Kustpact voor provincie Noord-Holland uitgewerkt

Bestuurders van verschillende overheden, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties in Noord-Holland hebben samen afspraken geformuleerd over de toekomst van de kust. De bestuurders van de 27 kustpactpartners hebben als uitwerking van het Kustpact een gemeenschappelijk Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse kust opgesteld en een Strandzonering 2025. Hierin spreken zij af waar op het strand tot 2025 geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden.

De bestuurders hebben afgesproken deze uitwerking de komende tijd voor te leggen aan hun achterban. Het gezamenlijke doel is een toekomstbestendige visie voor de Noord-Hollandse kust te ontwikkelen waar bescherming en behoud van de waarden van de kust als vrije toegankelijke ruimte aan de ene kant en recreatie en economie aan de andere kant een plek hebben.

Kaders en perspectieven tot aan 2040

Het Toekomstperspectief Kust beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. In deze fase richten het Toekomstperspectief en de Strandzonering zich op het strand. De andere onderdelen, zoals de binnenduinrand, komen daarna aan bod. De verschillende omschreven zones op het strand zijn inzichtelijk gemaakt op een kaart.
Omzet van 1 miljard euro per jaar

Voor Noord-Holland is de kust van groot belang. Zowel voor de inwoners van de provincie als voor de toeristen. In het nationale Kustpact hebben alle ondertekenaars afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met nieuwe recreatieve bebouwing. De Noordzeekust is na Amsterdam de grootste toeristische trekpleister in Noord-Holland en goed voor een omzet van meer dan 1 miljard euro per jaar.
Definitieve vaststelling begin 2018

Het conceptperspectief dat de bestuurders zullen voorleggen aan hun achterban, is opgesteld op basis van verschillende werkateliers en inloopateliers met de betrokken organisaties en inwoners van de kustgebieden. Nadat de voorstellen zijn voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden, Provinciale Staten, besturen en achterbannen, kunnen het perspectief en de zonering nog aangepast worden. Naar verwachting wordt deze uitwerking begin volgend jaar definitief vastgesteld.

Zie voor meer informatie het document Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse Noordzeekust ‘Ruimte voor rust en reuring de kaart Strandzonering en de toelichting op deze kaart op de website van de provincie Noord-Holland.

bron: Provincie Noord-Holland, 03/11/17Strandzonering-toelichting