Veenweidegebied Kalverpolder hersteld

 

De Kalverpolder bij de Zaanse Schans is in oude luister hersteld. Daarmee is het bijzondere veenweidegebied klaar voor de toekomst. Met het plaatsen van boerenlandhekken en een uitkijktoren is het gebied ook aantrekkelijk gemaakt voor wandelaars, vogelaars en toeristen. Ook is polder weer toegankelijk voor vissers en kanovaarders.

De gemeente Zaanstad nam jaren geleden het initiatief om de Kalverpolder te herstellen. Het gebied dreigde zijn ecologische, landschappelijk en recreatieve functie te verliezen. De achteruitgang van de polder had nadelige gevolgen voor planten en dieren en de bevaarbaarheid van het gebied. Doordat de sloten dichtgroeiden, verdween bovendien het bijzondere verkavelingspatroon.

Samen met partners is de afgelopen jaren het watersysteem verbeterd, en daarmee ook de waterkwaliteit. Sloten en greppels zijn gebaggerd en uitgegraven, de kades van percelen zijn aangepakt en kanosteigers zijn aangelegd. Je vindt in het gebied langwerpige stroken land en grillige oevers, rijk begroeid met rietkragen en waterplanten. Je ziet er ook greppels en zwetsloten die opgaan in bredere weteringen. Dit is het leefgebied van bijzondere planten en dieren die bescherming verdienen, waaronder weide- en moerasvogels, vissen, vleermuizen en zoogdieren zoals de noordse woelmuis.

De vrijwilligers van de stichting Kalverpolder nemen het beheer van de polder op zich. De stichting heeft hierover afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer.

Film en boekje

Donderdag 23 maart zijn de werkzaamheden in de polder officieel afgerond. In aanwezigheid van verschillende partners verschillende partners ging daarbij een film over de Kalverpolder in première. Bekijk hier de volledige documentaire (11:57 minuten) of hier een korte versie van de film (2:37 minuten). Ook is een boekje gepubliceerd over het verleden, het heden en de toekomst van de Kalverpolder.

Partners in het project

Aan het project hebben verschillende partijen met veel inzet meegewerkt: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Stichting Kalverpolder, Stichting de Zaanse Schans, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken, de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad.

(Bron website metropoolregio Amsterdam).