Excursies vanuit Fort K’IJK

Vogelkijkdag op Fort Krommeniedijk

 

Gidsen van de Stichting Oer-IJ verzorgen elke tweede zondagmiddag van de  maand  afwisselend fiets- en wandelexcursies vanuit Fort K’IJK bij Krommeniedijk. Dat gebeurt in samenwerking met Landschap Noord-Holland, eigenaar/beheerder van het stellingfort. De eerste rondleiding door dit middeleeuwse landschap rond de Crommenije was op zondag 08 maart, tegelijkertijd met de Vogelkijkdagen op het fort. De tweede zondag in april is Pasen, dus daarom is deze excursie verplaatst naar tweede Paasdag op 13 april. Klik hier voor meer info.

Wandeling met gids vanuit Museumgemaal

Op zondag zitten op zolder van het Museumgemaal in Akersloot Oer-IJ gidsen, die vragen kunnen beantwoorden over de ontstaan- en bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ landschap. Vanaf april is er elke eerste zondagmiddag van de maand (start 13.00 u)  een korte buitenwandeling, waar iedereen die dat wil zo kan aansluiten. Aanmelden is niet nodig. Kosten (inclusief bezoek aan gemaal) 2 euro.

Binnen een hele korte afstand van het gemaal is heel veel te vertellen over de een grote variatie in het landschap,  van strandwal en  strandvlakte tot veenpolders. Ook over de waterhuishouding in dit gebied valt veel te zien. Het water wegpompen naar het Schermerboezem, maar ook water inlaten. Niet alleen de waterlopen rond het gemaal werden zo onder de aandacht gebracht maar ook de sluisbuurt.

Nieuwe cursus over ontstaansgeschiedenis  Zaanstreek

Onderdeel van de cursus zijn enkele excursies en veldlezingen van Lia Vriend.

 

Na de succesvolle introductiecursussen in Kennemerland, de IJmond en Zaandam wordt in het vroege voorjaar van 2020 weer een serie interactieve colleges georganiseerd in Zaandam waarbij de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek centraal staan.

Deskundige gastsprekers geven op zes dinsdagavonden van 18 februari 2020 t/m 24 maart 2020 een presentatie over onder meer archeologie, geologie, natuur, waterbeheer en de relatie tussen het landschap en de industriële ontwikkeling. Aansluitend zijn er op zaterdag 7 maart 2020 en op zaterdag 28 maart 2020 twee excursies in het buitengebied. Lees verder

Uitkijktoren in duin met uitzicht op Oer-IJ gebied

Het ontwerp voor de uitkijktoren voor de Papenberg.

 

Begin 2020 wordt een begin gemaakt met de herinrichting van De Papenberg en omgeving in Castricum. Er komt eerst een trap door het bos die Huis van Hilde gaat verbinden met de top van het klimduin. Later volgt de bouw van een uitzichttoren, de aanleg van een beek onderlangs en het weer vrijmaken van de muur die onderdeel uitmaakte van de Duitse Atlantikwall. Beheerder van het gebied PWN betrekt de komende maanden een tiental maatschappelijke organisaties bij de verdere uitwerking van het project. Ook de Stichting Oer-IJ is daar voor uitgenodigd. Langs de route naar het hoogste punt krijgen wandelaars straks informatie over natuur, cultuur en historie. Ook bovenop het duin komt een toelichting op het uitzicht, dat in oostelijke richting het voormalige stroomgebied van het Oer-IJ mooi in beeld brengt.

Klik hier om meer te lezen over het project Papenberg.

Groene Combinatie blijft hameren op alternatief A8 A9

Boeren protesteren met tekstborden in het gebied waar de provincie de A8 op de A9 wil laten aansluiten.

 

De Groene Combinatie van bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties, onder wie de Stichting Oer-IJ, zien niets in een nieuw onderzoek naar een gedeeltelijk verdiepte of onder tunnelde weg die de A8 met de A9 moet verbinden. Zo’n geoptimaliseerde Golfbaanvariant zal de verkeersproblemen niet oplossen en het gebied blijvend aantasten. Namens het collectief maakte directeur van Landschap Noord-Holland Ernest Briët gebruik van de mogelijkheid bij een commissievergadering van provinciale staten een brief aan het college van GS toe te lichten waarin nog eens keer uitvoerig wordt toegelicht dat alleen een integrale aanpak en een bredere gebiedsvisie voor de regio uitzicht biedt op een haalbare en duurzame oplossing.

Lees verder

Extra geld voor ‘aanvaardbaar’ Golfbaantracé  

Gedeputeerde Adnan Tekin

 

De provincie Noord-Holland trekt twee miljoen euro extra uit voor aanvullend onderzoek naar een aansluiting van de A8 op de A9 volgens het gekozen Golfbaantracé waarbij meer rekening wordt gehouden met het landschap. Verantwoordelijk gedeputeerde Adnan Tekin vertelde dat tijdens een bijeenkomst van de IJmondcommissie die zich met deze problematiek bezig houdt.

De gedeputeerde heeft  gezegd –zo blijkt uit verslaggeving in Dagblad Kennemerland- dat de door betrokken gemeenten bepleite Heemskerkvariant definitief buiten beeld is. Die is 180 miljoen euro duurder dan de gekozen Golfbaanvariant, volgens de provincie.

Lees verder

Oer-IJ educatieproject gepresenteerd

Op de foto bekijken de betrokken bij het educatieprogramma voor het Oer-IJ gebied de leskist met voorwerpen die betrekking hebben op het onderwerp de Romeinen in Kennemerland. Van links naar rechts: Onderwijzer van de Molenhoek Jan Castricum, Oer-IJ bestuurslid Jos Teeuwisse, Oer-IJ gids Wil Koopmans, onderwijzeres Nanda Zonjee, Pauline van Vliet van de Stichting Kist en wethouder Cecilia van Weel-Niesten.

 

De Stichting Oer-IJ heeft woensdagmiddag 20 november in de basisschool De Molenhoek  te Uitgeest het educatieproject gepresenteerd dat leerkrachten op de scholen in de regio kunnen gaan gebruiken voor omgevingsonderwijs, waarbij de kinderen op een actieve en speelse manier worden betrokken bij de geschiedenis van hun eigen woonomgeving.  Aan het project is door een werkgroep van diverse organisaties twee jaar gewerkt.  Vanuit het onderwijsveld zelf, maar ook door de Vereniging Oud Uitgeest en Stichting Kist.

Bij de toelichting  op het lesmateriaal waren diverse vertegenwoordigers van scholen uit Uitgeest aanwezig. Ook cultuurwethouder Cecilia van Weel-Niesten was onder de toehoorders.  De productie van lesmateriaal  is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Stichting TriArcus uit Heemskerk en de Stichting Kist.

Lees verder

Nieuw boek over onderdeel Stelling van Amsterdam

 

Agnes de Boer heeft met ‘Herauten op de Stelling’ haar vierde en laatste boek over de historische verdedigingslinie de Stelling van Amsterdam gepubliceerd. De serie is nu compleet, alle forten zijn beschreven. Ook voor deze uitgave raadpleegde Agnes archieven en sprak ze uitvoerig met mensen die er hebben gewoond en gewerkt. Het boek, op de markt gebracht door Uitgeverij Noord-Holland, staat vol met niet eerder gepubliceerde oude foto’s.

Met de stellingverhalen laat Agnes de Boer de lezer kennismaken met fortwachters, soldaten en buren van de forten en met beleidsmakers, ondernemers, vrijwilligers en architecten die vorm geven aan de toekomst van de Stelling van Amsterdam en haar forten: betrokken verhalen over de forten van toen en nu. Lees verder

Historische roman in decor Oer-IJ gebied

Chris de Bont

 

Historisch geograaf Chris de Bont heeft een historische roman geschreven die zich vooral afspeelt in het Oer-IJ gebied.  Hij noemt het boek ‘ De man van Weelde’ zelf een magisch-realistisch getoonzette kroniek over de geschiedenis van een familie die deels wortelt in een vroegmiddeleeuwse, net gekerstende wereld en deels in een Noordse mythische.  De proloog en het eerste hoofdstuk zijn te lezen op de website paganellusminor.nl . Het boek kan daar ook worden besteld.

In zijn  meer dan veertigjarige praktijk als klassiek historisch geograaf, heeft Chris de Bont het Oer-IJ gebied en diens geschiedenis heel goed leren kennen. Vanuit die achtergrond heeft hij  ‘ een magisch-realistisch fictief verhaal geschreven dat uitwaaiert vanuit Kennemerland naar andere delen van Europa, maar ook steeds weer naar Kennemerland terugkeert.’

Als  historische geograaf publiceerde hij ook vaktechnisch over Kennemerland en de Zaanstreek. Twee keer hield hij een lezing voor de Oer-IJ Academie.

www.paganellusminor.nl

Het Oer-IJ in de klas

Jan Hormann met onderwijzer Jan Castricum bij de presentatie van het Cornelisproject in Uitgeest, eerder dit jaar.

 

Leerkrachten van basisscholen in Uitgeest kunnen binnenkort beschikken over lesmateriaal bedoeld om scholieren op een leuke speelse manier te informeren over het landschap. Initiatiefnemer de Stichting Oer-IJ heeft er bijna twee jaar aan gewerkt. Op 20 november wordt het educatieproject officieel gepresenteerd op basisschool De Molenhoek.

Voorzitter van de werkgroep Educatie  Jan Hormann is trots op het resultaat. ,,Wij hebben als stichting  de ambitie om het Oer-IJ gebied op de kaart te zetten. Een van onze initiatieven richt zich op het basisonderwijs. Doel van dit educatieproject is om de woon- en leefomgeving van de leerlingen in de klas te brengen. Het ontwikkelde lesmateriaal is uitermate geschikt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.’’ Lees verder

Planbureau: Pas bouwen na ‘landschapstoets’

Het landschap verrommelt en slibt dicht.

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt zich ernstige zorgen over actuele bedreigingen voor de natuur en cultuurhistorische waarden van het landschap en komt nu in een rapport met een aantal voorstellen om daar iets aan te doen. Zo wordt voorgesteld een ‘landschapstoets’ in te voeren wanneer voor het buitengebied plannen worden gemaakt voor woningbouw, parken met zonnepanelen of windmolen.  Ook bepleiten de onderzoekers de claim op ruimte te beperken door functies als landbouw, natuur en recreatie meer planmatig te combineren. Met name in de veenweide gebieden. Een dergelijke integrale aanpak wordt al langer door de Stichting Oer-IJ bepleit.

