober volgde de capitulatie van de geallieerden als gevolg van de zware verliezen, ziekte en ontberingen. Na de 41 dagen die deze korte en hevige oorlog duurde, lag Noord-Holland bezaaid met dode en zieke soldaten. 20.000 Britten waren overleden, vermist of gewond. 5000 Nederlandse militairen verloren het leven, er waren sinds mensenheugenis waren er niet zo veel gesneuvelden op Nederlandse bodem. En toch hebben de meeste Nederlanders er heden ten dage geen weet van dat deze oorlog ooit heeft plaatsgevonden.

Inschrijven voor één of meerdere lezingen kan op de inschrijfpagina.

Over de spreker:

Sjeng Dautzenberg is 53 jaar oud en is sinds 1998 archeoloog bij het onderzoeksbureau Hollandia archeologen in Zaandijk. Hij heeft ervaring op het gebied van de archeologie in de provincie Noord-Holland van alle historische en prehistorische  perioden. Hij is in het verleden vaak betrokken geweest bij het onderzoek naar toevallige vondsten in het duingebied waarbij het regelmatig ging om stoffelijke resten van soldaten die hier gesneuveld waren in de oorlog van 1799.

Slag bij Castricum 2: over pannen, potten en Patriotten

Spreker: Wytze Stellingwerf 

Titel: Keramiek en glaswerk in de tijd van Revoluties, 1780-1815

Zo nu en dan worden tijdens archeologisch onderzoek scherven van voorwerpen gevonden die versierd zijn met het portret van prins Willem V of met een afbeelding van de Hollandse Maagd omgeven met de leus `Voor Vryheid en Vaderland’. Ook in diverse musea worden van dit soort spullen bewaard. Het zijn stille getuigen van een ernstig politiek conflict tussen Oranjegezinden en Patriotten dat woedde aan het eind van de achttiende eeuw. Met deze voorwerpen wordt duidelijk dat de politieke strijd zich niet enkel op straat afspeelde, maar ook bij de mensen thuis aan tafel. Wat kan keramiek en glaswerk uit de periode rond 1800 ons vertellen over leden van de Patriottenbeweging en aanhangers van het Huis Oranje? In de vorige lezing kwam de oorlog van 1799 aan bod. Archeoloog Wytze Stellingwerf zal ingaan op het dagelijks leven van die tijd.

Inschrijven voor één of meerdere lezingen kan op de inschrijfpagina.

 

Wytze Stellingwerf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over de spreker:

Wytze Stellingwerf MA is werkzaam als archeoloog en materiaalspecialist bij Archeologie West-Friesland. Zijn masterscriptie “The Patriot behind the pot. A historical and archaeological study of ceramics, glassware and politics in the Dutch household of the Revolutionary Era: 1780-1815” is genomineerd voor drie prijzen en zal binnenkort als boek gepubliceerd worden.

Lezing 3 – 15 november 2018 – Toekomstvisie op Oer-IJ gebied

 

Spreker:

Rik de Visser

Titel:

Inspiratiebeeld Oer-IJ gebied; kansen voor een betekenisvolle, duurzame en klimaatbestendige inrichting van een fascinerend landschap!

Samenvatting lezing:

In het ‘Inspiratiebeeld Oer-IJ’ proberen we de boeiende ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ gebied in beeld te brengen en laten we zien dat van alle ontwikkelingsfasen van het Oer-IJ nog herkenbare elementen in het landschap aanwezig zijn. De vraag die we daarbij stellen is: hoe kunnen we met de ruimtelijke ordening en de inrichting van het landschap rekening houden met de kwaliteiten het Oer-IJ gebied? En welke relaties liggen er met de omringende landschappen?

Ruim voor de jaartelling begon was het Oer-IJ een uitgestrekt estuarium met kwelders, kreken en strandwallen. De meest noordwestelijke vertakking van de Rijn (het Oer-IJ) mondde bij Castricum uit in zee. Twee keer per dag, met hoog water drong de zee dit landschap binnen en stroomde het bij laag water weer leeg. Door de stijging van de zeespiegel verzandde de monding van het Oer-IJ en ging het gebied in oostelijke richting afwateren.

In de middeleeuwen verbreedde de IJ-geul zich in het veenlandschap en ontstonden er grote waterpartijen. Het veen werd bedijkt en beschermd. In de negentiende eeuw werden het IJ en het Wijkermeer ingepolderd. Met de aanleg van het Noordzeekanaal werd de verbinding met zee hersteld. In het huidige landschap kunnen we nog steeds zien hoe de huidige Nederlandse kust is ontstaan. In dit verhaal gaat het over hoe de voormalige zeer open getijdenvlakte van het Oer-IJ is veranderd, eerst door natuurlijke omstandigheden en later door menselijk ingrijpen.

