Weilanden rond Fort K’IJK onder water

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart worden de weilanden rondom Fort K’IJK onder water gezet. Net zoals dit voor de Stelling van Amsterdam was bedoeld. Alleen was toen het water een verdedigingsmiddel. De inundatie trekt honderden vogels aan die op krachten komen voordat ze doorvliegen naar hun broedgebied. Ontdek de minimaal 50 vogelsoorten zoals de kuifeend, grutto, slechtvalk, wintertaling of wulp. Telescopen zijn aanwezig. Breng ook een bezoek aan het gloednieuwe belevingscentrum in het fort over de natuur en geschiedenis van de Stelling. Meer info op de website van de Stelling van Amsterdam.

Lezing over archeologische vondsten in Heiloo


Op 20 februari viert de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna in Heiloo het 20 jarig bestaan met een lezing over archeologische opgravingen die gemeente. De spreker is Tim de Ridder, één van de oprichters van de Stichting en betrokken bij veel opgravingen in de periode 1987 – 1996. Eerst nog als archeoloog in opleiding, later als professioneel archeoloog. Tim is nu werkzaam als stadsarcheoloog in Vlaardingen.

Lees verder

Erfgoedorganisaties vinden elkaar

Zes organisaties die zich in Castricum en omgeving bezighouden met cultureel erfgoed hebben dinsdag 30 januari in ’t Oude Schoolhuys te Limmen een overeenkomst getekend om daar waar nuttig en nodig beter samen te werken. Het gaat daarbij om de Stichting Oer-IJ, de historische Vereniging Oud Akersloot, de Vereniging Oud Uitgeest, de Stichting Museumgemaal 1879, de Stichting Oud Limmen en de Stichting Werkgroep Oud Castricum. Lees verder

Lezing over bodemvondsten bij aanleg Noord/Zuidlijn

Tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn voor de Amsterdamse metro is bij archeologisch onderzoek in de diepe bouwputten veel nieuwe informatie vrijgekomen over de vroegste geschiedenis van de hoofdstad. Prof. dr. Jerzy Gawronski komt daar op donderdagavond 15 februari een lezing over geven in Huis van Hilde te Castricum.

Jerzy Gawronski, hoofd van de afdeling Archeologie van de gemeente en hoogleraar maritieme en urbane archeologie aan de Universiteit in Amsterdam, is bij het recente onderzoek veel meer te weten gekomen over de vorming van de rivier de Amstel en de wisselwerking met het Oer-IJ, de noordelijke zijtak van de Rijn die tot aan het begin van de jaartelling bij Castricum in zee uitmondde.

Kaarten kunnen nu al worden gereserveerd. Klik hier of bel 023-5143247. De kosten voor een avond bedragen 10 euro, inclusief koffie. Meer informatie over het programma en de sprekers op de websites huisvanhilde.nl of oerij.eu. ‘Vrienden van het Oer-IJ’ krijgen korting.

Tweede Oer-IJ cursus voor IJmond

Wim Bosman in actie bij een buitenexcursie in het kader van de basisopleiding Oer-IJ gids in de IJmond.

BEVERWIJK/DRIEHUS

De belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis in Kennemerland is zo groot dat op 21 februari een tweede Basiscursus Oer-IJ gids voor het IJmond-gebied van start gaat. De eerste editie, die inmiddels is afgerond, was overtekend. Deelnemers krijgen zeven avonden les op twee locaties; in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland in Beverwijk en in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis. Ook zijn er twee buitenexcursies op een zaterdag. Lees verder

Oer-IJ als inspiratiebron in leidraad provincie


Via de vernieuwde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie biedt de provincie Noord-Holland gemeenten, inwoners en ontwikkelaars daarvoor handvatten om het landschap in de provincie, nog aantrekkelijker te maken. In de leidraad zijn de kernkwaliteiten van de verschillende gebieden en provinciale structuren omschreven en in beeld gebracht. Het gaat dan onder meer om de openheid en ruimtebeleving in het landschap, de ruimtelijke dragers en de landschappelijke karakteristiek. In de Leidraad staan per gebied ontwikkelprincipes die richting geven bij het inpassen van de ruimtelijke ontwikkelingen. Er is ook serieuze aandacht voor de kwaliteiten van het Oer-IJ gebied.

Voor de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een speciale website ontwikkeld. Klik hier om direct naar het onderdeel Oer-IJ te gaan. Lees verder

Middeleeuwse verdediging in kaart gebracht

In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting lanceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kaart met informatie over alle Nederlandse kastelen, zoals Assumburg (foto) en Marquette in Heemskerk. Klik hier voor de kaart.

De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen en vormt een nieuwe laag op de reeds gepubliceerde, digitale themakaart over militaire verdedigingswerken. Behalve middeleeuwse verdedigingsmaatregelen, zoals kastelen, stadsmuren, landweren en vliedbergen, toont deze kaart ook militaire landschappen uit latere perioden. Denk aan de Staats-Spaanse linies, de Oude- en Nieuwe Hollandse Waterlinie en 20ste-eeuwse linies, zoals de Grebbelinie en de Atlantikwall.

Lees verder

Lezing over de donkere middeleeuwen

De Vroege Middeleeuwen stonden lang bekend als een donkere tijd, waarvan we weinig wisten. Dankzij archeologisch onderzoek is nu duidelijk geworden dat het Hollands duingebied toen al druk werd bewoond. Henk van der Velde komt daarover op 18 januari in Huis van Hilde een lezing houden. Hij vertelt dan ondermeer over recent gevonden voorwerpen, die ook op de tijdelijke tentoonstelling ‘Van Viking tot graaf van Holland’ van het archeologiecentrum in Castricum zijn te zien. Lees verder

Ruilverkaveling grond afslag A9 afgerond

De gemeente Heiloo heeft met grondeigenaren en pachters overeenstemming bereikt over het beschikbaar komen van extra grond om de aansluiting van de A9 daar te kunnen realiseren. Om dat te vieren was een grote taart gemaakt  met daarop een plattgerond van het gebied gemaakt (foto). Met natuurorganisaties wordt nu overleg gevoerd over de compensatie voor de circa 26,5 hectare vogelweidegebied dat door de aanleg van de extra wegen verloren gaat. Inmiddels hebben verschillende aannemers zich gemeld voor de aanbesteding. Een en ander blijkt uit de nieuwsbrief over het project die de provincie Noord-Holland heeft verspreid. Klik hier om die te kunnen lezen.

Uitgever voor boek over het Oer-IJ

Stichting Uitgeverij Noord-Holland in Wormerveer gaat de Atlas van het Oer-IJ gebied uitgeven. Het boek moet eind 2018 verschijnen. Onze vrijwilliger Bert Buizer trekt dit project samen met een kleine werkgroep. Zoals bij de meeste boeken over een regionaal onderwerp moeten er nog fondsen en sponsors worden gevonden om de uitgave financieel haalbaar te maken. De uitgever heeft voor dat doel een fraaie verkoopbrochure laten maken. Er is inmiddels een opzet voor de aanpak en een inventarisatie van onderwerpen gemaakt en voor de verdere uitwerking heeft een twintigtal deskundige schrijvers medewerking toegezegd. Naast uitgebreide aandacht voor het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis zal er ook worden ingegaan op scenario’s voor de toekomst van het gebied. De Oer-IJ Atlas moet als biografie van het landschap een standaardwerk worden, maar ook toegankelijk zijn voor een breed publiek. De uitgave krijgt de omvang van zo’n 200 pagina’s, waarvan de helft wordt gebruikt voor illustratiemateriaal en kaarten. Wie meer wil weten, neemt contact op met onze secretaris Jos Teeuwisse.

Klik hier voor het adoptieformulier van de Oer-IJ Atlas.

Ik adopteer kaart in Oer-IJ Atllas

 

 

 

 

 

 

Noord-Holland in overleg met het Rijk over A8-A9

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen op korte termijn in overleg met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Verbinding A8-A9 en de Stelling van Amsterdam.