Lees verder

Lezing over natuur in Oer-IJ gebied

Het Oer-IJ gebied in de omgeving Uitgeest.

 

Nico Jonker, medewerker van de provincie Noord-Holland, komt op donderdagavond 07 november naar de bibliotheek in Heemskerk om daar een lezing te houden over de hoopgevende praktijkresultaten van natuurontwikkeling in het Oer-IJ-gebied.

De afgelopen decennia is in het Oer-IJ-gebied veel natuur verloren gegaan: door woningbouw, industrie, wegenaanleg en veranderingen in de landbouw. Maar er zijn ook lichtpuntjes. In de duinen, binnenduinrand, de polders bij Castricum, Heemskerk en Uitgeest en langs het Noordzeekanaal liggen allerlei natuurherstelprojecten. Vaak met verrassend positieve resultaten. Als we al die ervaringen op een rij zetten kunnen we veel leren en zien hoe we beter kunnen inspelen op de veranderingen die het klimaat nog in petto heeft. Lees verder

Boeren willen wel compensatie voor nieuwe natuur

 

Waterberging bij de Schulpvaart tussen Castricum en Limmen. Natuur nu al in bezit bij Landschap Noord-Holland.

Er valt met agrariërs best te praten over de vorming van een aaneengesloten natuurgebied tussen de duinen en het Die-gebied, zoals Landschap Noord-Holland dat graag zou zien. Maar dan moet er voor de agrarische sector wel ergens enig voordeel in zitten. Dat stelt Mart Brouwer de Koning, voorzitter van LTO Noord, de organisatie van de land- en tuinbouw in een interview met verslaggever Henk-Jan den Ouden van het Noord-Hollands Dagblad.

Lees verder

Landschap NH bepleit samenvoeging natuurgebieden

Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland

 

Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland heeft in een interview met het Noordhollands Dagblad een hartstochtelijk pleidooi gehouden voor het op elkaar laten aansluiten van nu versnipperde natuurgebieden tussen de duinen en het Alkmaardermeer. Hij ziet alleen maar voordelen; voor de natuur, de waterhuishouding, en voor de recreanten. Ook in de maatregelen nodig rond de klimaatverandering en de problematiek van de stikstofbelasting kan zo’n robuuste groene zone een belangrijke positieve rol spelen.  Compensatie voor de afslag van de A9 bij Heiloo zou het plan financieel mogelijk moeten maken.  Landschap Noord-Holland is met de provincie in gesprek over het idee.

Lees verder

Oer-IJ wandeling tijdens Archeologiedagen

Wandelen met een Oer-IJ gids kan tijdens de Archeologiedagen in Castricum.

 

Tijdens de Nationale Archeologiedagen kunnen bezoekers aan Huis van Hilde in Castricum op zaterdag en zondag 13 oktober om 12 uur aansluiten bij een archeologiewandeling met Oer-IJ gidsen van ongeveer anderhalf uur in de onmiddellijke omgeving van het museum. Deelname is gratis.

De geplande excursies naar een profielkuil zaterdag in De Zanderij zijn uitgesteld vanwege het natte terrein door de overvloedige regenval. De wandelingen met de Oer-IJ gidsen vanuit Huis van Hilde gaan wel gewoon door.

Tijdens de wandeling wordt duidelijk gemaakt hoe het Oer-IJ vroeger in en rondom Castricum heeft gestroomd. Maar ook zijn locaties waar belangrijk opgravingen zijn gedaan van bewoning van dit uitstroomgebied in de route opgenomen.

Er is dit weekeinde nog veel meer te doen in het Archeologiecentrum van Noord-Holland. Klik hier voor het complete programma. Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten in het land.

Nog meer samenwerking

Op de foto de ondertekening in Egmond, links Oer-IJ voorzitter Evert Vermeer en rechts Martijn Mulder, voorzitter van de Stichting Historisch Egmond.

 

Kort na het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met twee erfgoedorganisaties  in Heiloo, heeft de Stichting Oer-IJ ook een dergelijke afspraak gemaakt met de Stichting Historisch Egmond. Eerder werd met vergelijkbare gezelschappen in Limmen en Midden-Kennemerland de intentie meer samen op trekken in een document vastgelegd.

Binnenkort willen we nog zo’n afspraak maken in de Zaanstreek en in het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal (Velsen, Spaarndam), waarmee dan het hele Oer-IJ gebied gedekt zou zijn. Bedoeling is elkaar te kennen, te informeren en waar nuttig en nodig te ondersteunen. Dat kan op allerlei gebied. Vaak liggen de zaken waar de erfgoedorganisaties zich mee bezig houden op het zelfde terrein, de onderwerpen zijn niet altijd lokaal dus grensoverschrijdend en door samen te werken kunnen we elkaar versterken in het realiseren van de doelstelling.

Landschap lezen in kuil op De Zanderij

Voorbeeld van een profielkuil, zoals die ook op De Zanderij te zien zal zijn.

VANWEGE OVERVLOEDIGE REGEN AFGELAST EN UITGESTELD !!!

Op zaterdag 12 oktober brengen PWN, Stichting Oer-IJ, Provincie Noord-Holland, gemeente Castricum, Hollandia Archeologen en Huis van Hilde het verleden van de Zanderij in Castricum weer even tot leven. In het natuurontwikkelingsgebied van duinbeheerder PWN, stellen zij een kuil open voor publiek die het verleden laag voor laag zichtbaar maakt. Aan de hand van deze praatplaat vertellen experts het verhaal van het ontstaan van het landschap hier.

De profielkuil is 11:00 en 15:00 uur voor publiek opengesteld. Ieder half uur kunnen bezoekers deelnemen aan een korte wandeling vanaf Huis van Hilde naar de locatie (op loopafstand). De bezichtiging inclusief wandeling duurt ongeveer 45 minuten. Lees verder

Erfgoedstichtingen vinden elkaar

De stichting Oer-IJ gaat nauwer samenwerken met de Historische Vereniging Heiloo en de Stichting Regionale Archeologie Baduhenna. Om dat voornemen te bekrachtigen werd maandag 23 september in de presentatiezaal van het Historisch Museum Heiloo een overeenkomst getekend. Op de foto de drie voorzitters: van links naar rechts Jacob Ouderkerken (historie),  Evert Vermeer (Oer-IJ) en Fons Morsch (archeologie). De ceremonie vond plaats tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Vergadering van de Stichting Oer-IJ, waar Jaap de Graaf een lezing gaf over de geschiedenis van de eeuwenoude veenstroom De Die, waarover hij recent een boek publiceerde.

Veldlezing 1 – 07 mei – met Hans van Weenen

 

Op 7 mei introduceren we een nieuw fenomeen: de veldlezing, waarbij in Huis van Hilde een verhaal wordt verteld en aansluitend naar een locatie wordt gewandeld of gefietst die betrekking heeft op het besproken onderwerp.

Op deze bijzondere avond bieden we als Stichting Oer-IJ een simultaanprogramma aan: twee sprekers en twee onderwerpen. Er is dus een keuze.

  • John Heideman komt met een verhaal over zijn verzameling vondsten van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, met speciale aandacht voor het neerstorten van een vliegtuig en de aanwezigheid van een kunstbunker, waar beroemde schilderijen werden bewaard.
  • Hans van Weenen heeft veel onderzoek gedaan naar verdwenen kastelen in de buurt. Vorig jaar kwam hij nog in het nieuws met de ontdekking van zo’n verdwenen kasteel in Castricum. Hij schreef recent uitgebreid over zijn bevindingen.

Voor de veldlezing gaat Huis van Hilde al om 18.30 uur open. Deelnemers worden verwelkomd met een kop koffie. De inleiding van Hans van Weenen begint om zeven uur. Zijn verhaal hier duurt ongeveer een half uur. Daarna gaat hij met de bezoekers op pad voor een fietstochtje in het buitengebied van Castricum. Voor het echt donker wordt is de groep weer terug. Er is plek voor maximaal dertig deelnemers. Bij terugkomst is Huis van Hilde al gesloten.

 

18.30 Inloop met koffie:

19.00 Aanvang inleiding van 35 minuten in twee zalen

19.45 Vertrek wandeling en veldlezing

21.45 Einde

 

 Spreker: Hans van Weenen

Veldlezing met wandeling

Titel: Het kasteellandschap van Castricum

Korte samenvatting van de lezing

Dat ten oosten van het dorp Castricum een kasteelplaats ligt met de naam ‘Cronenburg’ is bij vele inwoners van Castricum wel bekend. De fundamenten van het kasteel werden in 1728 opgegraven door Johannes Rollerus in opdracht van Mr. Lieve Geelvinck, ambachtsheer van Castricum. In 1996 werd door het bureau RAAP archeologisch onderzoek op de kasteelplaats uitgevoerd. De resultaten daarvan leidden ertoe dat het gebied Cronenburg, inclusief de boerderij, in 2003 werd aangewezen als provinciaal archeologisch monument.

In 2016 werd vlakbij Cronenburg, aan de Doodweg, een tweede kasteelplaats ontdekt. Daar stond ooit het kasteel ‘’t Blockhuijs’. De locatie daarvan werd door onderzoek van veldnamen in archiefgegevens, globaal bepaald. De exacte ligging van ’t Blockhuijs werd in 2018 archeologisch vastgesteld. De gemeente Castricum besloot daarom het onderzoek van de kasteelplaats voort te zetten.

De twee kastelen hadden in de 14e eeuw een markante positie in het Oer-IJ-landschap. In deze lezing zullen bijzonderheden over de kasteelplaatsen worden verteld. Op locatie zal een en ander nader worden toegelicht.

Klik hier voor kaartjes.

Klik hier voor meer informatie over de veldlezing van John Heideman.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.

