Steun voor bezwaren Groene Coalitie tegen Golfbaanvariant

 

Ook de boeren hebben zich aangesloten bij het protest van der natuurorganisaties.

LTO Noord, Natuurmonumenten, de werkgroep Coenbrug A8, Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en Open Polders Assendelft hebben zich – met de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht – aangesloten bij het pleidooi van ’de Groene Coalitie’ af te zien van de Golfbaanvariant bij de aansluiting van de A8 op de A9 en te zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek waarbij meer rekening wordt gehouden met de kwaliteit en kwetsbaarheid van het landschap. Eerder vonden Landschap Noord-Holland, Stichting Oer-IJ, de Samenwerkende Vogelgroepen Noord-Holland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland elkaar in hun streven voor een minder eenzijdig plan. Als ‘Groene Coalitie’ deden ze een oproep aan gedeputeerde Post te kiezen voor een andere benadering.

De nieuwe groep bezwaarmakers schrijft in een brief aan GS en aan de lijsttrekkers van de politieke partijen dat de Golfbaanvariant vernietigend is voor het landschap. ’Wij bepleiten dat alle in beeld geweest zijnde wegvarianten, die dwars door de Stelling van Amsterdam lopen, worden losgelaten’, aldus het schrijven.

Volgens de organisaties sluit de voorkeur van Gedeputeerde Staten kwalitatief betere oplossingen uit. Verder stellen zij dat Gedeputeerde Staten ’het open landschap’ niet kwantitatief heeft gewaardeerd, terwijl de impact op het milieu groot is.

De organisaties dringen nogmaals aan op een integrale gebiedsoplossing waarbij gebruikers en bewoners van het gebied vanaf het begin bij worden betrokken. Een voorwaarde hierbij zou moeten zijn dat het open landschap niet mag worden aangetast of dat er tenminste één oplossing wordt uitgewerkt die het open landschap niet aantast.

In de brief wordt verwezen naar een advies van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur uit 2018. De Raad adviseert dat voortdurend investeren in capaciteitsuitbreiding van het wegennet niet langer de oplossing is voor het bereikbaar houden van Nederland. De bestaande infrastructuur zou beter en anders moeten worden gebruikt.

Verder stellen de organisaties dat de bestaande infrastructuur aan de oostkant van het Alkmaardermeer richting Zaanstad beter kunnen worden benut als oplossing. Ook al omdat in en rond Heerhugowaard veel forensen wonen.

Op 13 maart wordt er een verkiezingsdebat gehouden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam (19.30). In dit debat gaat het onder meer over de ruimte voor groen en nieuwe wegen.

(bron Dagblad Kennemerland)