Aanleiding is het advies van ICOMOS over de Verbinding A8-A9 die het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam raakt. In dit advies geeft ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO, aan dat geen van de 3 voorliggende alternatieven voor de Verbinding A8-A9 acceptabel is.  Lees verder

Kustpact voor provincie Noord-Holland uitgewerkt


Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties in Noord-Holland hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. De bestuurders van de 27 kustpactpartners hebben als uitwerking van het Kustpact een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Hierin spreken zij af waar op het strand tot 2025 geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Lees verder

Gidsen voor het zuidelijk Oer-IJ gebied

De eerste basiscursus voor Oer-IJ gidsen in het IJmondgebied is een succes geworden. De belangstelling was groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Dertig deelnemers hebben inmiddels hun certificaat gekregen. Degenen waarvoor geen plek meer was, zijn op een wachtlijst geplaatst.

Twee eerdere Oer-IJ cursussen in Huis van Hilde waren vooral gericht op Castricum, Uitgeest en Heemskerk; het mondingsgebied van het Oer-IJ. Dat leverde 50 geslaagde deelnemers op, waarvan een aantal al werd ingezet voor fiets- en wandelexcursies. Lees verder

Nieuwe archeologische kroniek Noord-Holland

Alle archeologische ontdekkingen in Noord-Holland worden jaarlijks verzameld in de archeologische kroniek. In de nieuwste uitgave veel foto’s en beschrijvingen van bijzondere opgravingen en de vaak spectaculaire vondsten die in 2016 zijn gedaan. Deze negende editie besteedt veel aandacht aan de wrakken in de Waddenzee en de unieke objecten uit het Palmhoutwrak.

De kroniek van 2016 laat per gemeente zien welke vondsten archeologen hebben gedaan. In het boek veel aandacht voor het onderzoek dat plaatsvond aan het perceel aan de Langestraat in Alkmaar. Ook is er een mooi verhaal over een vondst uit een redelijk recente periode uit de geschiedenis: een metalen plaat die gevonden was op de top van een duin in IJmuiden. Het bleek een kop- of voetplaat van een Nederlands stalen kazernebed of kribbe te zijn. Wie meer wil weten over Kasteel Oud Haerlem (Heemskerk) vindt achterin de kroniek een nieuwe kijk op eerdere opgravingsonderzoeken. Lees verder

Lezing: vondsten oud hout bewijzen aanwezigheid Romeinen

In deze regio hebben de Romeinen rond het begin van de jaartelling jarenlang gebivakkeerd in havenforten, handel gedreven met de lokale bevolking en stevig gevochten tegen de West Friezen. Dat weten we allemaal zeker dankzij de vondsten van houten voorwerpen uit die tijd. In de natte bodem is het materiaal goed bewaard gebleven en kunnen wetenschappers de herkomst en het gebruik tot op de dag van vandaag nauwkeurig herleiden. Hoe dat in zijn werk gaat, komt archeologe Silke Lange op donderdagavond 2 november tijdens een lezing, getiteld ‘Wat van ver komt….’vertellen in Huis van Hilde. Lees verder

Expositie over Vikingen in Graafschap Holland

De tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’, die vanaf 22 oktober in Huis van Hilde te zien is, belicht Holland in de vroege Middeleeuwen en de aanwezigheid van Vikingen in ons kustgebied. Archeologische vondsten illustreren het leven in die tijd. De munten die deze zomer in Bakkum werden opgegraven, zijn nu al voor het publiek te zien. Ze vormen het eerste tastbare bewijs van Vikingen in deze regio. In de tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met het dagelijks leven van toen en met de graafschappen als centra van handel en macht. Lees verder

Huis van Hilde viert verjaardag

Op zondag 22 oktober 2017 viert Hilde voor de tweede keer haar verjaardag. Dit jaar is er een Vikingenspektakel in en voor Huis van Hilde. Op de historische markt stallen Vikingen hun waar uit en demonstreren ze ambachten zoals smeden, tin gieten en spinnen. Bezoekers wanen zich in de vroege middeleeuwen en leren o.a. vuur maken, armbandjes weven of vechten als een Viking. Er zijn voorstellingen en er klinkt muziek. In de tentoonstelling ‘Van Viking tot Graaf van Holland’ zijn de onlangs in Bakkum opgegraven munten te zien, het bewijs van de aanwezigheid van Vikingen in de regio. En wie jarig is trakteert; Hilde zorgt voor taart en een cadeautje. Lees verder

Wandelkunstmanifestatie in hart Oer-IJ gebied

De wandelkunstmanifestatie ‘En boven de polder hemel’ gedurende een etmaal op 7 en 8 oktober in De Wijkermeerpolder belooft een bijzonder belevenis te worden. Aansprekende kunstenaar hebben hun komst aangekondigd en ook gidsen van het Oer-IJ zijn van de partij. Bezoekers zullen het landschap anders beleven en op een verrassende manier kennis maken met deze ontmoeting van kunst, cultuur en natuur.

Klik hier voor de Facebook-pagina

De organisatie heeft het volgende persbericht verspreid.

Lees verder

Festival rond industrieel erfgoed

In de herfstvakantie van vrijdag 20 tot en met zondag 29 oktober vinden in Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad tal van activiteiten plaats in het teken van de Week van de Industriecultuur. Met een bomvol cultureel programma van onder meer theatervoorstellingen, haventochten, muziek, culinaire rondleidingen, bedrijfsexcursies en spectaculaire lichtprojecties laat het Noordzeekanaalgebied zijn rijke industriële verleden, heden en toekomst zien.

De provincie Noord-Holland zet in 2017 het industrieel erfgoed van het Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers. Doel is partijen te stimuleren om cultuur-toeristische producten rondom het thema Industriecultuur te ontwikkelen. Het programma wordt in samenwerking met gemeenten Beverwijk, Velsen en Zaanstad ontwikkeld. Lees verder

Leisure in het landschap; kans of bedreiging?

Tijdens de landschapstriënnale, tot en met 30 september in Haarlemmermeer, was een themadag gewijd aan de kansen die het groene buitengebied oplevert op het terrein van toerisme en ontspanning. Het benutten van die mogelijkheden vraagt wel een doordachte aanpak, duidelijke keuzes en een zorgvuldige afwegingen. Een verslag van Fred Feddes. Zie ook de website landschapstriennale.com

Lees verder

Nog kaarten voor eerste Hilde-lezing

Voor de lezing op 5 oktober van Liselotte Gertenbach in Huis van Hilde zijn nog kaarten verkrijgbaar. Ze komt vertellen over de ethische kant bij het tentoonstellen van menselijke resten als schedels, botten en geraamtes. De lezing is de eerste in de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen…’ die Stichting Oer IJ en Huis van Hilde samen organiseren.

Lees verder

Veel enthousiasme bij derde editie cursus Oer-IJ gids


Niet minder dan 35 enthousiastelingen hebben zich aangemeld voor de basiscursus Oer-IJ gids deel III. Eerder werden met evenveel aanloop en succes twee vergelijkbare cursussen gehouden in Huis van Hilde te Castricum.

Deze editie richt zich met name op de IJmond en Zuid-Kennemerland. De lessen worden gegeven in het Pieter Vermeulen Museum te Driehuis en in Huis van de Geschiedenis in Beverwijk. Afgelopen zaterdag was er een buitenexcursie rond het Noordzeekanaalgebied, met bezoeken aan Oud Velsen, Spaarndam en het gebied waar rond de jaartelling Romeinse havenforten hebben gelegen. Cursusleider Lia Vriend meldt dat ondanks de regen de stemming opperbest bleef. Gastdocent en oud stadsarcheoloog van Velsen Wim Bosman (foto) demonstreerde hoe met een grondboring de geschiedenis van het landschap kan worden gelezen.

Gedeputeerde laat zich informeren over het Oer-IJ gebied

.