Hans van Weenen was bijzonder hoogleraar duurzame productontwikkeling aan de UvA. Daarnaast werkte hij als lector duurzame technologie aan Hogeschool INHOLLAND in Alkmaar en als lector duurzaam ondernemen aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. In 1974 deed hij tijdens zijn studie Scheikunde aan de UvA onderzoek naar plastic korrels op het strand van Noord-Holland. Over de plasticverontreiniging van de oceanen en oplossingen daarvoor geeft hij jaarlijks een gastcollege aan het Willem Barentsz Instituut op Terschelling en een gastles voor HAVO-4 leerlingen aan het Jac. P. Thijsse College in Castricum. Zijn hobby is locale archeologie. Sinds 2016 is hij bestuurslid van de Stichting Oer-IJ.

 

Oer-IJ reportage op RTV Noord-Holland

Op de foto van Erwin Molenaar Lia Vriend en Hans van der Schoor in gesprek met Robbert Bianchi.

 

In een themaprogramma over de mogelijkheden voor recreatief fietsen in Noord-Holland bij de regionale omroep RTVNH is uitgebreid aandacht besteed aan het Oer-IJ gebied.

Samensteller Robbert Bianchi maakte daarvoor met zijn reportageploeg op 5 september de opnames, onder meer in het waterbergingsproject aan de Noordermaatweg achter Chateau Marquette in Heemskerk. Lia Vriend en Hans van der Schoor zijn op locatie geïnterviewd en voor luchtopnames werd een drone ingezet. Klik hier om de reportage te kunnen zien. Ook op de website van de omroep is de uitzending terug te vinden.

Oer-IJ vertellers in Museumgemaal

 

Museumgemaal in Akersloot.

Het Museumgemaal 1879 in Akersloot heeft er een publieksattractie bij. Naast de rondleidingen in de historisch machinekamer en de expositieruimte voor kunst met wisselende tentoonstelling, kunnen bezoekers zich op de zolder van het monumentale gebouw laten informeren over het Oer-IJ landschap. Er hangen infopanelen met oude kaarten, er liggen boeken ter inzage en vrijwilligers van de Stichting Oer-IJ zijn aanwezig om een toelichting te geven of vragen te beantwoorden. Het Museumgemaal is tot en met het eerste weekeinde van oktober op de zondag open. Ook op twee zaterdagen; op 14 september vanwege de Open Monumentendagen en in het eerste weekeinde van oktober, als onderdeel van de Kunstroute.

Expositie over verdwenen kastelen

Met een nieuwe tijdelijke tentoonstelling, vanaf 12 oktober te zien, gaat archeologiecentrum Huis van Hilde in Castricum dieper in op vier verdwenen kastelen, die ooit in de buurt van Castricum en Alkmaar stonden. Vanaf het jaar 900 zijn in Noord-Holland veel kastelen gebouwd, maar de meeste werden in de Middeleeuwen weer verwoest. Veel van die zwaar beschadigde kastelen verdwenen in de eeuwen erna helemaal uit het landschap, maar de sporen zijn nog altijd in de grond te vinden. De expositie toont ook bijzondere archeologische vondsten van voorwerpen uit de kastelen en ridders geven informatie over het leven in die tijd. Klik hier voor meer informatie.

 

Camping organiseert fietsexcursies door Land van Hilde

Een Oer-IJ gids gaat mee met de fietsexcursies voor campinggasten en anderen.

 

Camping Geversduin organiseert dit zomerseizoen onder de titel ‘Op zoek naar het Land van Hilde’ nog twee fietsexcursies voor gasten van het kampeerterrein, waaraan ook door andere toeristen, dagjesmensen of bewoners uit de buurt kan worden deelgenomen. Leuk om zo je eigen woonomgeving beter te leren kennen en waarderen. De Stichting Oer-IJ zorgt voor de gidsen. Wie mee gaat met de fietstochten krijgen bovendien het leuke boekje ‘Op Zoek naar het Oer-IJ’ cadeau, met veel extra informatie over de omgeving en een code voor een app met nog twee routes voor op de mobiele telefoon. Kosten voor deelname bedragen 7,50 euro per persoon. Een excursie duurt ongeveer twee uur. Meer informatie en aanmelden op de website van Geversduin.

De data zijn: vrijdag 9 augustus (19:00 -21:00 uur), zondag 22 september (13:00 – 15:00 uur).

Voor meer info bel  0251-661095 of kijk op de website campinggeversduin.nl

 

Veel aandacht voor cultureel erfgoed in Omgevingsvisie Uitgeest

Erfgoedpark De Hoop

 

De gemeenteraad van Uitgeest heeft ‘De omgevingsvisie 2030’ goedgekeurd waarin het college van burgemeester en wethouders zo concreet mogelijk aangeeft waar het met Uitgeest in de toekomst naar toe moet. Dan gaat het over leefbaarheid, woningbouw, recreatie, cultuurbeleid en duurzaamheid. Veel aandacht is er voor de kwaliteit, kansen en kwetsbaarheid van het buitengebied. Versterking van de waardes en beleving van het Oer-IJ gebied worden met name genoemd.

Gedacht wordt onder meer aan de verbetering van kanoroutes en het verstreken van oude en nieuwe wandel- en fietsroutes waardoor een ‘rondje Uitgeest’ ontstaat;  door het Oer-IJ gebied, langs de Stelling van Amsterdam, via de historische houtzaagmolens en Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, over de historische route tussen Uitgeest en Krommeniedijk terug naar het erfgoedpark.

Op het erfgoedpark liggen kansen op verbreding van het cultuur-historisch-, toeristische – en recreatieve aanbod, zegt de visie. ,,Het Oer-IJ gebied zou ontwikkeld moeten worden gebied tot landelijk bekend recreatief-toeristisch A-merk.’’

Klik hier om de notitie te kunnen lezen.

Miljoenen voor Egmonds Slotkwartier

Huys Egmont waar de historische vereniging een nieuwe vaste expositie gaat inrichten.

 

Na maanden van overleg tussen de gemeente en de gebruikers van het Slotkwartier in Egmond aan den Hoef ligt er een nieuw ontwikkelplan. Doel van dit plan is het geven van een nieuwe impuls aan het Slotkwartier waardoor meer aandacht komt voor de rijke geschiedenis van de Egmonden. De kosten van de renovatie bedragen ruim 4 miljoen euro.

De komende tijd worden de plannen voorgelegd aan de omwonenden. Samen met hun aanpassingen is het aan de gemeenteraad om in oktober een definitief besluit te nemen.

Lees verder

Provincie aan de slag met bodemdaling

Gedeputeerde Esther Rommel.

 

Bodemdaling van de veenweidegebieden is 1 van de speerpunten in het coalitieakkoord van de Provincie Noord-Holland. Op verzoek van Gedeputeerde Staten heeft oud-minister Cees Veerman het probleem in kaart gebracht. Hij sprak met vertegenwoordigers van agrariërs, natuurorganisaties, inwoners, gemeenten en waterschappen om te horen wat hun wensen, randvoorwaarden en inbreng zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen. Verantwoordelijk gedeputeerde Esther Rommel is blij met de rapportage. Ze noemt het een belangrijk document en een eerste stap voor een integrale aanpak van het probleem. ,,Na de zomer gaan we verder om bodemdaling samen aan te pakken.”  Op de website van de provincie meer over de problematiek. Klik hier voor het rapport van Veerman.

Presentatie onderwijsproject Cornelis succes

Cornelis op de trappen van het Regthuys, met de leerlingen van De Molenhoek.

 

Leerlingen uit groep 6 van de basisschool De Molenhoek in Uitgeest hebben vrijdag 28 juni op het zonovergoten dorpsplein voor het Regthuys een publieke presentatie gegeven van het onderwijsproject Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, in 1593 de uitvinder van de houtzaagmolen. Er was muziek, er werd voorgelezen en aan de hand van een zelf gebouwde maquette vertelden de kinderen in hun eigen woorden hoe belangrijk de bij velen nog onbekende molenaar is geweest. Cornelis zelf was ook aanwezig.

Het educatieproject is een initiatief van de Stichting Oer-IJ, Pauline van Vliet van de Stichting Kist was verantwoordelijk voor de opzet en organisatie, onderwijzer Jan Castricum hield zich vooral met de praktische uitvoering bezig en een en ander werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Uitgeest, de provincie Noord-Holland en het fonds TriArcus uit Heemskerk. Piet Hein Eikel van Busch en Dam schreef een speciaal Cornelislied en Jan van der Schaaf uit Castricum zorgde voor de muzikale begeleiding.  Jaap Hogendoorn van Springlevend Verleden speelde de figuur van Cornelis Corneliszoon. Lees verder

Landschap Noord-Holland ambivalent over collegeakkoord

Ernest Briët. Directeur Stichting Landschap Noord-Holland.
FOTO: © DUTCHPHOTO / HANS VAN WEEL

 

Landschap Noord-Holland heeft gereageerd op het coalitieakkoord voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten dat Groen Links, VVD, D66 en PvdA met elkaar hebben afgesloten. De eerste indruk van de organisatie is dat de provinciale politiek meer ruimte geeft aan de natuur, maar ook kansen laat liggen. Uitgesproken teleurgesteld is het Landschap over de afspraak toch uit te blijven gaan van een aansluiting van de A8 op de A9 volgens de Golfbaanvariant. Daarmee geven de partijen geen gehoor aan de dringende oproep de verkeersproblematiek hier anders aan te pakken. Ook is Landschap Noord-Holland sceptisch over de slagvaardigheid van GS als het aankomt op het praktisch uitvoeren van het realiseren van meer natuur. Directeur Ernest Briët wil snel in gesprek met het provinciebestuur over het akkoord. Klik hier voor de complete reactie.

Aaltje Emmens-Knol overleden

Aaltje Emmens-Knol (1946-2019)

 

Aaltje Emmens-Knol, tot aan haar pensioen burgemeester van Castricum, is maandag 10 juni thuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker overleden. Ze nam een dag eerder op haar 73ste verjaardag afscheid van haar vrienden. Zaterdag 15 juni is de crematie op Zorgvliet.

Aaltje is bij het publiek vooral bekend geworden als burgemeester van achtereenvolgens Westerbork, Eibergen en Castricum. Ze nam na haar afscheid ook nog enige tijd waar in Bloemendaal om daar een bestuurscrisis op te lossen. De PvdA-politica was ook maatschappelijk actief; als voorzitter van het Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis ATRIA, als voorzitter van het overlegorgaan Nationaal park Zuid-Kennemerland en ze was de eerste voorzitter van de Stichting Oer-IJ.