Hoe kan de toekomst van het Oer-IJ gebied eruit zien? De druk op het gebied is immers groot. De regio Amsterdam kent een enorme verstedelijkingsopgave en ook het landelijk gebied is aan grote veranderingen onderhevig (ontwikkeling woningbouw, bedrijventerreinen, wegen en spoor, energietransitie, landbouw, toerisme, natuur, waterbeheer en niet in de laatste plaats klimaatverandering). Hoe kunnen we deze ontwikkelingen in goede banen kunnen leiden? Is het mogelijk om de eigenschappen en identiteit van Oer-IJ gebied optimaal te behouden en te ontwikkelen, zonder het gebied op slot te zetten? Wij denken van wel. Ons doel is om gemeenten, provincie, betrokkenen en belanghebbenden in het gebied te inspireren en het Oer-IJ stevig op de ruimtelijke agenda te zetten.

Inschrijven voor één of meerdere lezingen kan op de inschrijfpagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rik de Visser is in 1985 afgestudeerd  als landschapsarchitect aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Tussen 1985 en 1993 heeft hij als landschapsarchitect in diverse functies gewerkt voor het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In 1994 heeft hij Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw (Amsterdam) opgericht. Vista is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de Marker Wadden (Markermeer bij Lelystad), versterking Houtribdijk in combinatie met natuurontwikkeling op het Enkhuizerzand, PARK21 (Haarlemmermeer) en Sanering Volgermeerpolder (Amsterdam). Vista staat bekend als pionier op het gebied van natuur-inclusieve en klimaat-adaptieve landschapsarchitectuur. Studies van Vista zijn ‘Dilemma’s van het Hollandveen’ voor het toenmalige Ministerie van LNV, ‘Veerkracht waar mogelijk, ontwerpen aan een Klimaatbestendig Nederland’ in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en ‘Klimaatpark Groene Hart voor het Innovatienetwerk’ van het Ministerie van LNV).

Lezing 4 – 10 januari 2019 – Hoe het Oer-IJ gebied de klimaatverandering overleeft

 

Spreker:
Jan Wijn

Titel lezing:

Klimaatverandering in Noord-Kennemerland, van bedreigingen tot kansen

Samenvatting lezing:

Het klimaat veranderd continue, daar zijn we aan gewend. Sinds begin 21e eeuw hebben we te maken met extreme situaties, waarbij de gevolgen voor mens en dier ingrijpend zijn. Wind, regen, hitte en droogte maken dat onze leefomgeving steeds meer onder druk komt te staan, zeker wanneer we geen actie ondernemen. In deze lezing worden de verschillende gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht. Belangrijker is misschien nog wel de vraag: “Wat kunnen we er zelf aan doen en hoe kunnen we er voor zorgen dat volgende generaties nog lang, veilig en zonder grote schade in het gebied kunnen blijven wonen en werken?”

Inschrijven voor deze of andere Oer-IJ lezingen kan op de inschrijfpagina.

 

Meer over de spreker:

Werkzaam vanaf 1981 bij het hoogheemraadschap. Altijd gericht op de samenwerking met gemeenten en de laatste jaren steeds meer op landbouw, natuur, bedrijfsleven, onderwijs en natuurlijk de bewoners. Naast projectleider van Waterplannen en drie Waterbeheersplannen, ook gedetacheerd geweest bij gemeenten als programmamanager Wateropgave. Vooral in de rol van aanjager en verbinder van partijen om samen te werken aan de toekomstige vraagstukken van het hoogheemraadschap en de omgeving. De laatste jaren actief als Klimaatambassadeur voor Noorderkwartier en vanuit die rol bezig met vergroten van bewustzijn en het bij elkaar brengen van alle stakeholders.

Lezing 5 – 7 februari 2019 – Amsterdam Wetlands

Impressie van Amsterdam Wetlands

Spreker: Ernst Briët, directeur Landschap Noord-Holland

Onderwerp: Maatregelen nodig voor behoud buitengebied

Titel: Amsterdam Wetlands – Samen aan de slag met ons landschap

Samenvatting lezing: 

Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van het gebied tussen Alkmaar – Hoorn – Amsterdam – Beverwijk. Dit concept noemen zij “Amsterdam Wetlands”. De zoektocht startte vanuit een grote zorg voor dit gebied. Er is sprake van een groot aantal problemen w.o.:

  • Inklinken van het veen met grote uitstoot van broeikasgassen als gevolg
  • Teruggang van natuurwaarden zoals de weidevogels
  • Verschraling van ons landschap

Met het concept Amsterdam Wetlands is een nieuw wenkend perspectief ontstaan. Het wordt een top-gebied voor natuur en recreatie in het hart van de Metropoolregio Amsterdam en de harten van zijn inwoners. Er wordt een verbinding gerealiseerd tussen stad en het groene buitengebied. Thema’s die o.a. aan bod komen zijn: recreatie, natuur, beleving, cultuurhistorie en voedselproductie. De initiatiefnemers van Amsterdam Wetlands starten in 2019 met een aantal pilots om samen met boeren, inwoners en ondernemers het perspectief om te zetten in actie.