Noord-Hollands gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) met onder meer Natuur & landschap in zijn portefeuille heeft donderdag 7 september een kennismakingsbezoek aan het Oer-IJ gebied gebracht. Bestuurslid van de Stichting Oer-IJ Lia Vriend leidde hem, na een korte presentatie in het gebouw van de historische vereniging Oud Limmen, rond in het buitengebied. De provinciale bestuurder bracht bezoeken aan karakteristieke plekken buiten en werd ter plaatse gewezen op de gevolgen voor het landschap van ingrepen voor infrastructurele werken als de voorgenomen aanleg van een opstelterrein voor sprinters bij Uitgeest en de aansluiting van de A8 op de A9 bij Heemskerk.   Lees verder

Landschapstriënnale in Haarlemmermeer

Elke drie jaar wordt de Landschapstriënnale ergens in Nederland georganiseerd. De maand september 2017 vindt dit landelijke evenement plaats in PARK21. Wat is het landschap van de toekomst? Hoe gaat onze omgeving er de komende decennia uitzien? En wie gaat ervoor zorgen? Allemaal vragen die worden beantwoord tijdens het festival waarin het landschap wordt gevierd. Een feest voor jong en oud, voor professionals en experts, maar ook bewoners. Lees verder

Nieuwe serie historische lezingen in Huis van Hilde


Onder de titel ‘Hilde kan me nog meer vertellen’ wordt door de Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde een nieuwe serie van acht lezingen georganiseerd in het archeologiemuseum te Castricum. Vorig jaar hadden beide organisaties elk hun eigen avonden. Omdat de onderwerpen thematisch dicht bij elkaar liggen en er toch al op verschillend terrein wordt samengewerkt, is besloten voor het seizoen 2017/2018 in dit verband gezamenlijk op te trekken.

Lees verder

Beroep op raadsleden: hou meer rekening met landschap

Alle raadsleden van politieke partijen in Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Heiloo en Zaanstad hebben van de Stichting Oer-IJ een brief gekregen met daarin het dringende verzoek in het programma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen ook aandacht te besteden aan de kwaliteit en kwetsbaarheid van het landschap in hun omgeving. Onder meer voor bestuurders is een document gemaakt met een inventarisatie van alle bijzondere waarden voor wat betreft cultuurhistorie, natuur en landschap in deze regio.  Lees verder

Wandelkunstmanifestatie in het Oer-IJ gebied


Op 7 en 8 oktober 2017 wordt in het hart van het Oer-IJ-gebied de manifestatie ‘En boven de polder de hemel’ gehouden, een kunstwandeling die gedurende één etmaal gelopen kan worden. De route van ongeveer 2 ½ kilometer gaat dwars door de Wijkermeerpolder heen; tussen akkers door, over eeuwenoude dijken, langs de Kil, de golfbaan en het gascompressie-station. Onderweg staan kunstwerken opgesteld of zijn kunstenaars actief. Lees verder

Nul-optie minst schadelijke aansluiting A8-A9

Mocht het provinciebestuur de plannen om de A8 aan te sluiten op de A9 doorzetten, dan is volgens de Stichting Oer-IJ de zogenaamde Nulplusvariant de minst schadelijke optie voor het landschap. Bij deze oplossing wordt gebruikt gemaakt van het bestaande wegennet. Voorzitter Evert Vermeer zal op 7 september gebruik maken van het spreekrecht en in Haarlem komen toelichten waarom Gedeputeerde Staten ‘als hoeder van het landschap’ tot geen andere keuze kunnen komen. Lees verder

Dronefilmpje over opstelterrein Sprinters

Amateurfilmer Jose Señoron heeft met behulp van een drone en een videocamera luchtopnamen gemaakt van het Oer-IJ gebied waar de Nederlandse Spoorwegen een opstelterrein voor 120 Sprinters wil aanleggen. Collega cineast Evert Bakker monteerde met een animatietechniek de geparkeerde terrein in het terrein waardoor de inbreuk op het landelijk gebied goed in beeld wordt gebracht. Klik hier om het filmpje te kunnen zien. De Stichting Oer-IJ heeft in een notitie een alternatieve locatie voorgesteld.

App voor Oer-IJ fietsroutes

Donderdag 20 juli is de Oer-IJ app gepresenteerd bij Huis van Hilde. Op de foto van links naar rechts de samenstelster van de routes Lia Vriend, voorzitter van de stichting Oer-IJ Evert Vermeer, directeur van de Rabobank Noord-Kennemerland Ugur Pekdemir en wethouder Kees Rood van Castricum.

De gids voor onderweg zit eigenlijk in je telefoon. Voor twee nieuwe fietsroutes door het Oer-IJ gebied vanuit Castricum is een app gemaakt die via internet kan worden opgehaald. Er zit navigatie in en als er in het landschap iets bijzonders te zien is, geeft het schermpje extra informatie; dat kan tekst zijn, maar ook historische foto’s, een geluidsfragment of een filmpje.

Er is een begeleidend boekje gemaakt met een algemeen verhaal over het Oer-IJ. Daarin staat de eenmalig te gebruiken code voor het downloaden van de routes afgedrukt. De routes zijn te vinden in de app van AbelLife, de producent van dit nieuwe product. Rabobank Noord-Kennemerland en een fonds van de Stichting TriArcus uit Heemskerk hebben een en ander financieel mogelijk gemaakt. Lees verder

Meepraten over natuurontwikkeling De Zanderij


De gemeente Castricum gaat voor het afgegraven duingebied ‘De Zanderij’ een plan maken om daar nieuwe natuurontwikkeling te realiseren. Eerder was dit de plek waar Landal een recreatiepark met vakantiehuisjes wilde bouwen. Om inzicht te krijgen in de wensen en mogelijkheden voor het gebied heeft wethouder Marcel Steenman (D66) grondeigenaren, relevante belangenorganisaties en omwonenden uitgenodigd mee te denken.

In het najaar van 2017 komt een voorstel voor de invulling van het gebied in de gemeenteraad. Belangrijk bij de verdere planvoorbereiding is een recente rapportage over de natuurwaarden van de duinzoom. Klik hier om dat rapport te kunnen lezen. Voor meer informatie over het project kan contact worden opgenomen met de procesmanager Hans Olsthoorn, email hansolsthoorn@debuch.nl .

 

Bijzondere bijl in grafheuvel


Bij archeologische opgravingen in Heiloo is een bronzen hielbijl gevonden van ongeveer 20 centimeter. De datering moet nog definitief vastgesteld worden maar ligt rond 1200 voor Christus. De bronzen bijl is in perfecte staat. In Heiloo vinden momenteel archeologische opgravingen plaats voordat de nieuwe woningen in Zuiderloo worden gebouwd.

Eerder stuitten de onderzoekers al op een grafheuvel. Het gebied is een strandwalgebied. Vanaf de steentijd hebben mensen deze omgeving verkend en bewoond. Er zijn bij de opgravingen al akkers, waterputten en boerderijen ontdekt. En dinsdag 27 juni ontdekte Tijmen Moesker, senior archeoloog met het team deze bronzen bijl. “Echt een unieke vondst. De bijl is gevonden in het laagste deel van de afgraving, net boven de veenlaag. In de hogere delen zijn de resten van een agrarische nederzetting gevonden. De plek waar we zoeken heeft een rijk verleden, maar de vondsten die we nu doen zijn wel heel bijzonder.” Lees verder

Grafheuvel uit bronstijd in Heiloo


Bij opgravingen aan de Krommelaan in Heiloo hebben archeologen een grafheuvel gevonden van 3.000 jaar terug. De ontdekking werd gedaan in een gebied dat wordt klaargemaakt voor woningbouw.