Als bestuurder kennen de mensen die met haar werkten Aaltje vooral als een sociaal betrokken, positieve en open vrouw. Iemand met veel contacten, die goed kon luisteren, verbinden en samenwerken.

Politieke partijen eens over programma provinciebestuur

Het gebied waar de nieuwe snelweg moeten komen.

 

Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen met formateur Laura Bromet presenteerden ze hun plannen voor de komende 4 jaar. Daaruit blijkt onder meer dat de Golfbaanvariant voor de aansluiting van de A8 A9 gewoon moet doorgaan en het tracé om het landschap en het aanzien van de Stelling van Amsterdam te ontzien mogelijk ondergrond of anders verdiept wordt aangelegd. Ook moet volgens het akkoord meer mogelijkheden voor woningbouw aan de groene randen van gemeenten komen. Klik hier voor meer bijzonderheden.

Ondernemers gevraagd om plan voor erfgoedpark

 

Nu het bestemmingsplan voor het gebied van het voormalig erfgoedpark De Hoop bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer meer ruimte biedt voor de vestiging van bedrijfsmatige activiteiten is het Recreatieschap begonnen met het werven van een ondernemer die hier commercieel aan de slag wil. In een oproep worden belangstellenden uitgenodigd voor 8 juli te reageren en met een visie te komen. Meer over de voorwaarden en mogelijkheden staat in een brochure. Klik hier om die te kunnen lezen. Lees verder

Oer-IJ Expeditie weer groot succes

Wandelaars ontmoeten een verdwaalde Viking in het Oer-IJ gebied.

 

Ruim 4.000 wandelaars genoten op Hemelvaartsdag van de vele acts, het goede wandelweer en de mooie routes tijdens de derde editie van de Oer-IJ Expeditie. Ook dit jaar konden wandelaars genieten van een ware ontdekkingswandeltocht door het Oer-IJ-gebied. De twintig acts op de route zorgden de hele dag voor volop amusement. Dit jaar stond het wandelevenement in het thema van Militair landschap. Alle acts die wandelaars op de route tegenkwamen, hadden een militair tintje. Lees verder

Fietsexcursies door Land van Hilde

Mee met een gids het Oer-IJ gebied in.

 

De duincampings Bakkum en Geversduin organiseren in samenwerking met de Stichting Oer-IJ een aantal fietsexcursies in ‘het land van Hilde’, waar ook inwoners uit de regio zich voor aan kunnen meedoen. De eerste is al op zondagmiddag 26 mei.

In het buitengebied van Castricum en Heemskerk is nog veel te zien dat herinnert aan de vroege historie van dit voormalige getijdenlandschap. Achter elke glooiing, kronkelige waterloop of dijklichaam gaat een mooi verhaal schuil. Oer-IJ gidsen nemen de deelnemers aan de excursies mee op een ontdekkingstocht naar sporen van het ontstaan van dit groene waterrijke achterland.

Deelnemers aan de fietstocht krijgen bovendien het leuke boekje ‘Op Zoek naar het Oer-IJ’ cadeau, met veel extra informatie en een code voor een app met nog twee extra routes voor op de mobiele telefoon.

De kosten bedragen €7,50 per persoon. De excursie start om 13.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Meer informatie op de website campinggeversduin.nl, onder evenementen. Inschrijven kan ook via een mail naar info@campinggeversduin.nl

Schoolproject met Cornelis Corneliszoon

Uitvinder van de houtzaagmolen Cornelis Cornelis in de klas op de Molenhoek in Uitgeest.

Het overkomt je niet elke dag dat er iemand uit 1593 je klas binnen stapt. Alles aan hem ziet er anders uit. Hij zegt dat hij zo meteen naar de Staten Generaal vertrekt, om daar octrooi aan te vragen. Octrooi? Gelukkig legt hij wel even uit wat dat is; daarmee wordt hij dan officieel de uitvinder van de houtzaagmolen. En niemand anders mag dan nog een houtzaagmolen bouwen zonder zijn toestemming. Lees verder

Het ontstaan van Holland als theaterprogramma

Vertelster Marga van Praag met de andere musici van de voorstelling.

 

Op zaterdag 25 mei is in theater Koningsduyn te Castricum MISSA te zien: een muzikale voorstelling over het ontstaan van Holland. De muziek is een combinatie van klassiek, jazz, pop en wereldmuziek. De Nederlandse songteksten zijn geschreven door Jan Rot. Het verhaal wordt prachtig verteld door Marga van Praag. Lees verder

Militair landschap thema Oer-IJ Expeditie

Agnes en Lia bezig met de invulling van de routes.

 

Sociaal geograaf Lia Vriend uit Limmen en economisch geograaf Agnes de Boer uit de Eilandspolder weten veel over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van onze regio. Samen maakten ze de routes en bedachten ze acts voor het wandelevenement de Oer-IJ Expeditie, waarvan op donderdag 30 mei de derde editie wordt gehouden.

Thema dit jaar is ‘Militair landschap’, met als ondertitel ‘2000 jaar strijd in midden Kennemerland’. Want, vertelt Lia. Het gaat niet alleen om oorlog, er is hier ook onderling veel strijd geleverd. ,,Tussen rangen en standen, tussen rijk en arm, tussen boeren, burgers en bevoegd gezag.’’ Agnes voegt er aan toe dat in het landschap nog veel te zien is wat aan die conflicten herinnert. ,,De expeditie op Hemelvaartsdag wordt voor de deelnemers weer een echte ontdekkingstocht vol verrassingen.’’ Lees verder

Inspiratiebeeld voor Oer-IJ gebied

Deelnemers aan de inspiratiedag over de toekomst van het Oer-IJ gebied buigen zich over een kaart van Kennemerland.

Two Thirds Landschapsarchitect Rik de Visser van Bureau Vista heeft ‘een inspiratiedocument’ gemaakt vol concrete ideeën en suggesties om de kwaliteit en natuurwaarden van het Oer-IJ gebied beter te benutten. Het bureau ziet grote kansen voor praktische uitvoering, omdat er voor alle partijen voordelen zijn te behalen. Dan gaat het met name om gemeenten, boeren en recreatieondernemers. Ook het klimaatvraagstuk kan heel positief bij de voorgestelde projecten worden betrokken. Lees verder

Model van grafheuvel Heiloo te zien bij Baduhenna

Model van de grafheuvel in Heiloo.

 

In het Archeologisch Museum van Buduhenna, gevestigd in de kelders van het voormalige psychiatrisch ziekenhuis in Heiloo, is nu een model te zien van de grafheuvel die onlangs bij opgravingen op een nieuwbouwlocatie bij de wijk Zuiderloo is aangetroffen. Uit de nieuwsbrief van de vereniging blijkt dat  het gaat om een crematieplek uit 1350 voor Christus. Lees verder

Blaarkop kan weidevogels redden

Het Guisveld in de Zaanstreek. FOTO TOM KISJES

 

Ook delen van het Oer-IJ gebied kampen met het probleem van inklinkende veenweidegebieden. Door de lage waterstand zakt de bodem, komt er veel CO2 vrij en verdwijnen de watervogels. Landschap Noord-Holland doet bij Nauerna onderzoek naar alternatief voor het gebruik van het land met natte teelt van bijzondere gewassen. In Zuid-Holland wordt geëxperimenteerd met een ander ras koe de blaarkop. Die heeft geen probleem met zompige graslanden. Zo kan de blaarkop mogelijk de weidevogel redden. In de Volkskrant staat daarover een artikel met betrokken boeren en onderzoekers te lezen.

Lees verder

Lezing Rob van Eerden in Archeologiecentrum

Rob van Eerden bij een rondleiding in Huis van Hilde.

 

Rob van Eerden, beleidsadviseur Archeologie van de provincie Noord-Holland, is donderdag 04 april in Huis van Hilde te Castricum om een lezing geven over de opgravingen bij de Westfrisiaweg / N23.

Rob van Eerden, als vertegenwoordiger van de provincie (opdrachtgever van de opgravingen bij de N23) vertelt deze avond over het archeologische onderzoek bij de Westfrisiaweg / N23, en dan vooral bezien in internationaal perspectief.

Lees verder

Steun voor bezwaren Groene Coalitie tegen Golfbaanvariant

 

Ook de boeren hebben zich aangesloten bij het protest van der natuurorganisaties.

LTO Noord, Natuurmonumenten, de werkgroep Coenbrug A8, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en Open Polders Assendelft hebben zich – met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht – aangesloten bij het pleidooi van ’de Groene Coalitie’ af te zien van de Golfbaanvariant bij de aansluiting van de A8 op de A9 en te zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek waarbij meer rekening wordt gehouden met de kwaliteit en kwetsbaarheid van het landschap. Eerder vonden Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, de Samenwerkende Vogelgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland elkaar in hun streven voor een minder eenzijdig plan. Als ‘Groene Coalitie’ deden ze een oproep aan gedeputeerde Post te kiezen voor een andere benadering.

Lees verder

Idee voor bijzondere status omgeving Krommeniedijk

Hans Kuyper

 

Kinderboekenschrijver Hans Kuyper heeft als gemeenteraadslid in Zaanstad bepleit het Oer-IJ gebied ten westen van Krommeniedijk vanwege de bijzondere historische betekenis een beschermde status ‘Landschapspark’ te geven. Daarbij hoort ook een bezoekerscentrum annex archeologisch museum, met een ’iconische toren’ van waaruit bezoekers wandelingen en fietstochten kunnen plannen. De lokale politicus wil een werkconferentie organiseren om de haalbaarheid van de plannen te kunnen toetsen. Zijn ideeën ligt Kuyper toe in een uitgebreide notitie. Klik hier om dat stuk te kunnen lezen.

Landschapsplan voor aanleg Golfbaanvariant

Tegen de voorgenomen aansluiting van de A8 op de A9 is steeds bezwaar gemaakt.

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijven van mening dat de Golfbaanvariant de beste oplossing is voor de aansluiting van de A8 op de A9 en hebben nu een landschapsplan opgesteld dat die aanleg van die verbindingsroute mogelijk moet maken. Kern van de projectaanpak is te zoeken naar een uitvoering die de Stelling van Amsterdam zo min mogelijk aantast en ook landschappelijk acceptabel inpasbaar is. Voor de invulling zoekt de provincie samenwerking met partijen en organisaties die met hun specifieke kennis een bijdrage aan een optimaal resultaat kunnen leveren.