Het Oer-IJ is één van de landschappelijke beelden die Amsterdam Wetlands zeggingskracht geven. Dit leidt bijvoorbeeld tot concrete samenwerking tussen Stichting Oer-IJ en Landschap Noord-Holland waar het om discussies gaat als de mogelijke aanleg van de A8-A9 dwars door een uniek open landschap. Dit is extra actueel met de provinciale verkiezingen op komst eind maart.

Aanmelden voor één of meerdere lezingen kan op de inschrijfpagina.

Ernest Briët. Directeur Stichting Landschap Noord-Holland.
FOTO: © DUTCHPHOTO / HANS VAN WEEL

Meer over de spreker

Ernest Briët studeert in 1995 af als landschapsarchitect in Wageningen. Na een traineeship bij het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werkt hij daar een aantal jaar als beleidsmedewerker bij de Rijksplanologische Dienst aan het onderwerp verstedelijking. Na projectmatige opdrachten bij een aantal andere ministeries werkt Briët als directeur bij diverse maatschappelijke organisaties in Noord-Holland. Na IVN en de Milieufederatie treedt hij zes jaar geleden aan als directeur van de Stichting Landschap Noord-Holland. Integrale gebiedsontwikkeling is één van zijn interessevelden.

Lezing 6 – 7 maart 2019 – ‘Natuurherstel in het Oer-IJ’

 

Spreker:  Nico Jonker

Onderwerp: ‘Natuurherstel in het Oer-IJ’

Resultaten van dertig jaar natuurontwikkeling en wat we daar van kunnen leren.

Nico Jonker, medewerker van de provincie Noord-Holland, komt donderdag 07 maart in Huis van Hilde te Castricum een lezing geven over de hoopgevende praktijkresultaten van natuurontwikkeling in het Oer-IJ gebied.

Nico Jonker vertelt deze avond over zijn ervaringen met zo’n tien herstelprojecten. ,,De afgelopen decennia is in het Oer-IJ gebied veel natuur verloren gegaan: door woningbouw, industrie, wegenaanleg en veranderingen in de landbouw. Maar er zijn ook lichtpuntjes. In de duinen, binnenduinrand, de polders bij Castricum, Heemskerk en Uitgeest en langs het Noordzeekanaal liggen allerlei natuurherstelprojecten. Vaak met verrassend positieve resultaten. Als we al die ervaringen op een rij zetten kunnen we veel leren en zien hoe we beter kunnen inspelen op de veranderingen die het klimaat nog in petto heeft.’’

Nico Jonker heeft een positief verhaal en is vooral optimistisch over de mogelijkheden die er zijn om de verschraalde biodiversiteit weer in oude luister te herstellen. Hij zet zich daar beroepsmatig voor in als ‘medewerker natuur’ bij de provincie Noord-Holland, met name door het verbinden en tegengaan van verdere versnippering van natuurgebieden. In zijn vrije tijd houdt hij zich ook bezig met verschillende onderzoeken naar zoogdieren, vogels, vissen en planten.

Lezing: Nico Jonker

Titel: Natuurherstel in het Oer-IJ: resultaten van dertig jaar natuurontwikkeling en wat we daar van kunnen leren.  

Donderdag 07 maart 2019, 20-22 uur, Huis van Hilde Westerplein 6, 1901 NA Castricum.

Kaarten 10 euro, inclusief koffie (vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting)

Reserveren via oerij.eu. Een kaartje kopen op de avond van de lezing aan de kassa bij Huis van Hilde kan ook. Voor meer info bel 06 1445 1564.

Klik hier om te reserveren.

Nico Jonker is in het dagelijks leven ecoloog bij de Provincie Noord-Holland en daarbuiten bezig met verschillende onderzoeken naar zoogdieren, vogels, vissen en planten.

Lezing 7 – 4 april 2019 – Opgravingen Westfriaweg N23 (deel 1)

 

Lezing van Rob van Eerden in Archeologiecentrum Huis van Hilde

Titel: De bronstijd van West-Friesland in Europees perspectief

Rob van Eerden, beleidsadviseur Archeologie van de provincie Noord-Holland, is donderdag 04 april in Huis van Hilde te Castricum om een lezing geven over de opgravingen bij de Westfrisiaweg / N23.