Tijmen Moesker is de ontdekker van de grafheuvel. Hij kan zijn geluk niet op. “Fantastisch! We hadden al hele gave resultaten uit de Romeinse periode. Hier verderop ligt een Romeinse nederzetting. Maar een grafheuvel uit de bronstijd vind ik nog fascinerender, omdat het zoveel ouder is.” Samen met een team is hij al dagenlang het gebied aan het afgraven. Dat doen ze met een graafmachine en met de hand. Lees verder

Nu ook in de IJmond cursus over Oer-IJ gebied

Voor mensen met belangstelling voor de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van Kennemerland wordt in het najaar een cursus georganiseerd door de Oer-IJ Academie. Dat gebeurt op twee locaties: drie avonden in het Pieter Vermeulenmuseum te Driehuis en vier avonden in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk. Daarnaast zijn er twee buitenexcursies gepland, die vooral betrekking hebben op het landschap. De kosten voor de complete cursus, inclusief lesboek en koffie/thee bij de avonden, bedraagt 100 euro. De opleiding begint op 14 september en wordt op 1 november afgerond. Klik hier voor meer uitgebreide informatie. Bellen kan ook 06-1445 1564. Aanmelden gaat via een mail naar info@oerij.eu .

‘Overlijden René Marcelis groot verlies’

Afgelopen week is René Marcelis overleden. Als ambtenaar en vertegenwoordiger van de gemeente Castricum, maar ook als persoon heeft hij zich altijd op een bijzonder positieve en bewonderenswaardige wijze ingezet voor organisaties die zich bezighouden met cultuurhistorie, landschap en natuur. ,,Voor ons is het overlijden van René een groot verlies’’, reageert Jos Teeuwisse als secretaris van de Stichting Oer-IJ. ,,We hebben veel aan hem te danken. René heeft van het begin af aan de waarde van het ons initiatief onderkend. Hij heeft altijd meegedacht over hoe we dit konden laten groeien en als daarbij hulp van de gemeente nodig was zorgde hij ervoor dat wij die kregen.’’ Lees verder

Fietsrouteboekje voor Rabobank-leden

Leden van de Rabobank Noord-Kennemerland komen in aanmerking voor een gratis exemplaar van het boekje ‘Op Zoek naar het Oer-IJ.’, waarin een code zit voor een app met twee nieuwe fietsroutes. De boekjes kunnen met ingang van 3 juli worden opgehaald bij een van de bankfilialen. Wie daar geen gelegenheid voor heeft, kan het ook bestellen via een mail naar info@oer-ij.nl. De verkoopwaarde van de boekjes bedraagt 3.95 euro. Het is straks ook te koop bij Huis van Hilde en de lokale boekhandel.

De uitgave van het boekje ‘Op zoek naar het Oer-IJ’ is mogelijk geworden door financiële bijdragen van de Stichting TriArcus en de Rabobank Noord-Kennemerland. De uitvoering van de productie was toevertrouwd aan AbelLife.

Zanderij moet op Oer-IJ gaan lijken

De Zanderij in vogelvlucht na herinrichting. Links het Strandvondstenmuseum.

Ingenieursbureau Ten Haaf en Bakker heeft op verzoek van PWN een inrichtingsplan gerealiseerd om een deel van de Zanderij in Castricum om te vormen naar beter bij de omgeving passende natuur. PWN wil de natuur hier nieuwe kansen geven en zo de oorspronkelijke dynamiek in het gebied terugbrengen. Het inrichtingsplan richt zich op het zuidwestelijke deel van de Zanderij en omvat 7 hectare. Bij het ontwikkelen van het gebiedsplan zijn de historische landschappen als uitgangspunt genomen. Of zoals PWN het zelf formuleert: een vleugje Oer-IJ keert terug in de Zanderij. Lees verder

Oer-IJ Expeditie: volgend jaar weer!


De Stichting Oer-IJ kijkt met veel trots terug op het succes van de eerste editie van het wandelevenement Oer-IJ Expeditie, dat samen met Le Champion werd georganiseerd. Er waren meer dan 2500 deelnemers, die vooral positief reageerden op de acts onderweg waarmee een link werd gelegd met de geschiedenis van dit gebied. Ook was er veel belangstelling voor de gidsen die langs de kant wandelaars attent maakten op bijzondere kenmerken van het landschap. Lees verder

‘Kijkwijzer’ inspiratiebron voor landschap


Het Noordzeekanaalgebied kent vele verschillende soorten landschappen. Maar, hoe kijk je daar naar en welke waarde geef je daaraan? De ‘Kijkwijzer’ geeft antwoord op deze vragen met het doel de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam te versterken. Op 12 april 2017 is de ‘Kijkwijzer landschap Noordzeekanaalgebied’ vastgesteld door het Bestuursplatform NZKG. Lees verder

Informatiecentrum over nieuwe zeesluis

IJmuiden heeft een Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), waar bezoekers van jong en oud zeven dagen per week het Noordzeekanaalgebied in al haar facetten kunnen beleven. Het SHIP werd op 30 maart officieel geopend door gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland en exploitanten Pieter de Waard en Steef Hammerstein van Telstar.

Het SHIP biedt vaste en wisselende tentoonstellingen waarin de nieuwe zeesluis en de bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied centraal staan. Daarnaast is er aandacht voor de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied en de technologische mogelijkheden in het gebied, voornamelijk voor jongeren. Zo kan er in de tentoonstellingsruimte door een maquette van de zeesluis worden gewandeld. Ook de film van Pauline van Vliet over de gevolgen van de aanleg voor de omgeving wordt er vertoond. Lees verder

Veenweidegebied Kalverpolder hersteld

 

De Kalverpolder bij de Zaanse Schans is in oude luister hersteld. Daarmee is het bijzondere veenweidegebied klaar voor de toekomst. Met het plaatsen van boerenlandhekken en een uitkijktoren is het gebied ook aantrekkelijk gemaakt voor wandelaars, vogelaars en toeristen. Ook is polder weer toegankelijk voor vissers en kanovaarders.

De gemeente Zaanstad nam jaren geleden het initiatief om de Kalverpolder te herstellen. Het gebied dreigde zijn ecologische, landschappelijk en recreatieve functie te verliezen. De achteruitgang van de polder had nadelige gevolgen voor planten en dieren en de bevaarbaarheid van het gebied. Doordat de sloten dichtgroeiden, verdween bovendien het bijzondere verkavelingspatroon. Lees verder

Oer-IJ gidsen gaan strandexcursies verzorgen

Oer-IJ gidsen gaan voor strandpaviljoen Zoomers strand- en duinexcursies verzorgen, die onderdeel uitmaken van een arrangement dat komend seizoen klanten van deze horecaondernemer zal worden aangeboden. Arthur van den Berg van Zoomers heeft daarover met de Stichting Oer-IJ afspraken gemaakt. Eind januari was er al contact, toen de strandexploitant op zoek was naar gidsen om 250 gasten rond te kunnen leiden. Dat moest allemaal snel geregeld worden. Iedereen was tevreden over het resultaat en dat heeft nu geleid tot deze nieuwe afspraak. Arthur van den Berg is meteen sponsor van de Stichting Oer-IJ geworden.

Wandel mee met de Oer-IJ Expeditie

Op Hemelvaartsdag, dit jaar donderdag 25 mei, wordt voor de eerste keer de Oer-IJ Expeditie gehouden, een wandelevenement dwars door het groene buitengebied van Castricum. De organisatie is in handen van Le Champion. Voor beleving van het landschap zorgt de Stichting Oer-IJ.

De Oer-IJ Expeditie start bij het Huis van Hilde, achter het station van Castricum. Vanuit dit gebouw gaan de deelnemers naar buiten, het Oer-IJ gebied in. De naam ervan verwijst naar een noordelijke zijtak van de Rijn, die hier tot aan het begin van de jaartelling in zee uitmondde. Het landschap was toen nog een ruig moerasgebied, waar wind en water vrij spel hadden. Tot op de dag van vandaag is daar nog veel van terug te zien en onderweg zullen de deelnemers aan de wandeltochten op een leuke, verrassende en soms ludieke manier aan dat verleden worden herinnerd.

Er is niet alleen aandacht voor de natuur. Mensen hebben er ook bijzondere sporen nagelaten. Wie dat niet weet, loopt daar gemakkelijk aan voorbij. De wandelaars van de Oer-IJ Expeditie zullen er onderweg op worden gewezen en voortaan met andere ogen naar dit verrassende landschap kijken.