Lees verder

Opstelterrein Sprinters in Oer-IJ gebied gaat niet door

Parallel aan spoorlijn Krommenie-Uitgeest was de aanleg van het opstelterrein gepland. De kreek op de foto in het Oer-IJ gebied zou daardoor worden aangetast.

 

De voorgenomen aanleg van een opstelterrein voor Sprinters in het buitengebied tussen Uitgeest en Krommenie gaat niet door. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en NS hebben afgelopen woensdag dit besluit bekend gemaakt. Burgemeester en wethouders van Castricum informeerden de gemeenteraad vervolgens in een brief over deze ontwikkeling. Uit het schrijven blijkt dat onvoorziene kostenoverschrijdingen de belangrijkste reden zijn om van de locatie af te zien.  Lees verder

Frits David Zeiler over het Oer-IJ gebied

Frits David Zeiler

 

Een van de auteurs van de recent verschenen Atlas van het Oer-IJ-gebied, Frits David Zeiler uit Bergen, spreekt 26 maart in de bibliotheek Alkmaar Centrum aan de Gasthuisstraat over de bewoningsgeschiedenis van de regio. Klik hier om kaarten te kunnen bestellen.

Tijdens de lezing zal aandacht worden geschonken aan de bewoningsgeschiedenis van het Oer-IJ-gebied, evenals de veranderingen die het landschap in de loop der eeuwen heeft ondergaan. In de middeleeuwen veranderde dat landschap namelijk enorm, door ontginningen, duinverstuivingen, klimaatverandering, het verschuiven van de kustlijn en de waterhuishouding door menselijke en natuurlijke invloeden. In dit waterrijke gebied werden vanaf de late middeleeuwen de dijken, dammen en sluizen aangelegd, bossen gekapt en weer aangeplant, steden gebouwd en industriële activiteiten gevestigd. Lees verder

Hilde-lezing Ernest Briët over ‘Amsterdam Wetlands’  

Ernest Briët. directeur Landschap Noord-Holland.
FOTO: © DUTCHPHOTO / HANS VAN WEEL

 

Ernest Briët, directeur van Landschap Noord-Holland, komt donderdagavond 7 februari naar Huis van Hilde om daar een lezing te geven over grote ingrepen in het landelijk gebied die noodzakelijk zijn om de natuur in de Oer-IJ regio voor ondergang te behoeden en duurzaam te kunnen beheren. Zonder actie verschraalt het landschap verder, zakken de veenweides steeds dieper weg en verdwijnen de weidevogels. Het goede nieuws is, dat er ook ideeën voor oplossingen zijn.

Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland ontwikkelde Landschap Noord-Holland een nieuwe ruimtelijke benadering van de groene long tussen Alkmaar-Hoorn-Amsterdam-Beverwijk. Dit concept noemen ze ‘Amsterdam Wetlands’.

Lees verder

Bert Buizer onverwachts overleden

Archieffoto van Bert Buizer

 

Publicist Bert Buizer uit Bergen aan Zee is zondag 20 januari onverwachts overleden. Het bestuur van de Stichting Oer-IJ reageert verslagen. Recent was Bert Buizer als eindredacteur nauw betrokken bij de totstandkoming van de Atlas van het Oer-IJ-gebied.

Bert Buizer (1951) studeerde biologie en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was als leraar verbonden aan het middelbaar onderwijs, als studiebegeleider aan de Open Universiteit Nederland – faculteit Natuurwetenschappen – en als onderzoeker aan het Department of Ecological Sciences van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was vrijwillig onderzoeker in het Noord-Hollands duinreservaat en publiceerde over (veld)biologie en cultuurhistorie.

Zondag 27 januari van 19.30 – 21.00 uur is er in het Vredeskerkje te Bergen aan Zee gelegenheid om afscheid van Bert Buizer te nemen.

 

Boek en expo over vondsten in West-Friesland

Deze in een grafheuvel gevonden beitel is 3500 jaar oud en nu te zien in Huis van Hilde.

 

In West-Friesland is tussen 2014 en 2016 de Westfrisiaweg aangelegd. Daarbij is het grootste archeologisch onderzoek ooit in Noord-Holland uitgevoerd. De net geopende weg tussen Alkmaar en Enkhuizen, doorsnijdt een gebied waar het al eeuwenlang goed verblijven is. Waar sinds kort fietstunnels, rotondes en asfalt zorgen voor een goede oost-west verbinding, stonden mensen in de bronstijd ook al in een wereldwijd netwerk.

Het onderzoek heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd over het landschap in Noord-Holland in de Bronstijd. De Provincie Noord-Holland liet bij Blikveld Uitgevers een geïllustreerd boek over de spectaculaire resultaten publiceren en in Huis van Hilde te Castricum is nu een nieuwe Vondst van de Maand te zien met vondsten van de opgraving. In 2019 wordt een grote tentoonstelling over dit onderzoek verwacht.

Lees verder

Oer-IJ lezing over klimaatverandering

Jan Wijn

 

Het klimaat verandert sneller dan gedacht, en ook in onze omgeving is dat goed merkbaar. Maatregelen zijn nodig om daar op in te spelen. Jan Wijn van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komt over dit onderwerp op donderdagavond 10 januari in Huis van Hilde te Castricum een lezing geven. Hij ziet bedreigingen, maar er zijn ook kansen. Lees verder

Oer-IJ onderwerp in Vroege Vogels

 

Jos Teeuwisse, Henry Radstaak en Paul van der Linden in het Noorderveld.

De regen en wind trotserend vertelde Jos Teeuwisse van de Stichting Oer-IJ gistermiddag aan VARABNN-verslaggever Henny Radstaak in het buitengebied bij Heemskerk over het Noorderveld, waar het historische landschap de inspiratiebron was voor de aanleg van nieuwe natuur. PWN-boswachter Paul van der Linden uit Velsen-Noord voegde er aan toe dat het project een groot succes is, met veel positieve broedresultaten van elders bedreigde weidevogels. De opnames zijn zondagochtend te horen in het populaire radioprogramma Vroege Vogels, dat van 7 tot 10 uur op Radio 1 wordt uitgezonden. Aanleiding voor de reportage was het verschijnen van de Atlas van het Oer-IJ-gebied, waarvan de eerste druk (oplage 1500 exemplaren) inmiddels is uitverkocht. Vanaf begin januari ligt er een tweede druk in de boekwinkel. Bestellen kan al via de website oerij.eu .

Klik hier om radio-uitzending terug te horen.

 

Enquête over het landschap

Bedrijventerreinen in natuurgebieden.

 

Nationale Landschap Enquête peilt onze liefde voor het landschap
Ons kleine, drukke land verandert onvoorstelbaar snel: de open ruimte in Nederland neemt met 8 hectare per dag af. Steeds meer megastallen, distributiecentra, zonneparken, windmolens, snelwegen en woonwijken vragen ruimte. Natuurmonumenten maakt zich hierover zorgen. Daarom vraagt de Nationale Landschap Enquête alle Nederlanders zich uit te spreken over hoe we willen dat Nederland er uit ziet. Hoe gaan we al die ontwikkelingen zo inpassen dat Nederland een fijn land blijft om te leven? Kan dat met liefde voor ons landschap en de natuur? En hoe ziet dat er dan uit? Iedereen die zich betrokken voelt bij natuur en landschap kan de enquête tot 9 januari 2019 invullen. Lees verder

Animatiefilm over aanleg Noordzeekanaal

Het IJ geprojecteerd op het Noordzeekanaal.

 

Oneindig Noord-Holland, het platform op internet voor provinciale geschiedenis, heeft een korte animatiefilm laten maken over de aanleg van het Noordzeekanaal. Met de productie beogen de initiatiefnemers op een laagdrempelige manier belangwekkende gebeurtenissen uit het verleden bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De animatiefilm is gemaakt door het bedrijf Mookx uit Amsterdam. Klik hier om het te kunnen zien.

Website ONH.

Oer-IJ atlas gepresenteerd

Eerste Oer-IJ Atlas voor de Commissaris van de Koning Johan Remkes. Links van hem Jos Teeuwisse en Evert Vermeer van de Stichting Oer-IJ.

 

Commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes heeft donderdag 22 november in het archeologiecentrum Huis van Hilde te Castricum het eerste exemplaar van ‘de Atlas van het Oer-IJ-gebied’ in ontvangst genomen. Het omvangrijke boek gaat uitgebreid in op de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de groene long in de driehoek Alkmaar, Zaanstad, Haarlem. Hier stroomde tot aan het begin van de jaartelling een noordelijke tak van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. In het landschap is daar tot op de dag van vandaag nog veel van terug te zien.

Lees verder

Plan om dijken meer zichtbaar te maken

De eeuwenoude Zanddijk tussen Limmen en Bakkum.

 

Landschap Noord-Holland, de Oer-IJ Stichting en het IVN, komen op verzoek van de gemeente Castricum gezamenlijk met voorstellen om historische dijken en hun bermen zichtbaarder te maken en het beheer bij te stellen.

Oude dijken associëren wij met de Waddenzee, het IJsselmeergebied, de Zeeuwse Delta of het Rivierengebied. Daar is inderdaad recent een stukje dijk uit de Romeinse tijd gevonden. Weinigen zullen op het idee komen dat de oudste (na-Romeinse) dijken van ons land in Noord-Kennemerland liggen. Bij Castricum, Limmen en Egmond-Binnen om precies te zijn. Van deze dijken is nog maar bar weinig te zien. Vaak niet meer dan een slingerende landweg, waar geen dijk meer in te herkennen valt. Kan dit niet anders? Kunnen deze oude dijken niet weer zichtbaarder worden? En wel zo dat ook de natuur er iets aan heeft? Lees verder

Verdiepte aansluiting A8-A9 duurder dan gemeld

Het gebied waar de aansluiting van de A8-A9 is gedacht.