Rob van Eerden, als vertegenwoordiger van de provincie (opdrachtgever van de opgravingen bij de N23) vertelt deze avond over het archeologische onderzoek bij de Westfrisiaweg / N23, en dan vooral bezien in internationaal perspectief. De grootschalige opgravingen en de resultaten ervan staan namelijk niet op zich, maar moeten gezien worden in de grote bewegingen van mensen, statusgoederen en ideeën in de bronstijd. Nieuwe wetenschappelijke technieken, zoals DNA-onderzoek en analyse van talen, maken duidelijk dat vondsten en structuren in de West-Friese bodem niet als lokale aangelegenheden moeten worden bekeken, maar vermoedelijk essentiële ontwikkelingen in geheel Noordwest-Europa illustreren.

De vondsten van de opgraving in de tentoonstelling ´Liefs van Julia´

Huis van Hilde in Castricum presenteert als Archeologiecentrum van Noord-Holland  met de tentoonstelling  ´Liefs van Julia´ ook de resultaten van de grootste opgraving in Noord-Holland ooit in voorbereiding op de werkzaamheden aan de N23 (2013-2017). De nieuwe tentoonstelling is vanaf 19 april open voor publiek! Topvondsten, waaronder de beroemde Bronsschat van Medemblik, zijn er te zien en je ontmoet Julia, wiens gezicht met forensische technieken is gereconstrueerd. Met de spectaculaire virtual reality-tour neem je letterlijk een kijkje in de Bronstijd!

  • Lezing: Rob van Eerden
  • Titel: De bronstijd van West-Friesland in Europees perspectief
  • Donderdag 04 april 2019, 20-22 uur. Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA, Castricum.
  • Kaarten 10 euro, inclusief koffie (vrienden van het Oer-IJ 10 procent korting)
  • Reserveren via de website oerij.eu. een kaartje kopen op de avond van de lezing aan de kassa bij Huis van Hilde kan ook. Voor meer info bel 06 1445 1564.
  • Inschrijven voor één of meerdere lezingen kan op de inschrijfpagina.

 

Rob van Eerden

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing 8 – 2 mei 2019 – Opgravingen Westfriaweg N23 (deel 2)

 

Carla Soonius (in gele jas) geeft uitleg bij een opgraving.

Spreker: Carla Soonius

Onderwerp: Opgravingen Westfrisiaweg N23 (deel 2)

Titel: 42 kilometer onderzoek naar 4500 jaar bewoning

Carla Soonius, regio-archeoloog in West-Friesland en deels werkzaam bij projectbureau Westfrisiaweg van de provincie Noord-Holland, is donderdag 2 mei in Huis van Hilde in Castricum om een lezing te geven over de opgravingen bij de Westfrisiaweg / N23.

Carla Soonius vertelt deze avond over het archeologische onderzoek bij de Westfrisiaweg / N23. De aanleg van de weg bood de mogelijkheid om uitgebreid archeologisch onderzoek te doen van west naar oost door de hele regio West-Friesland. Vanaf 2013 werd dit onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland door Archol bv en ADC ArcheoProjecten uitgevoerd.

Carla Soonius schetst aan de hand van de gedane opgravingen een beeld van de bewoning vanaf ca. 2500 voor Christus tot in de 20ste eeuw. Duidelijk is dat de mens steeds een grote invloed heeft gehad op deze regio en zijn stempel heeft achtergelaten. Het onderzoek bleek ook een uitgelezen kans te zijn voor samenwerking tussen de wetenschap en bedrijven die waren betrokken bij de aanleg van de weg. De bestaande onderzoeksgroep ‘Farmers of the Coast’ van de Universiteit Leiden is uitgebreid betrokken bij de opgravingen. Het projectbureau van de provincie heeft deze ‘kruisbestuiving’ van wetenschap en bedrijfsleven aangestuurd.

De vondsten van de opgraving in de tentoonstelling ´Liefs van Julia´

´Liefs van Julia´ presenteert de resultaten van deze grootste opgraving in Noord-Holland ooit in voorbereiding op de werkzaamheden aan de N23 (in 2013-2017). De nieuwe tentoonstelling is op 19 april geopend voor publiek! Topvondsten, waaronder de beroemde Bronsschat van Medemblik, zijn er te zien en je ontmoet Julia, wiens gezicht met forensische technieken is gereconstrueerd. Met de spectaculaire virtual reality-tour neem je letterlijk een kijkje in de Bronstijd!

Voor kaarten klik op inschrijfpagina.

 

Spreker Carla Soonius is regio-archeoloog in West-Friesland (in dienst bij de gemeente Hoorn) en is deels werkzaam bij het projectbureau Westfrisiaweg van de provincie Noord-Holland.