Er zijn vier routes van diverse lengtes uitgezet, zodat zowel gezinnen als geoefende lopers plezier aan de wandeldag kunnen beleven. De afstanden zijn 9, 15, 20 en 25 kilometer. Het Goede Doel van het evenement is het werk van de Stichting Oer-IJ, die zich inzet voor het behoud en verantwoord beheer van dit bijzondere en kwetsbare gebied.

Kijk voor inschrijving en meer informatie op www.oerijexpeditie.nl

Ploegsporen in oude monding Oer-IJ

Op de foto archeoloog Jan de Koning.

 

Het perceel Brabantse Landbouw in de duinen bij Castricum wordt binnenkort in het kader van een natuurproject afgeplagd en heringericht. In de aanloop daar naartoe is archeologisch onderzoek in het gebied verricht. Daaruit blijkt opnieuw dat hier al heel lang agrarische activiteiten hebben plaatsgevonden. De plek waar nu wordt gewerkt is precies de locatie waar het Oer-IJ tot aan het begin van de jaartelling in zee uitmondde. Verslaggever Jan Butter publiceert vandaag in Dagblad Kennemerland een interview met de archeoloog die er aan het werk is.

Hieronder zijn verhaal. Op de foto archeoloog Jan de Koning. Lees verder

Erfgoedorganisaties werken samen met Stichting Oer-IJ

Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst in Huis van de Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk. Van links naar rechts Evert Vermeer (Stichting Oer-IJ), Cees Hazenberg (voorzitter Museum Kennemerland), Joep Frerichs (voorzitter Historisch Genootschap Midden-Kennemerland) en Henk Engel (voorzitter Historische Kring Heemskerk).

.
Drie organisatie die zich in de regio actief bezighouden met historisch erfgoed hebben vrijdag 24 februari in Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Oer-IJ uit Castricum. De andere partners zijn Museum Kennemerland, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk.
.
Een van de eerste concrete vormen van samenwerking is de serie Oer-IJ lezingen die in Huis van  Geschiedenis Midden-Kennemerland worden gegeven. Die cyclus is een herhaling van de succesvol verlopen avonden die eerder het archeologisch centrum in Huis van Hilde te Castricum zijn gehouden. De bibliotheek IJmond Noord doet de organisatie voor deze activiteit in Beverwijk.

Andere concrete samenwerkingsprojecten zijn een basiscursus voor Oer-IJ gidsen komend najaar en het aanbod van publieksexcursies in het buitengebied van Kennemerland. Eerder was er voor de gidsenopleiding in Castricum veel belangstelling. Die worden nu ook in Beverwijk en Velsen gehouden. Later worden die gidsen ingezet voor rondleidingen in het zuidelijk Oer-IJ gebied. Die excursies zullen dan ook vanuit Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk worden gehouden en inhoudelijk vooral ingaan op de sporen die de geschiedenis hier in het landschap heeft achtergelaten.

 

Nieuw archeologieblad

Half februari verscheen Archeologie in Nederland, het nieuwe tijdschrift voor zowel de vrijwilliger als de professionele archeoloog die goed geïnformeerd wil worden over wat er op archeologisch gebied in Nederland gebeurt. Het tijdschrift is de opvolger van Archeobrief (Uitgeverij Matrijs) en Westerheem (AWN).

De archeologie in Nederland is voortdurend in ontwikkeling. Sinds bij wet is vastgelegd dat archeologisch onderzoek moet plaatsvinden voordat de bodem verstoord wordt, vinden er meer projecten plaats dan ooit. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor nieuwe onderzoekstechnieken waarbij niet gegraven hoeft te worden. Ook oude opgravingen blijken vaak nog een schat aan informatie te bevatten. De kennis die archeologisch onderzoek oplevert, leert ons over de vele duizenden jaren bewoning door de mensen die voor ons kwamen. Wie waren deze mensen? Wat aten zij, hoe woonden ze en wat voor kleding droegen ze? Wat kunnen we herleiden van hun gewoonten en rituelen? Het archeologisch onderzoek van de Nederlandse bodem leidt voortdurend tot nieuwe ontdekkingen en inzichten.

Kijk hier voor een volledig inkijkexemplaar van het eerste nummer. Lees verder

Bouw oer-boerderij in Buitenlanden bepleit

Lia Vriend en Kees Helderman waren 13 februari namens de Stichting Oer-IJ aanwezig bij een openbare bijeenkomst van het recreatieschap RAUM over de toekomst van De Buitenlanden. Ze gaven voorlichting over de geschiedenis van dit bijzondere stukje landschap ten oosten van Beverwijk en maakten ook van de gelegenheid gebruik om namens de Stichting Oer-IJ wat ideeën in te brengen voor de inrichting van het gebied. Zo wordt bepleit een toeristisch informatiecentrum onder te brengen in een replica van een oer-boerderij. De inbreng is toegelicht in een document dat is terug te lezen in de rubriek Werkgroep Beverwijk. Klik hier om het te kunnen lezen.

Oer-IJ lezingen in Beverwijk

Lia Vriend beet dinsdagavond 31 januari het spits af bij de herhaling van een reeks lezingen in Huis van de Geschiedenis Midden Kennemerland te Beverwijk over onderwerpen die verband houden met het Oer-IJ. Ze sprak over de relatie tussen het landschap en de militaire geschiedenis van het gebied. Met name over de Stelling van Amsterdam.

Er volgen nog vier bijeenkomsten: op 28 februari Ron van ’t Veer over  ‘De Natuur van het Oer-IJ – 3000 jaar landschapsgeschiedenis’, op 28 maart Wladimir Dobber met als onderwerp ‘De pre-industriële ontwikkeling in het gebied tussen Alkmaar en Zaandam en als afsluiting op 18 april Ron Veenman die spreekt over  ‘De waterstaatkundige geschiedenis van het Oer-IJ.’ Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Klik hier voor Wladimir Dobber

Klik hier voor Ron Veenman

Oer-IJ gidsen konden aan de bak

De stichting Oer-IJ heeft inmiddels genoeg gidsen opgeleid om dit jaar twee keer per week excursies aan te gaan bieden. Ook de samenwerking met Huis van Hilde, waarin een bezoek aan het museum, een lunch en een buitenexcursie worden gecombineerd, krijgt een vervolg. Afgelopen zaterdag kon gidsencoördinator Erwin Molenaar al flink aan de bak. Op verzoek van strandpaviljoen Zoomers werd met zo’n 250 gasten van Gap Gemini gewandeld over strand en door het duin. Exact op de plek waar vroeger het Oer-IJ in zee uitmondde. Samen met zes gidsen werd deze eerste grote klus geklaard. De rondleiders waren Jan Keet, Jan van Leeuwen, Hermine Smit, Gerard Veldt, Kees Helderman en Hans van Schoor. Binnenkort meer bijzonderheden over het verdere excursieprogramma op deze site en in de regionale media.

Scriptie over ontstaan Castricummerpolder


Koen van den Driesche heeft een masterscriptie voor de Rijksuniversiteit Groningen geschreven over de historische landschapsinrichting van de Castricummerpolder. Koen komt uit oorspronkelijk Castricum en raakte al als jongen al geboeid door de verborgen verhalen in dit op het oog zo lege weidse landschap. Hij heeft het leren ‘lezen’ en schrijft nu uitvoerig waar en hoe je ontstaan en ontwikkeling nog kunt terugzien. Daarbij is de aanwezigheid van het Oer-IJ alles bepalend geweest. Koen heeft het over de samenhang tussen geologie en de inrichting van het cultuurlandschap. Het gebied hier is zo uniek en waardevol dat met aanvullend onderzoek een aanwijzing als beschermd Geopark kansrijk wordt. Klik hier om de scriptie te kunnen lezen.

Varianten voor aansluiting A8-A9 bekend gemaakt

De nul-plus variant met een viaduct door Krommenie.