 

De ’verdiepte’ aanleg van de Golfbaan- en Heemskerkvariant van de verbindingsweg A8-A9 gaat duurder worden dan het provinciebestuur tot dusver heeft gemeld. Die conclusie trok Rijkswaterstaat reeds in januari. Het provinciebestuur is daarvan op de hoogte. De correspondentie is door het buurtcomité Busch en Dam openbaar gemaakt. Lees verder

Onduidelijkheid over opstelterrein Sprinters

Links de A9 bij Heemskerk, rechts is langs de provincieweg Uitgeest-Krommenie het opstelterrein gepland.

 

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat het NS-opstelterrein voor Sprinters naar Heerhugowaard op bedrijventerrein De Vaandel gaat, als alternatief voor de omstreden locatie in het nu nog groene Oer-IJ gebied langs de weg van Uitgeest naar Krommenie. Dat meldt Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PvdA. Lees verder

Extra aandacht voor Beemster buitenplaatsen

In de nieuwe Vondst van de Maand vitrine in Huis van Hilde staat ‘Weelde uit de Beemster centraal’. In de vitrine liggen overblijfselen uit één van de grootste en belangrijkste buitenplaatsen in Noord-Holland: buitenplaats Leeuwenplaats. Gepresenteerd worden enkele fraai gedecoreerde wandtegels, een bord van Italiaanse faience met daarop de initialen ‘JvS’ en een vloerfragment afkomstig van de zogenaamde ‘bedriegertjes’. De laatste is een bijzondere tuinversiering bestaande uit kleine fonteintjes onopvallend verwerkt in de kiezelvoer, waarmee via een waterspel indruk kon worden gemaakt op verraste bezoekers. De vondsten zijn afkomstig van het archeologisch onderzoek in de Middenbeemster. De gratis toegankelijke, tijdelijke presentatie is vanaf 6 november te bewonderen in Huis van Hilde. Lees verder

Uitwaaien op de voormalige vuilstort Nauerna

Het park vanuit de lucht. Rechts Afvalzorg, linksboven het Noordzeekanaal.

 

N.V. Afvalzorg heeft Natuurlijke Zaken opdracht gegeven om een inrichtings- en beheerplan te maken voor ‘Park Nauerna’. Het ontwerp voor dit park, aangelegd op een 40 meter hoge voormalige vuilstort, is gemaakt in nauwe samenwerking met bewoners van het aangelegen buurtschap Nauerna (Belangen Groep Nauerna), de gemeente Zaanstad en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In een open planproces, waarbij de partijen steeds gelijktijdig zijn geconsulteerd, is een plan opgesteld waar zowel recreatie als natuur volop aan bod komen. Lees verder

Lezing Rik de Visser over toekomst Oer-IJ gebied

Rik de Visser

 

Verdere verstedelijking, klimaatverandering, toenemende recreatiedruk en groeiend toerisme. Het zijn allemaal bedreigingen voor de bijzondere kwaliteiten van het kwetsbare en nu nog open groene Oer-IJ gebied dat zich uitstrekt tussen Zaanstad, Haarlem en Alkmaar. Gerenommeerd landschapsarchitect Rik de Visser van Bureau Vista komt daarover donderdagavond 15 november in Huis van Hilde te Castricum een lezing houden. Lees verder

Oudst bewoonde strandwal ligt bij Leiden

Jonge duinen bij Castricum.

 

Het oudste stuk strandwal dat ooit in Nederland is aangetroffen, ligt in de bodem van het Leidse landgoed Nieuweroord.

Dat hebben medewerkers van Erfgoed Leiden en ADC ArcheoProjecten bekend gemaakt tijdens een open dag bij de opgravingen die nog in volle gang zijn. ,,Het zorgt bij Erfgoed voor een hoop opgewonden archeologen’’, aldus gids Neelson Witte.

Lees verder

Romeinse wachttoren in Krommenie

Archeologen aan het werk in Krommenie.

 

Archeologen hebben een Romeinse wachttoren met houten omheining in Krommenie opgegraven. De palissade met wachttoren dateert uit de eerste eeuw na Christus, de tijd dat de Romeinen het door Friezen bewoonde kustgebied van Noord-Holland wilden veroveren.

De vondst valt buiten het gebied waarvan tot nu toe bekend was dat er Romeinen zijn geweest. Een stukje geschiedenis van het Romeinse Rijk wordt herschreven, aldus gemeentelijk archeoloog Piet Kleij. ,,Zo noordelijk zijn op het vasteland nooit eerder Romeinse nederzettingen gevonden.” Lees verder

Rijksadviseurs waarschuwen voor verloederen landschap

Ook het Oer-IJ-gebied staat onder druk.

 

De toegenomen druk op het landschap vraagt om het nauwkeurig in de gaten houden van veranderingen. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in zijn advies over landschapsmonitoring, dat op 10 oktober is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en dat tot stand is gekomen in samenspraak met het Planbureau voor de Leefomgeving, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en LandschappenNL. Rijksadviseur Berno Strootman: “Door het landschap goed te monitoren, kunnen we tijdig maatregelen nemen om verdere terugloop van de kwaliteit van ons landschap te voorkomen, maar ook snel constateren dat nieuwe landschappelijke kwaliteiten zijn ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van nieuw beleid.”

Lees verder

Opstelterrein Sprinters mogelijk naar Heerhugowaard

Uitzicht op de locatie voor het opstelterrein. Links de A9 bij Uitgeest.

 

Regiodirecteur van de NS Irma Winkenius heeft tijdens een symposium van de landelijke reizigersvereniging Rover gezegd dat de NS de aanleg van een opstelplaats voor 120 Sprinters bij Uitgeest heroverweegt en daarbij kijkt naar Heerhugowaard. NS heeft moeite met de slappe bodem in het gebied, wat het noodzakelijk maakt om de hele opstelplaats te onderheien. Dat kost een hoop extra geld. Lees verder

Lezing over vroegste bewoning in de kuststreek

Granieten maalsteen compleet met ligger en loper, gevonden in Limmen.

 

Wanneer werd onze kuststreek voor het eerst bewoond? Met de ontdekking van de “Klokbekercultuur” in Akersloot in 2004, zo genoemd naar de vorm van het aardewerk, ontstond de interesse om verder onderzoek te doen naar de eerste bewoners op de strandwal van Limmen-Heiloo. De klokbekervondst begon als puzzelstukje en eindigde in een overzicht van de landelijke bewoningsontwikkeling tot in de kuststreek. Aan de hand van recente onderzoeken in Limmen en Heiloo kan een beeld worden geschetst over deze vroege bewoning. Uitwisseling van producten, handelscontacten over soms grote afstand blijkt een grote rol te hebben gespeeld.

Deze lezing wordt gegeven door Ron Duindam op vrijdag 19 oktober in de Oude school, Schoolweg 3, Limmen. Aanvang 20.00 uur, toegang 5 euro ( aan de zaal ) incl. koffie.

Lezing over het dagelijks leven rond 1800

Archeoloog Wytze Stellingwerf

 

Wat kan serviesgoed uit de periode rond 1800 ons vertellen over de leden van de Patriotten-beweging en de aanhangers van het Huis Oranje in de 18de en 19de eeuw? Dat wordt duidelijk in de tweede lezing uit de serie ‘Hilde kan me nog meer vertellen 2.0’ van Stichting Oer-IJ en Huis van Hilde op 25 oktober. Het thema is gerelateerd aan de nieuwe tentoonstelling over de invasie van 1799. In de eerste lezing stonden de oorlogshandelingen centraal, nu wordt juist het dagelijks leven in die tijd belicht. Archeoloog en materiaalspecialist Wytze Stellingwerf doet dat aan de hand van keramiek en glaswerk dat bij archeologische opgravingen is gevonden. Lees verder

Provincie wil nog steeds weg én erfgoedstatus

In het gebied waar de aansluiting A8-A9 moet komen staan protestborden.

 

Haarlem De provincie gaat door met het maken van een landschapsplan waarin een nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9 moet worden ingepast. Dit ondanks een motie van wantrouwen van bijna de gehele oppositie aan het adres van Gedeputeerde Staten. De oppositie – en dan met name de fracties van GroenLinks, SP en ChristenUnie/SGP – is boos omdat zij niet door Gedeputeerde Staten is geïnformeerd over een mail van 22 december 2017 van Icomos. Dit is de partij die Unesco adviseert over het predicaat werelderfgoed voor de Stelling van Amsterdam.

Lees verder

Lezing over archeologisch onderzoek in Heiloo

Archeologe Silke Lange.

 

 

Op 12 oktober geeft archeoloog drs. Silke Lange een lezing over het archeologische onderzoek in Zuiderloo in Heiloo. In de afgelopen tien jaar zijn talrijke opgravingen uitgevoerd die tot nieuwe inzichten over het verleden hebben geleid. De lezing vindt plaats op vrijdag 12 oktober om 20.00 uur in de Cultuurkoepel – Kennemerstraatweg 464 in Heiloo. De toegang bedraagt € 2,50 – donateurs Baduhenna hebben vrij toegang op vertoon van donateurskaart 2018. Aanmelden: info@baduhenna.nl . Lees verder

Kunstenaars laten zich inspireren door het Oer-IJ

Dit jaar heeft de nieuw opgerichte schildersgroep ‘Weerwerk’ het thema ‘Oer-IJ’ opgepakt. Hoe dit stimulerende onderwerp tot verrassende invalshoeken heeft geleid kan worden bekeken tot en met 30 november in het souterrain van de Rogier Jonk Gallery in Bergen. De schilders Taeke Kooy, Richard Herman, Charles Mulder en Janwillem Snieder stellen twintig procent van de verkoopopbrengst ter beschikking aan de Stichting Oer-IJ ten behoeve van de uitgave van de Atlas van het Oer-IJ.

Lees verder

Wandeling door bedreigd Oer-IJ gebied

Protest van bewoners tegen de aanleg van de weg in het Oer-IJ gebied.

 

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert SP Noord-Holland, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Houd Broekpolder Leefbaar, Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam en Werkgroep A8-Coenbrug een wandeltocht en informatiemarkt in het gebied waar de provinciale snelweg A8-A9 moet komen. Dit gebied bestaat nu nog voornamelijk uit veel open groen en historische forten van de stelling van Amsterdam. De SP nodigt iedereen van harte uit om mee te wandelen en de aansluitende informatiemarkt te bezoeken.