De provincie Noord-Holland heeft een besluit genomen over de drie voorkeursvarianten voor een verbinding tussen de A8 en de A9. De zogenaamde Nulplusvariant loopt via bestaande wegen en laat het Oer-IJ gebied ongemoeid. Nieuw is deze oplossing is de introductie van een kilometers lang viaduct voor het doorgaande verkeer in Krommenie. De voorkeursontwerpen zijn nu openbaar en staan op de website van de provincie Noord-Holland. Lees verder

Herhaling Oer-IJ lezingen

Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland.

Wie ze gemist heeft, krijgt nog een kans. Stichting Oer-IJ organiseert in samenwerking Bibliotheek IJmond Noord en Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland de serie Oer-IJ lezingen zoals die eerder in het Huis van Hilde gegeven zijn. Tijdens deze avonden komen verschillende deskundigen meer vertellen over de boeiende geschiedenis van het Oer-IJ gebied. Kijk voor meer informatie over de lezingen bij de agenda of ga direct naar de website van de bibliotheek waar kaarten kunnen worden besteld.

Conferentie Oer-IJ succes

De Stichting Oer-IJ heeft vrijdag 09 december in het PWN bezoekerscentrum De Hoep een drukbezochte werkconferentie gehouden over de mogelijkheden die het Oer-IJ gebied biedt voor het ontwikkelen van duurzaam toerisme & recreatie. Daarmee krijgt het landschap er een grote bekendheid en kan door waardering voor de kwaliteit de toekomst worden veiliggesteld. Uitgenodigd waren wethouders en beleidsambtenaren uit de regio. Op de foto gemaakt door Henk Hommes gedeputeerde Jaap Bond, een van de sprekers. Klik hier voor een uitgebreid verslag.

Lezing over eerste bewoners Oer-IJ gebied

jan-de-koningDe cyclus van vier lezingen bij de Oer-IJ Academie in Huis van Hilde voor dit seizoen wordt op donderdag 8 december afgesloten door Jan de Koning, die komt vertellen over de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ gebied van 2000 jaar voor tot 1500 jaar na Christus.

Het wordt een chronologische reis met extreme pieken en dalen beginnend met de klokbekergrafheuvel uit Velserbroek tot de verspreid liggende boerderijen bij Limmen de Krocht, de eerste stolpen die we nog kunnen zien op de vroegste historische kaarten uit de 16e eeuw.

Jan de Koning, geboren in Castricum, werkt tegenwoordig bij Hollandia archeologen in Zaandijk. Klik hier voor meer informatie of voor het bestellen van kaarten.

 

Boekje over Kasteel Oud Haerlem in Heemskerk

oudhaerlem-212x300De stichting historische archeologie uit Beverwijk heeft een boekje gepubliceerd over het verdwenen kasteel Oud Haerlem. Het is verkrijgbaar via de website van de stichting, te bestellen bij iedere boekhandel in Nederland en verkrijgbaar bij Boekhandel Stumpel, Heemskerk, Bruna Deutzstraat, Heemskerk, The Read Shop, Breestraat Beverwijk, Boekhandel Schuyt, Uitgeest en in het Huis van Hilde.

Stichting Historische Archeologie presenteert met dit boekje de derde deel uit de reeks Kastelen in Beverwijk en Heemskerk: Kasteel Oud Haerlem in Heemskerk. Het boek telt veertig fullcolor pagina’s met ruim tachtig afbeeldingen. In acht hoofdstukken worden de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het verdwenen kasteel behandeld. Uitgebreide aandacht is er voor de archeologische onderzoeken en de vondsten die daarbij gedaan zijn. Lees verder

Serie over Oer-IJ op regionale tv

jos-en-lia-1De regionale omroep 251tv zendt in week 49 de eerste aflevering uit van een serie van zes informatieve programma over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ en omgeving. In de documentaires nemen landschapsdeskundige Lia Vriend uit Limmen en historisch geograaf Jos Teeuwisse uit Castricum de kijkers mee dit ‘vergeten landschap’ in. Tijdens deze ontdekkingsreis vertellen ze op locatie over de bijzondere kenmerken van dit groene gebied. Lees verder

Nieuwe groep gidsen voor het Oer-IJ

gidsenDe Oer-IJ Academie heeft weer 22 deelnemers aan de basiscursus vaardigheden voor Oer-IJ gidsen een certificaat uitgedeeld. Dat gebeurde op donderdag 24 november in Huis van Hilde na afloop van de laatste les uit de tweede editie van deze eigen opleiding. De bedoeling van de Stichting Oer-IJ is dat de gediplomeerde vrijwilligers straks worden ingezet voor promotieactiviteiten en excursies in het buitengebied. In totaal hebben 48 belangstellenden de cursus met succes gevolgd. Op de foto de tweede groep geslaagden in gezelschap van docenten, organisatoren en medewerkers van de Stichting Oer-IJ.

De geslaagden van de tweede cursus komen uit de hele regio. Het gaat om: Douwe Andela, Iona Apelerdoorn-Vultur,  Dick van Diepen, Katherine Fergusson, Anouska Roozing, Erik van Schagen allen uit Castricum, Thijs Eijking, Willie Galesloot, Kimberley Kleijne, René Muetstege allen uit Beverwijk, Gerard van den Haak, Ab Koetzier,  Frans van de Ree, Ria van Roon-Vet, José Welp allen uit Heemskerk, Dirk Glorie en Hanneke Stolp uit Limmen, Simon Rode uit Akersloot, Hans Welbers en René Kleijne uit Uitgeest, Jelle de Vries uit Heiloo, Karel Beentjes uit Alkmaar, Wil Koopmans-Knol uit Wormer, Ron van Enkhuizen uit Zaandam.

Archeologische kroniek Noord-Holland

kroniekAlle archeologische ontdekkingen worden jaarlijks verzameld in de Archeologische kroniek van Noord-Holland. In het boek staan foto’s en beschrijvingen van recente opgravingen en de vaak spectaculaire vondsten. Door hier te klikken kunnen de kronieken van de afgelopen jaren worden ingezien of gedownload. Gedrukte exemplaren zijn te bestellen bij het provinciaal depot De toezending is gratis. De meest recente kroniek is ook gratis verkrijgbaar aan de balie van Huis van Hilde te Castricum. De kroniek is een uitgave van de Provincie Noord-Holland en wordt samengesteld met bijdragen van zowel amateurs als professionals.

 

Lezing Frits David Zeiler over naamgeving duin

Frits David ZeilerDe historicus Frits David Zeiler uit Bergen geeft donderdagavond 17 november een lezing voor de Oer-IJ Academie in het Huis van Hilde te Castricum over toponymie, oftewel plaatsnaamkunde. Daarbij gaat hij met name in op de naamgeving van de geestgronden de duinen van Noord-Holland. De oorspronkelijke namen van die gebieden vertellen vaak veel over bewonings- en gebruiksgeschiedenis. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Klik hier voor extra informatie of hier het bestellen van kaarten..

Cultuurcompagnie fuseert met Huis van Hilde

christel-portegiesStichting Cultuurcompagnie Noord-Holland fuseert per 1 januari 2017 met Stichting Nationaal Museumfonds (NMF). NMF is de exploitant van Archeologiecentrum Huis van Hilde. Met dit samengaan worden de expertise en de netwerken van de adviseurs van Cultuurcompagnie duurzaam ondergebracht, zo laat directeur-bestuurder Christel Portegies van de Cultuurcompagnie Noord-Holland weten. Zelf stopt ze nu de reorganisatie is afgerond. Lees verder

Werkconferentie over het Oer-IJ gebied

Iconisch landschap in het Oer-IJ gebiedDe Stichting Oer-IJ organiseert op 9 december een werkconferentie voor bestuurders en beleidsambtenaren in de regio Kennemerland. De bedoeling is om met elkaar na te gaan wat in het Oer-IJ gebied de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van initiatieven op het terrein van duurzaam toerisme & recreatie. Wie meer wil weten neemt contact op met Corine Bok of klikt hier.

Lezing Pauline van Vliet over Noordzeekanaal

Pauline van VlietFilmmaakster en docent geschiedenis Pauline van Vliet geeft donderdagavond 27 oktober voor de Oer-IJ academie in het Huis van Hilde te Castricum een lezing over de aanleg van het Noordzeekanaal en de betekenis daarvan voor landschap en samenleving. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Kaarten kunnen via deze site worden gekocht. Klik hier voor meer informatie.. Lees verder

Veel te doen rond film over Noordzeekanaal          

kanaalposter

De film ‘Zicht op water’ die Pauline  van Vliet maakte over de aanleg en gevolgen van het Noordzeekanaal gaat op zondag 6 november in première in het Thalia Theater in IJmuiden.

Op 7 en 19 november is de film te zien in het Witte Theater in IJmuiden. Al eerder, op 27 oktober geeft Pauline voor de Oer-IJ Academie een lezing over het zelfde onderwerp in het Huis van Hilde. Ook daar zijn nog kaarten voor verkrijgbaar. Rond de film zijn allerlei extra activiteiten georganiseerd.

Klik hier voor meer informatie over lezing voor de Oer-IJ Academie. Wie naar de film wil gaat kaarten bestellen via de theaters. Voor de voorstelling op 6 november, aanvang 12.00 uur of 15.00 uur, via thaliatheater  of telefoonnummer (0255) 514217. Voor de voorstelling op 7 november om 20.00 uur en 19 november om 14.00 uur via het Witte Theater of telefoonnummer (0255) – 521 972. De kaartjes kosten E 6,50. De voorstelling duurt 2 uur, inclusief de film. Lees verder

Historisch kampement bij Huis van Hilde

560016003_nad-banner-anwb-300x250px
Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 14, 15 en 16 oktober 2016 worden overal in Nederland publieksactiviteiten georganiseerd. Ook in Huis van Hilde gebeurt van alles. Kinderen kunnen aan de slag met archeologische vondsten in de ArcheoHotspot. Voor de deur op het plein wordt een historisch kampement opgebouwd. De tijdelijke bewoners laten zien hoe het was om vele eeuwen geleden in Noord-Holland te leven en te werken.

Op vrijdag 14 oktober wordt het Archeologieweekend in Huis van Hilde ook de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘de Romeinse kust’ geopend. ‘Romeinse Kust’ gaat over het leven aan de Nederlandse kust in Romeinse tijd. Hoe dreef men bijvoorbeeld handel? Of hoe zagen Romeinse schepen eruit? En hoe moet het voor de bewoners zijn geweest om aan de kust te wonen? Dit ontdek je allemaal in Huis van Hilde!

Meer informatie is te vinden op de websites huisvanhilde.nl en archeologiedagen.nl

 

Alternatief voor opstelterrein Sprinters

alternatief-voor-opstelterrein

Een alternatief voor het opstelterrein van Sprinters in Uitgeest.

 

De Stichting Oer-IJ heeft een alternatief bedacht voor het opstelterrein van Sprinters, waarvan de aanleg nu in het landelijk gebied ten oosten van de A9 is gedacht. De locatie bevindt zich in het Nationaal Landschap Laag Holland. Dit soort bedrijfsmatige activiteiten is daar eigenlijk niet toegestaan; de openheid verdwijnt en een kreek van het Oer-IJ wordt onherstelbaar aangetast. Het provinciebestuur wordt gevraagd  een nieuwe keuze te maken. De volledige notitie is te lezen door hier te klikken.

Conferentie over kansen toerisme in Oer-IJ gebied

fietskaart-raumDe Stichting Oer-IJ organiseert een werkconferentie voor bestuurders en beleidsambtenaren om na te gaan wat de onbenutte kansen zijn voor duurzaam toerisme en recreatie in dit bijzondere gebied. Dat kan door die kwaliteiten te benoemen, te onderkennen en door meer samen te werken. Voor de bijeenkomst, die op 9 december plaatsvindt, worden de gemeenten in de driehoek Alkmaar, Velsen, Amsterdam uitgenodigd. Ook de provincie Noord-Holland en organisaties die zich beleidsmatig met recreatie in het Oer-IJ gebied bezighouden zijn welkom. Klik hier voor meer informatie over de werkconferentie.

Lezingen rond thema Brederode in Huis van Hilde

de-mensfiguren-van-brederode-foto-huis-van-hilde-castricum-1024x683Naast de lezingencyclus samen met de Stichting Oer-IJ organiseert het Huis van Hilde ook zelf vier lezingen. Die hebben dan vooral betrekking op de tijdelijke tentoonstellingen in het Archeologiecentrum Noord-Holland. Deze keer is het thema Wilma en Hillegonda Brederode. Lees meer over data en sprekers op de website van het museum. Voor de gelegenheid is het mogelijk het bijwonen van zo’n avond te combineren met een diner in het restaurant Hildes Heerlijkheden.

Bijzondere samenwerking

IMG_2389

Dappere deelnemers aan de excursie met Oer-IJ gids Peter van Eerden Foto : Lia Vriend.

De Stichting Oer-IJ en de werkgroep Oud-Castricum hebben de handen ineen geslagen: zondag 4 september kwam het tot een bijzondere samenwerking. In het kader van ‘De maand van de geschiedenis’ staat de open dag van Oud-Castricum deze en komende maand in het teken van ‘Grenzen’. In een fraaie expositie in ‘De Duynkant’ wordt dit thema vanuit meerdere invalshoeken benaderd en zichtbaar gemaakt.

Bezoekers hebben daarnaast de gelegenheid om tijdens een excursie op de fiets op zoek te gaan naar ‘grenzen’ in een deel van het Oer-IJ gebied onder leiding van een deskundige gids. Afgelopen zondag trotseerden de eerste enthousiaste deelnemers daartoe de harde wind en af en toe een stevige bui. De reacties waren na afloop dermate positief dat op zondag 2 oktober aanstaande nogmaals gelegenheid wordt geboden aan deze buitenexcursie deel te nemen; zie oudcastricum.com voor meer informatie.

 

Nieuwe expositie en fiets-excursies bij Oud-Castricum

excursie oer-ij 2

Op de eerstvolgende open dag van de Werkgroep Oud-Castricum op zondag 4 september is een nieuwe fototentoonstelling te bezichtigen met als onderwerp ‘Grenzen’. Hiervoor is gekozen, omdat dit ook het thema is van oktober, de maand van de geschiedenis. Dezelfde dag is het mogelijk met een gids een fietstocht door langs grenzen in het Oer-IJ gebied te maken.

Grenzen markeren, verbinden en verdelen en zijn bedoeld om mensen buiten of binnen te houden, om af te schrikken en veiligheid te bieden.

Lees verder

Op excursie tijdens Open Monumentendagen

 

Iconisch landschap in het Oer-IJ gebied

Wandel en fietsexcursies door het Oer-IJ gebied.

Met lezingen, wandel- en fietsexcursies met als onderwerp het Oer-IJ gebied haakt het regionaal comité Kennemerland in op het thema ‘iconen’ van de Nationale Monumentendagen, dit jaar op 10 en 11 september. Er zal vooral aandacht zijn voor elementen van het oorspronkelijk getijdenlandschap die tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn.

Het programma is samengesteld in samenwerking met de Stichting Oer-IJ. Lees verder

Nieuwe Oer-IJ lezingen, bestel nu al kaarten !

Arjen Bosman01b 8 okt 2010

Arjan Bosman

Het programma voor de lezingencyclus voor het najaar van 2016 rond. Het gaat om de volgende sprekers en data. Op 6 oktober spreekt Arjen Bosman over de Romeinse vestinghavens bij Velsen, op 27 oktober Pauline van Vliet over de ontstaansgeschiedenis van het Noordzeekanaal en de betekenis daarvan voor landschap en mensen, op 17 november Frits David Zeiler over oude duinen, strandwallen en geesten en op 8 december Jan de Koning over het Oer-IJ gebied van 2000 voor tot 1000 na Christus. Via de site in het mogelijk kaarten te bestellen voor een of meer van de lezingen. Klik hier voor meer informatie over de sprekers en hun lezingen.