Lees verder

Bijzonder vondst te zien in Huis van Hilde

Een koperen schildje met het wapen van de Russische tsaar

 

In Huis van Hilde is een heel bijzondere Vondst van de Maand te zien; de persoonlijke bezittingen van een in 1799 gesneuvelde Russische soldaat. In de vitrine liggen een koperen schildje met het wapen van de Russische tsaar, een fragment van een leren tas, knopen en een gesp van zijn uniform, en een musketkogel. De vondsten zijn in 2013 gedaan in Castricum. Deze gratis toegankelijke, tijdelijke presentatie is een voorproefje van de tentoonstelling ‘Vijand in het Zand’ die vanaf 5 oktober te zien is; met daarin o.a. de reconstructie van het gezicht van de Rus.

In de duinen van Castricum werd in 2013 het skelet gevonden van een grenadier uit het Russische leger. Hij sneuvelde waarschijnlijk op 6 oktober 1799 tijdens de Slag bij Castricum. Deze veldslag vormde het keerpunt in de opmars van het Engels-Russische invasieleger in Noord-Holland, dat het Frans-Bataafse bezettingsleger wilde verjagen. Meer dan 5000 soldaten sneuvelden, raakten onder het zand en werden vergeten. Door het verstuiven van het duinzand komen ze zo nu en dan tevoorschijn; zo ook het skelet van deze Russische soldaat. Lees verder

Nieuwe serie lezingen in Huis van Hilde

Lezingen 2018-2019

De organisatoren van de lezingen; Jan Hormann, Anouk Veltman en Hans van Weenen.

 

Huis van Hilde en de Stichting Oer-IJ organiseren voor het derde seizoen een serie lezingen. De opzet wordt dit jaar iets anders. Huis van Hilde laat de onderwerpen aansluiten op twee tentoonstellingen die binnenkort worden georganiseerd; een over de Slag bij Castricum en een over de bijzondere archeologische vondsten bij de aanleg van de Westfrisiaweg. De Stichting Oer-IJ nodigt voor het komende seizoen sprekers uit die een verhaal hebben over de toekomst van het Oer-IJ gebied, waarbij het vooral gaat over kansen en mogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.

 

Onderzoek naar Romeinse wachttoren in Krommenie

Illustratie uit stripboek van Bert Bus over de Romeinen in Kennemerland.

 

Op het voormalig Provily Sportpark in Krommenie wordt archeologische graafwerk verricht naar de mogelijke aanwezigheid van een Romeinse wachttoren. Als uit het onderzoek blijkt dat het inderdaad om een Romeinse wachttoren gaat dan is Krommenie – en niet Velsen – volgens stadsarcheoloog Piet Kleij het noordelijkste punt uit de Romeinse tijd geweest.

De geschiedenis blijkt dan anders te zijn dan gedacht. Tot nu toe is Velsen het noordelijkste punt waar restanten van de Romeinen zijn ontdekt. Lees verder

Oer-IJ fietsexcursies tijdens Monumentendagen

 

Tijdens de Open Monumentendagen -in het weekeinde van 8 en 9 september- worden op vier plekken in de regio gratis fietsexcursies gehouden met als onderwerp de relatie van het Oer-IJ gebied met ‘Europa’, het landelijke thema voor dit jaar. Ook in het landschap hier is nog verrassend veel dat herinnert aan internationale invloed. Maar je ziet het pas, als je er op wordt gewezen. Daarom gaan er Oer-IJ gidsen mee. Lees verder

Documentaire over omstreden Golfbaanvariant

Golfbaan Heemskerk

 

Er is een korte documentaire gemaakt waarin de bewoners van de IJmondse wijk Broekpolder, de Heemskerkse Golfclub en de Stelling van Amsterdam zich uitspreken over de manier waarop de provinciale overheid kiest voor de zogenaamde Golfbaanvariant als aansluiting tussen de A8 en de A9. In de film komen Cees van der Kolk (Houd Broekpolder Leefbaar), Harry Fabritius (ecoloog), Otto Pappe (stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord), Rens Koole (voorzitter Heemskerkse Golfclub) en Kees de Wildt (Militair Erfgoed)) aan het woord. De film is gemaakt door Ron Toekook van Creative Commons. Klik hier om er naar te kijken.

Meer informatie over actie ‘groene’ organisaties

 

De A9 bij Heemskerk.

Landschap Noord-Holland heeft naar aanleiding van het gezamenlijk pleidooi van vijf ‘groene organisaties’ bij de provincie voor een andere benadering bij het zoeken naar oplossingen van verkeersvraagstukken in het Oer-IJ gebied een uitgebreide nieuwsbrief verspreid. Directe aanleiding voor de actie is de manier waarop GS kiezen voor de Golfbaanvariant bij het aansluiten van de A8 op de A9, dwars door de schaarse groene ruimte. Klik hier voor al die informatie. Er is ook een link beschikbaar naar een beeldverslag van de commissievergadering van provinciale staten waar Ernst Briët van Landschap Noord-Holland heeft ingesproken. Stichting Oer-IJ is een van de partners bij dit initiatief.

Klik hier voor het verslag van de statencommissie.

Oproep Groene coalitie voor totaalplan Oer-IJ gebied

Directeur van Landschap Noord-Holland Ernest Briët, heeft donderdagavond 21 juni in een commissievergadering van Provinciale Staten, als woordvoerder van ‘de Groene coalitie’ bezwaar gemaakt tegen de keuze van GS van de Golfbaanvariant voor de aansluiting van de A8 op de A9. Andere partners in dit samenwerkingsverband zijn de Stichting Oer-IJ, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Briët deed een oproep aan de politiek om een degelijk gebiedsplan op te laten stellen waarbij de waarden, betekenis en potentie van dit gebied als uitgangspunt wordt genomen en niet alleen naar een oplossing voor de aanleg van de weg wordt gezocht. Bij een integrale aanpak komen alle relevante aspecten waaronder ook mobiliteit en kansen voor agrarische ondernemers aan de orde. Lees verder

Bijna 300 reacties op plannen A8-A9

Niet alleen schriftelijke reacties, er waren ook protesten langs de kant van de weg tegen de plannen voor de aansluiting van de A8 op de A9.

 

Van juli tot oktober 2017 lagen de onderzoeksrapporten van de planstudie Verbinding A8-A9 ter inzage. Op die onderzoeksresultaten kon door iedereen een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, worden ingediend.Uiteindelijk hebben 286 personen en organisaties een reactie aan de provincie gestuurd. Uit deze reacties waren 4108 vragen, meningen en suggesties te destilleren.

Inmiddels hebben Gedeputeerde Staten over de beantwoording van alle zienswijzen besloten en deze vrijgegeven. De zienswijzen en de beantwoording ervan zijn gebundeld in de ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen PlanMER Planstudie Verbinding A8-A9’. De nota is te downloaden via de website van de provincie. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Lees verder

Groene organisaties vragen om ander plan voor A8-A9

Het Oer-IJ gebied.

 

Het is vijf voor twaalf voor de groene long tussen de snelwegen A8 en A9. Dat vinden allerlei maatschappelijke organisaties. Zij vinden dat de landschappelijke kwaliteiten in het gebied de prioriteit moeten krijgen boven alleen mobiliteit. Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en Vogelbeschermingswacht ’Zaanstreek’ roepen Gedeputeerde Staten op een andere weg in te slaan. Lees verder

Louter negatieve reacties op besluit over A8-A9

De Stichting Oer-IJ beraadt zich op een reactie nu GS kiezen voor de Golfbaanvariant als de aansluiting van de A8 op de A9. De stichting bepleitte eerder de nul-plus-optie, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen en het landschap zoveel mogelijk wordt ontzien. De IJmondgemeenten zijn ook niet blij met het besluit van de provincie. Heemskerk wil een nieuw landschapsonderzoek laten uitvoeren naar voordelen van andere oplossingen. Lees verder

GS houden vast aan verbinding A8-A9 via golfbaan

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9 te verbeteren en de UNESCO-waarden van de Stelling van Amsterdam te herstellen, is het Golfbaanalternatief de beste verbinding tussen beide snelwegen. Tot die conclusie komen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland op basis van de uitkomsten van diverse onderzoeken, gesprekken, aanbevelingen en ingediende zienswijzen. Lees verder

Oer-IJ Expeditie groot succes

De Stichting Oer-IJ kijkt terug op een zeer succesvolle tweede editie van de Oer-IJ Expeditie, het 1daagse wandelevenement dat we in samenwerking met Le Champion organiseren. Voor de vijf routes hadden vierduizend wandelaars ingeschreven. De deelnemers mochten bovenop het inschrijfgeld wat extra’s betalen voor onze activiteiten. Dat leverde een bedrag op van 3.721 euro. René Wit overhandigde bij de start een symbolische cheque aan Oer-IJ secretaris Jos Teeuwisse.

De formule van de expeditie, waarbij wandelaars op een originele manier kennis maken met het landschap door langs de route op bijzondere plekken gidsen in te zetten en met re enactment de geschiedenis na te spelen, bleek opnieuw bijzonder aan te slaan. Er was veel belangstelling voor de informatie onderweg en daarom denkt de Stichting Oer-IJ alweer aan een invulling voor volgend jaar. Weer op Hemelvaartsdag, met nieuwe verhalen en door andere delen van het Oer-IJ gebied.

 

Provincie wil landschap verbeteren bij A8-A9

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland gaan in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een landschapsplan maken om de verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.

Lees verder

Fietsexcursie op Molen- en Gemalendag

De waterhuishouding in onze eigen woonomgeving is het actuele thema van een fietsexcursie die op Nationale Molen- en Gemalendag wordt gehouden vanuit het Museumgemaal 1879 aan de Fielkerweg 4 in Akersloot, de plek waar vroeger de Zuidermolen stond. Landschapsdeskundige en Oer-IJ gids Lia Vriend houdt daar op zolder eerst een korte inleiding en gaat vervolgens met de deelnemers op pad om ter plaatse in het buitengebied te kunnen zien wat er voor komt kijken om droge voeten te houden. Er wordt onderweg ook een bezoek gebracht aan de poldermolen De Dog in Uitgeest. Lees verder

Actie met boek Cornelis Corneliszoon van Uitgeest


Cornelis Corneliszoon van Uitgeest bedacht aan het einde van de zestiende eeuw als eerste een methode om op windkracht met een molen machinaal hout te zagen. Door die uitvinding leverde hij een zeer belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland in die dagen. De plannen voor herbouw van de molen komen maar niet van de grond. Toch verdient Corneliszoon meer aandacht en waardering, Wladimir Dobber uit Krommeniedijk – de eerste voorzitter van de stichting die zich inzette voor het Industrieel Erfgoedpark De Hoop -was eindredacteur en een van de schrijvers van een prachtig boek over de persoon en betekenis van deze Uitgeester. Er is nog een beperkte voorraad van de uitgave. Wie het wil aanschaffen, kan het bestellen door hier te klikken. De prijs is tijdelijk slechts 15 euro.