 

Hans van Weenen volgt Jan Kuiper op

hans-van-weenen

Hans van Weenen

Hans van Weenen uit Castricum is Jan Kuiper opgevolgd als bestuurslid van de Stichting Oer-IJ. Hij was al actief voor de stichting en houdt zich met name bezig met de organisatie van de lezingen voor de Oer-IJ Academie. Bij elke avond zorgt Hans van Weenen voor een persoonlijke introductie van de spreker. Doorgaans geïnspireerd door het onderwerp van de lezing. Hans van Weenen is gepensioneerd wetenschapper en tot voor kort duurzaamheidsmanager bij een internationale azijnproducent.  Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de archeologie en in het bijzonder naar het 15e eeuwse Kasteel Croonenburch, waarvan de resten nog in de buurt van Castricum onder de grond moeten liggen.

 

Romeinse kunst bij Huis van Hilde

Romeinen

Vanaf 15 oktober zal in Huis van Hilde de tentoonstelling ‘Romeinse kust’ te zien zijn. Hoe zag het leven aan de Nederlandse kust er in de Romeinse tijd eigenlijk uit? Kom meer te weten over handel en scheepvaart, de militaire organisatie van de kustverdediging, religie en wonen bij zee. Bewandel de Romeinse kust van noord naar zuid en ontdek hoe de Romeinen en andere bewoners daar zo’n tweeduizend jaar geleden leefden en werkten. Lees verder

Testwandeling Expeditie Oer-IJ

wandelen

Op Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei, wordt door de Stichting Sportevenementen Le Champion de eerste ‘Expeditie Oer-IJ’ gehouden, een dagwandeling dwars door het groene gebied in noord Kennemerland. Het gaat deze keer nog om een ‘try out’. Wanneer de route en de omgeving de organisatoren bevallen, komt de tocht als jaarlijks terugkerend evenement op de kalender te staan. Vooralsnog is deelname bedoeld voor leden van Le Champion, maar mensen die zich spontaan melden mogen als introducé mee lopen. Lees verder

Werkgroep uitkijktorens

uitkijkpuntBinnen de organisatie van de Stichting Oer-IJ is een nieuwe werkgroep opgericht, die zich gaat bezighouden met uitkijktoren in en rond het Oer-IJ gebied. ,, Een relatief vlak landschap laat zich het beste van bovenaf bekijken’’, zegt secretaris Jos Teeuwisse in een toelichting.

,, We vinden uitkijkpunten wel een goed idee’’. Aanleiding voor het formeren van zo’n clubje zijn de hele en halve plannen die voor uitkijktorens bestaan. Zoals voor het Fort Krommeniedijk, de Aagtenbelt bij Beverwijk, het natuurpark bij de stort in Nauerna, het klimduin in Castricum en de molen Corneliszoon op het erfgoedpark De Hoop in Uitgeest. De werkgroep inventariseert en bestudeert vervolgens welke rol de stichting kan spelen bij de totstandkoming van die uitkijktoren. Wie wil meepraten neemt contact op met Jos Teeuwisse, email j.teeuwisse@casema.nl.

Lees verder

Rik Duijn nieuw bestuurslid

rick-duijn

Rik Duijn

Rik Duijn (1963) woonachtig met gezin in Heiloo, is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Oer-IJ. Hij is Fysisch Geograaf en Bodemkundige (UvA) en eigenaar van ‘Milo Plannen en Projecten B.V’. Rik houdt zich beroepsmatig bezig met het ontwikkelen en/of begeleiden van infrastructurele en ruimtelijke projecten voor bedrijven en overheden. Voorbeelden hiervan zijn havenuitbreidingen, dijkwerken en bedrijventerreinen. Lees verder

Donatie 15 mille van Stichting TriArcus

logoDe Stichting TriArcus betaalt vijftienduizend euro mee aan het fietsroutenetwerk van de Stichting Oer-IJ. Eerder zegde de Rabobank Noord-Kennemerland al een mooi bedrag van 10.000 euro toe. Bij diverse fondsen lopen nog aanvragen. De begroting van project beloopt in totaal een bedrag van ongeveer honderdduizend euro. Dat geld wordt vooral besteed aan het maken en beschrijven van routes, bewegwijzering, info-panelen, de productie van een gids, een website en apps. Lees verder

Verhalen over de Stelling van Amsterdam

Oude foto fortHet project van Agnes de Boer, die een boek gaat maken over de Stelling van Amsterdam met mensen uit de buurt die uit de overlevering verhalen kunnen vertellen over de bewoners en het gebruik van de forten in en rond het Oer-IJ gebied, krijgt veel respons. Er zijn drukbezochte verhalenbijeenkomsten geweest en deze maand wordt alle informatie uitgewerkt. Wie daar nog een bijdrage aan wil leven, kan zich nog aanmelden via een email aan agmdeboer@quicknet.nl, of bel 06 23 64 32 95. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website http://www.stellingverhalen.nl.

 

Kaartmateriaal Rijkswaterstaat nu digitaal beschikbaar

Deel van de kaart van Noord-Holland door Blaeu uit 1640. De Schermer (1635), de Beemster (1612), de Purmer (1622), de Wormer (1626) en andere meren zijn drooggelegd, Frans KwaadDe beeldbank van het Noord-Hollands Archief in Haarlem is recent aangevuld met de volledige collectie kaarten en technische tekeningen van Rijkswaterstaat vóór 1850. De collectie die bestaat uit ca. 1.195 prachtige gekleurde kaarten en tekeningen van havens, sluizen, vaarwegen en gebouwen, is van groot belang voor de kennis over de waterstaatsgeschiedenis en de ontwikkeling van het Noord-Hollandse landschap. Klik op deze link om de databank digitaal te kunnen bezoeken.

 

Geen nieuw besluit over sprinters, wel uitnodiging om mee te praten

sprintersHet Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het bestuur van de Stichting Oer-IJ laten weten dat het besluit voor een opstelterrein langs de N203 bij Uitgeest definitief is en niet zal worden heroverwogen. Volgens Den Haag is er aan het besluit van de staatssecretaris een zorgvuldige afweging vooraf gegaan. De door onze stichting bepleitte alternatieve locatie op het bedrijventerrein in Heerhugowaard is in de beleving van ProRail te duur en zorgt voor te veel overlast. Het ministerie wil de Stichting Oer-IJ wel betrekken bij de invulling van het opstelterrein in het landelijk gebied.

Lees verder

Stem op Oer-IJ project bij Rabo Clubkas

raboclubkasDe Rabobank stelt een deel van de winst beschikbaar voor stichtingen en verenigingen in het eigen werkgebied. Alle leden/klanten van de bank krijgen een uitnodiging drie stemmen uit te brengen op projecten die ze willen steunen. Dat gaat via de website van Rabo Clubkas op internet.

De Stichting Oer-IJ heeft het fietsrouteproject als goed doel aangemeld. In Noord-Kennemerland is totaal 40.000 euro te verdelen. Hoe meer stemmen, hoe meer geld. Stemmen kan van 29 maart tot en met 11 april. Klik hier voor meer informatie.

Lezingen Oer-IJ academie scoren hoog

lezing-oerijDe lezingen van de Oer-IJ Academie worden hoog gewaardeerd door de bezoekers, zo blijkt uit het resultaat van een representatieve enquête via het internet; 38,24 procent van de respondenten noemt de kwaliteit ‘uitstekend’, 58,82 procent kwalificeert de sprekers als ‘goed’ en 2,94 procent als ‘voldoende. Ook de inleidingen van de sprekers door Hans van Weenen worden erg op prijs gesteld. Enthousiasme is er daarnaast voor de mogelijk om vragen te stellen. Coördinator van de Oer-IJ Academie Jan Hormann is blij met de cijfers. ,,We mogen trots zijn op het bereikte resultaat. Een extra stimulans om dit najaar weer een nieuwe reeks lezingen te organiseren.’’