 

Fietstocht vanuit Fort K’IJK


Landschap Noord-Holland heeft een fietstocht uitgestippeld van 25 km langs forten van de Stelling van Amsterdam. Startpunt is Fort K’IJK in Krommeniedijk aan de Lagendijk in Uitgeest, waar niet alleen een nieuwe tentoonstelling over natuur en landschap is te zien, maar ook koffie kan worden gedronken. Klik hier voor de route en beschrijving.

Boek over Oer-IJ gebied vordert


De productie van het boek over het Oer-IJ gebied is in volle gang. Mede dankzij de lezingen die de Oer-IJ Academie de afgelopen jaren organiseerde, hebben we veel kennis gemobiliseerd. Met die informatie maken we nu de ‘Atlas van het Oer-IJ’, bedoeld voor een grotere groep geïnteresseerden. Veel deskundigen zijn bereid gevonden om een bijdrage te schrijven. In overleg met Stichting Uitgeverij Noord-Holland hebben we november als verschijningsperiode vastgesteld. Bestellen kan straks onder meer via deze website. Een mooi Sinterklaascadeau of relatiegeschenk.

Adopteer de Atlas

Er wordt nog hard gewerkt om de financiering van de Oer-IJ atlas rond te krijgen. Het boek krijgt ruim 200 pagina’s, full colour, harde kaft, formaat 240 x 340 mm, veel historische kaarten en andere afbeeldingen. We willen de verkoopprijs laag houden; tot 1 november € 29,95 (daarna € 39,95). Daardoor moet een deel van de kosten (40.000 euro) via sponsoring/subsidies worden gedekt. Enkele fondsen en organisaties hebben al een bijdrage toegezegd. We zoeken nog ruim 20.000 euro en daar kunt u aan bijdragen door het atlas-project financieel te steunen. Voor 75 euro kan bijvoorbeeld een historische kaart uit het boek worden ‘geadopteerd’. Maar ook hogere bedragen zijn welkom. De naam van personen of bedrijven die hier aan meedoen, worden apart vermeld in de Oer-IJ Atlas en afhankelijk van de hoogte van de bijdrage krijgt de adoptant een of meerdere exemplaren van het boek. Wie belangstelling heeft om het project financieel te steunen of meer wil weten stuurt een mail naar info@oerij.eu of belt Jos Teeuwisse: 06 57582348.

 

Nieuw onderkomen voor de stichting


De Stichting Oer-IJ is enige tijd dakloos geweest en heeft nu weer een vast onderkomen gevonden om te vergaderen en promotiemateriaal op te slaan. Het nieuwe adres is de bovenverdieping van het Museumgemaal 1879 in het buurtschap Klein Dorregeest te Akersloot. De zolderruimte is zo ingericht dat bij publieke opening in het weekeinde bezoekers aan de galerie beneden en het gemaal ook een vaste presentatie van het Oer-IJ verhaal kunnen bekijken. Eerder werd de ruimte gebruikt door de Historische Vereniging Oud Akersloot. Het gemaal is in 1879 gebouwd en staat op de provinciale monumentenlijst.

Lezing over eerste kerken in Kennemerland

André Numan

 

Begin achtste eeuw veroveren de Franken ‘Frisia ulterior’, het gebied tussen de Oude Rijn in het zuiden en het Vlie in het noorden van Nederland. Al snel wordt de bevolking gekerstend door Angelsaksische monniken. Dan ook krijgt Kennemerland de eerste kerken. Archeoloog André Numan uit Haarlem komt donderdagavond 12 april naar Castricum voor een lezing over dit onderwerp naar Huis van Hilde.

Lees verder

Onderzoek bevestigt aanwezigheid kasteel

 

Luchtfoto van de locatie.

Joep Orbons van archeologisch bureau ArcheoPro heeft met weerstandsmetingen kunnen vaststellen dat er aan de Doodweg in Castricum, ter hoogte van nummer 10 op een land van Piet van der Hulst, een kasteel moet hebben gestaan. Er zijn sporen gevonden van fundamenten en contouren van een gracht.

Het onderzoek in opdracht van Castricum vond plaats nadat amateurhistoricus Hans van Weenen de gemeente had laten weten dat hij bij het bestuderen van oude kaarten en documenten het kasteel was tegengekomen. Daar wordt gesproken over ‘Blokhuys’. Aanvankelijk dacht Van Weenen dat het om een boerderij ging. Nu staat vast dat het een 14e eeuws kasteel betreft. Voor deskundigen was de vondst een verrassing. De plek is opmerkelijk vlakbij Croonenburgh, een ander kasteel uit de middeleeuwen.

Er was ook aandacht op televisie voor het nieuws. Klik hier voor het beeldverslag.

Nieuwe route Oer-IJ Expeditie door duin en polder

Voor de tweede editie van de Oer-IJ Expeditie rond Castricum op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) is nu ook het mogelijk in te schrijven voor een nieuwe extra route van 26 kilometer, die duinen en bossen met de oude polders daar achter met elkaar verbindt. Organisator Le Champion heeft net als vorig jaar ook de 10 km, 16 km, 21 km, 26 km weer als afstanden in het programma opgenomen. Start en finish zijn opnieuw bij het archeologiemuseum Huis van Hilde achter het station. Klik hier om in te schrijven.  Lees verder

Onderzoek naar onbekend kasteel op Oer-IJ oever

Hans van Weenen

 

Aan de Doodweg in de Oosterbuurt van Castricum wordt bodemonderzoek gedaan naar de mogelijke resten van een verdwenen nog onbekend kasteel, dat daar in de middeleeuwen moet hebben gestaan. De locatie, op de oevers van het oude Oer-IJ,  staat bekend als een archeologisch rijk gebied. Het heeft al de status ‘aardkundig monument’. Hier vlakbij werd het skelet van Hilde gevonden en bij de boerderij Croonenburch stond vroeger ook een kasteel. Lees verder

Wieringen in eerste editie magazine SCHATRIJK

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie van de provincie Noord-Holland zet in het nieuwe magazine ‘SCHATRIJK’ de provinciale archeologiegebieden in Noord-Holland in de schijnwerpers. De eerste editie van ‘SCHATRIJK’ gaat over Wieringen en is op 8 maart in ontvangst genomen door wethouder Theo Groot van de gemeente Hollands Kroon.

Jack van der Hoek, gedeputeerde Cultuur: “De provincie Noord-Holland wil gemeenten inspireren om beter gebruik te maken van de kansen die archeologie en erfgoed kunnen bieden voor het versterken van hun identiteit en bekendheid. De informatie over het verleden in dit magazine, kunnen zij bijvoorbeeld gebruiken voor educatieve projecten of als inspiratiebron voor kunst, bouwwerken of de inrichting van een gebied.”

Lees verder

Hilde-lezing over bergen koggeschip

 

De opgraving onder water en de berging van het middeleeuwse scheepswrak van een kogge, in de IJssel bij Kampen, kregen in 2016 nationaal en internationaal veel belangstelling. Het schip, ‘IJsselkogge’ genoemd, is in 2016 in z’n geheel gelicht en wordt nu in Lelystad geconserveerd. Maritiem archeoloog Wouter Waldus belicht in een Hilde-lezing op  donderdagavond 15 maart de opgraving en de berging van het schip, waar hij de supervisie over had. Bijzonder is de manier waarop de reconstructie van het scheepswrak is aangepakt; in een digitaal 3 D-model komen alle verzamelde gegevens van de kogge samen.

Lees verder

Oer-IJ excursie voor lezers Dagblad Kennemerland


Speciaal voor lezers van Dagblad Kennemerland worden in april vier exclusieve fietsexcursies georganiseerd in het Oer-IJ gebied. Gidsen vertellen onderweg alles over het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis van uw eigen woonomgeving.

De fietstocht duurt in totaal ongeveer drie uur. Er wordt regelmatig afgestapt om iets over de omgeving te kunnen vertellen. Onderweg is er een koffiestop voor een verfrissing en de mogelijkheid voor toiletbezoek. Alle deelnemers krijgen na afloop het informatieve boekje ‘Op Zoek Naar het Oer-IJ’, met daarin veel historische informatie en een code voor het via internet ophalen van een app met twee fietsroutes. De gids zit dan in je telefoon. Lees verder

Informatieborden over kasteel Oud Haerlem

Links op de foto archeoloog Jean Roefstra

 

De gemeente Heemskerk heeft twee nieuwe informatieborden over kasteel Oud Haerlem geplaatst; langs Zuidermaatweg achter Assumburg en bij Hoflaan, in de bocht van de rotonde. Oud Haerlem is een archeologisch monument. De resten van het voormalige kasteel liggen 400 meter van Slot Assumburg vandaan. Oud Haerlem werd in 1248 gebouwd en ongeveer 100 jaar later werd het kasteel verwoest. In 1930 is het kasteel dankzij luchtfotografie herontdekt. Lees verder

Provincie formuleert gewenst toekomstbeeld

De provincie Noord-Holland heeft een hoog welvaarts- en welzijnsniveau. Om deze ook voor de toekomst veilig te stellen is een goede balans nodig tussen economische groei en leefbaarheid, schrijft de provincie Noord-Holland bij de presentatie van het document Koers 2050 .

Het bestuur van de Stichting Oer-IJ bestudeert de notitie om na te gaan welke rol het landschap in de driehoek Zaanstad, Haarlem, Alkmaar kan spelen. In het eigen plan van aanpak staan genoeg projecten die aansluiten bij de visie en doelstellingen van het provinciebestuur.

Lees verder